. jskdnezavisnost.org.rs

Вести

Reprezentativni Sindikati u JPKP „Lazarevac“ iz Lazarevca stupaju u ŠTRAJK

Odbor poverenika sindikata „Nezavisnost“ i  Izvršni odbor SSSS  JPKP „Lazarevac“ su 11.04.2014.godini doneli Odluku o stupanju u štrajk koji će se održati 22.04.2014.godine sa početkom u 07 časova. Štrajk je zakazan zbog zaštite socijalno i ekonomskih prava zaposlenih, odnosno nemogućnosti isplate zarada zbog blokade računa, do koje je došlo zbog neizmerenja obaveza preduzeća po osnovu poreza i drugih obaveza koje preduzeće nije izmirivalo u skladu sa dogovorenim reprogramom. Da li su zaposleni krivi i odgovorni za nastalu situaciju?
Obzirom da razgovori u okiviru preuzeća  nisu dali rezultate , niti je nađeno rešenje , račun ovog   preduzeća je blokiran, zaposlenima se ne mogu isplatiti zarade, nema ni minimalnih sredstava za obavljanje delatnosti (nabavka goriva i drugog materijala za obavljanje komunalnih poslova), zaposleni preko svojih sindikalnih organizacija na ovaj način, pokušavaju da reše nagomilane probleme i omoguće nesmetano poslovanje preduzeća, kao i obavljanje poverenih komunalnih delatnosti.
Štrajkački zahtevi su:

 1. deblokada svih računa ovog privrednog društva i omogućavanje realizacija svih obaveza poslodavca prema zaposlenima u skladu sa Kolektivnim ugovorom
 2. obezbeđivanje poslova za JPKP „Lazarevac“ identično nivou poslova iz 2013.godine, kako bi svi radnici bili uposleni, a dinamika i kvalitet usluga bili na zadovoljavajućem nivou.

Predsednik i stručni saradnik GS JSKD NEZAVISNOST su dana 15.04.2014. razgovarali sa predstavnicima lokalne samouprave kako bi se nastali problemi prevazišli i iznašlo rešenje za nastalu situaciju. Ujedno se na lokalnim medijima prezentovalo stanje i pozicija samih zaposlenih i preduzeća.
GS JSKD NEZAVISNOST će podržati svoje članstvo da sačuva socijalno-ekonomski položaj zaposlenih i funkcionisanje preduzeća. Kolegama iz JPKP „Lazarevac“ podršku će pružiti i kolege iz Beograda.
Problemi sa kojima se susreću zaposleni u ovom preduzeću su mogući i u drugim komunalnim preduzećima, zato treba svi „komunalci“ da se  solidarišu sa svojim kolegama i onima koji „jedu isto prače hleba“ i upute podršku zaposlenima u JPKP „Lazarevac“, 22.04.2014.godine na fax 011/8117089
Solidarišimo se  i pokažimo zajedništvo

 

___________________________________________________________________________________________

VAŽNE VESTI!

 

>

 

Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ je dana 06.03.2014.godine u Ustavnom sudu Republike Srbije podneo inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, a isti je objavljen („Sl. Glasnik RS“, br. 108/2013).
Ova inicijativa je pokrenuta u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i ukazano je na član 21. stav 1. 2. i 3. Ustava Republike Srbije, člana 91. stav 2. Ustava Republike Srbije kao i to da svi zakoni i drugi opšti akti doneti u Republici Srbiji moraju biti saglasni sa Ustavom.
Ovaj zakon je u suprotnosti sa članom 105. stav 2. Zakona o rad.
Zbog svega ovoga Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ je preko imenovanog i ovlašćenog lica, predsednika Milana Simića podneo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti.

________________________________________________________________________________

Dana 12.03.2014 godine nakon 15 meseci od podnosenja inicijative za potpisivanjem kolektivnog Ugovora za javna i javno komunalna preduzeca za grad Nis, isti je je potpisan u Skupstini grada. Kolektivni Ugovor potpisao gradonacelnik prof.dr. Zoran Perisic, Sindikat Nezavisnost GS JSKD i Samostalni Sindikat. Ovim kolektivnim ugovorom utvrdjena su prava i obaveze poslodavca, osnivaca i zaposlenih. Bolja prava zaposlenih u odnosu na postojeci Zakon. Ovim kolektivnim ugovorom zasticeni zaposleni na najtezim poslovima, tacnije izvrsioci. S OBZIROM DA JE OVO PRVI KOLEKTIVNI UGOVOR KOJI JE POTPISAN ZA GRAD NIS A DA U OSTALIM GRADOVIMA SE POPTPISUJE I TRECI PUT NAS SINDIKAT JE GENERALNO ZADOVOLJAN.

 

>

 

>

_______________________________________________________________________________________

Reprezentativni sindikati „Severtrans“ Sombor AD u restrukturiranju, sinidkat „Nezavisnost“ i Samostalni sindikat su za 14.03.2014.godine zakazali štrajk sa zahtevima da se definiše iznos toplog obroka u visini u 200 dinara dnevno, visinu regresa u iznosu od 30.000,00 dinara i Sporazum u kome će se formulisati način i dinamika isplata svih zaostalih potraživanja zaposlenih. Nakon najave štrajka održani su pregovori sa rukovodstvom preduzeća i dana 10.03.2014.godine na sastanku kome su pored menadžmenta preduzeća prisustvovali: zastupnik kapitala, član Izvršnog odbora direktora, predstavnici GS JSKD NEZAVISNOST i članovi štrajkačkog odbora. Postignut je Sporazum o ispunjenju zahteva, odnosno razloga za najavu štrajka. Potpisan je Aneks K.U kod poslodavca kojim se definiše visina toplog obroka i regres kao i Sporazum o realizaciji potraživanja zaposlenih. Ovo je primer da dobro organizovanost sindikata i stručnu pomoć Granskog sindikata mogu ostvariti svoja prava. Nepohodno je da socijalni dijalog na nivou samog preduzeća funkcioniše kvalitetno kao i da zahtevi zaposlenih koji se prezentuju preko sindikalnih predstavnika.

_______________________________________________________________________________________

PROTESTNA ŠETNJA - TRG NIKOLE PAŠIĆA 24.01.2014.

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

Štrajk upozorenja - Objedinjena naplata Niš

>

 

>

____________________________________________________________________________

Štrajk upozorenja - Komunalac Čačak

>

 

>

 

>

_______________________________________________________________________________

Štrajk upozorenja - GSP Beograd

>

 

>

 

>

___________________________________________________________________________________________

Štrajk upozorenja - Komrad Vranje

>

 

>

 

Zajedno sa istim ciljem

Članovi GS JSKD NEZAVISNOST će se priključiti protestu, koji organizuju GS IER i SSSS, a koji će se održati 24.01.2014.godine sa početkom u 12h na Trgu Nikole Pašića.
Ovim protestom se zahteva da se hitno i zvanično Predlog Zakona o privatizaciji i Predlog Zakona o stečaju povuku iz skupštinske procedure i vrate na razradu i usaglašavanje kroz socijalni dijalog sa reprezentativnim Sindikatima.
Predlog Zakona o privatizaciji direktno utiče na sve zaposlene u javnom i komunalnom sektoru jer anulira sve druge zakone koji definišu komunalnu delatnost.
Zato će „komunalci“, članovi GS JSKD NEZAVISNOST sutra 24.01.2014.godine biti u protestu.
Priključite se i ne dozvolite da nas kroz ove zakone ugnjetavaju i sprovode genocid nad radnicima.


Svi zajedno i jedinstveno ćemo odbraniti našu sadašnjost i budućnost

NAJAVA PROTESTA - PETAK, 24.01.2014. SA POČETKOM U 12H, BEOGRAD, TRG NIKOLE PAŠIĆA  

Zahtevi učesnika protesta, koji se organizuje u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, su:

-Povlačenje iz procedure nacrta Zakona o radu, predloga zakona o  privatizaciji i stečaju i njihovo usaglašavanje sa reprezentativnim sindikatima.

-Zahtev  za smenu ministra privrede Saše Radulovića                                      

U ponedeljak, 20.01. je u medijima objavljena vest da je povučen iz procedure nacrt  Zakona o radu, a da se predlozi zakona o privatizaciji i stečaju vraćaju na raspravu u Socijalno-ekonomski savet RS. Medjutim, nad ovom informacijom se već juče nadvio oblak sumnje, jer se ministar privrede javno usprotivio najavi čelnika Vlade da se to i sprovede! 

Obzirom na katastrofalne posledice po zaposlene Srbije ukoliko ovi zakoni budu usvojeni, naročito po zaposlene  iz preduzeća u restrukturiranju, Granski sindikat IER NEZAVISNOST, zajedno sa drugim granskim sindikata iz UGS NEZAVISNOST i kolegama iz SSSS, potvrđuje najavljene aktivnosti i odlučno se protivi scenariju koji ima za cilj da kupi vreme i otupi oštricu spremnosti sindikata da nastave dobro organizovanu, sinhronizovanu i u javnosti odlično prihvaćenu aktivnost na sprečavanju donošenja ovih izuzetno štetnih zakona.

Posebno Vas podsećamo, da bi eventualno usvajanje pripremljenih predloga zakona o privatizaciji i stečaju automatski dovelo do otkaza oko 50.000 zaposlenih u preduzećima u restrukturiranju, a potom bi „privatizacioni upravnik“ slobodnom voljom i procenom odlučivao koga i dali će naknadno pozvati na posao! To bi bila poslednja faza genocida nad radništvom Srbije, bez ikakvog osnova za preispitivanje odluka „svemogućeg“ upravnika, jer u tom slučaju više ne bi postojali ni kolektivni ugovori, ni sindikati.

Imajući to u vidu, najavljujemo protest koji će se održati u  petak, 24.01. 2014.   u Beogradu,  sa početkom u 12 časova, na Trgu Nikole Pašića. Nakon protestnog okupljanja i  kratke analize trenutnih dešavanja, učesnici će u protestnoj koloni obići  Narodnu Skupštinu RS , Ministarstvo privrede i Vladu RS, i svima njima će biti predati zahtevi da se ovi zakoni ZVANIČNO  I HITNO povuku na usaglašavanje sa reprezentativnim sindikatima.

POSLEDICE USVAJANJA PREDLOŽENOG ZAKONA O PRIVATIZACIJI I

IZMENA I DOPUNA ZAKONA O STEČAJU

o Legаlizаcijа nepoštovаnjа već usvojenih zаkonа koji uređuju privrednа društvа, tržište kаpitаlа, preuzimаnje аkcionаrskih društаvа, jаvnа preduzećа, jаvnu svojinu...

o Omogućаvаnje potpune privаtizаcije jаvnih preduzećа u delаtnostimа od opšteg interesа kаo što su vodovodi, grobljа itd., suprotno postojećim zаkonimа i interesimа svih grаđаnа R. Srbije.

o Izjednаčаvаnje procesа sprovođenje restrukturirаnjа i stečаjnog postupkа, prestаnаk rаdnog odnosа svim zаposlenimа i preduzećimа u restrukturirаnju i vаženjа njihovih kolektivnih ugovorа.

o Umаnjivаnje prаvа nа visinu otpremnine nа koju zаposleni u preduzećimа u restrukturirаnju dаnаs imаju prаvo, odnosno njeno obrаčunаvаnje u visini minimаlne zаrаde po godini rаdа u subjektu privаtizаcije (kod poslednjeg poslodаvcа).

o Obesmišljаvаnje usvаjаnjа novog Zаkonа o rаdu, jer su pojedine oblаsti koje bi on trebаo dа reguliše već unete u predložene zаkone.

o Uskrаćivаnje imovinskih (uprаvljаčkih) prаvа mаnjinskih аkcionаrа suprotno Ustаvu R. Srbije i postojećim zаkonimа.

 

 

____________________________________________________________________________________________

DANAS ŠTRAJKUJEMO

NIŠTA O NAMA BEZ NAS

Danas se u Srbiji sprovodi štrajk upozorenja od 11-12h u organizaciji UGS NEZAVISNOST I SSSS, a zbog najave donošenja novog Zakona o radu i stavljanja u skupštinksu proceduru Nacrt Zakona o privatizaciji i Nacrt Zakona o stečaju.
 
Navedeni „spasilački“ i „reformski“ zakoni će „spasiti“ privredu u zemlji i navodno povećati broj zaposlenih i posle usvajanja istih u Srbiji će sve „cvetati“.
 
Ovim štrajkom svih zaposleni, nezaposleni, oni koji čekaju posao i oni koji će jednog dana raditi poručuju da ne pristajemo na život bez dostojanstva, nepristajemo da su radnici trošak, nedozvoljavamo da nam ukinu Kolektivne ugovore i socijalni dijalog i nismo majmuni.

Svi zajedno udruženi i jedinstveni borimo se za svoja prava na život dostojan čoveka da radimo i zaradimo, da se i mi pitamo ne samo zbog sadašnjosti nego zbog budućih ineracija.

__________________________________________________________________________________________

 

U ponedeljak je objavljena vest da Vlada povlači iz procedure donošenja Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, a da zakone o privatizaciji i stečaju, koji su već u skupštinskoj proceduri, vraća na raspravu Socijalno-ekonomskom savetu Republike.  Nakon prvog oduševljenja i zadovoljstva članova sindikata, većine zaposlenih i najšire javnosti, već juče se nad ovu informaciju nadvio oblak sumnje, a danas je sasvim jasno,  da se ne radi o iskrenoj, usaglašenoj promeni stava Vlade, već o pokušaju da se  KUPI VREME I OTUPI OŠTRICA SPREMNOSTI  SINDIKATA DA NASTAVE DOBRO ORGANIZOVANU, SINHRONIZOVANU I U JAVNOSTI ODLIČNO PRIHVAĆENU AKTIVNOST NA SPREČAVANJU DONOŠENJA OVIH, ZA ZAPOSLENE, IZUZETNO ŠTETNIH ZAKONA.
            Različite interpretacije zaključka Kolegijuma SES-a i dovođenje u sumnju legitimnosti takve odluke; demanti toga da se navedena zakonska rešenja povlače iz procedure, već samo ’’šalju na doradu’’ od strane najodgovornijih ljudi u zemlji; igra rečima koja treba da zavara i sindikate i javnost; dijametralno suprotni stavovi i izjave pojedinih članova Vlade o ovom pitanju; lekcija ministra Radulovića o tome da se odluke ne mogu donositi (citat)       ’’... van institucija i na neformalnim sastancima’’, uz istovremeno naručivanje ispitivanja javnog mnenja po kome on i negove ’’reforme’’ imaju podršku velike većine građana; nastavak prljave kampanje protiv reprezentativnih sindikalnih centrala, u koju su, osim gospodina Radulovića, uvučeni i neki novinari, udruženja poslodavaca, uključujući i Uniju poslodavaca Srbije, a, na žalost, i neke organizacije koje sebe nazivaju sindikatima i pretenduju da budu reprezentativni zastupnici interesa zaposlenih, teraju nas da sumnjamo u dobre namere glavnih protagonista ove priče, ali, na žalost i onih koje smo do juče smatrali našim partnerima i saradnicima.
 
Zbog toga je Izvršni odbor UGS NEZAVISNOST na svojoj vanrednoj sednici održanoj     22. januara 2014. godine, odlučio:

 1. Nastavljaju se sve dogovorene aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje donošenja ovih zakona, a pre svega ŠTRAJK UPOZORENJA, zakazan za 23. januar, kao i PROTEST, zakazan za 24. januar ove godine. Ove će se aktivnosti voditi pod motom: ’’ NIKADA VIŠE O NAMA BEZ NAS!!!’’;
 2. Od Vlade se zahteva ZVANIČAN, NA VLADI USVOJEN I SINDIKATIMA ZVANIČNO DOSTAVLJEN STAV  o ovim pitanjima, a posebno o tome da se ovako važna zakonska rešenja ne mogu, I NEĆE UBUDUĆE, donositi bez punog i ravnopravnog učešća reprezentativnih socijalnih partnera;
 3. Tražimo POVLAČENJE predloga Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu iz procedure I STAVLJANJE VAN SNAGE, uz obavezu da se sa socijalnim partnerima DOGOVORI, a ne da im se nameće,  način i vreme daljih aktivnosti, kao i relevantan NOSIOC POSLA, odnosno PREDLAGAČ, u skladu sa zakonom;
 4. Odbijamo učešće u ’’doradi’’ Zakona koji je izašao iz tzv. ’’javne rasprave’’, jer se u tom, za nas neprihvatljivom, tekstu nema šta doraditi i popraviti. Insistiramo da se KRENE OD PRAZNOG PAPIRA, a da svaki predlog, bude potkrepljen argumentima, koje ćemo suočiti i javno valorizovati kroz kvantitativnu proveru delotvornosti i realnosti predloženih rešenja;
 5. Tražimo da se ODMAH sazove sednica SES-a, na kojoj će se raspravljati o zakonima: o privatizaciji,  stečaju i štrajku i uvažiti realni, argumentima potkrepljeni, predlozi sindikata, a da se u proceduru usvajanja, upute tek nakon usaglašavanja stavova o Zakonu o radu;
 6. Tražimo od ministra Radulovića da bude dosledan sebi i, iz profesionalnih i moralnih razloga, ispuni dato obećanje i PODNESE OSTAVKU, ili će Sindikat tražiti njegovu smenu.

 

                                    Beograd, 22.01.2014.

 

 

OBAVESTENJE

 

ODLUKE ZA STRAJK

 

UPUTSTVo

 

Sindikat „Nezavisnost“
Glavnim poverenicima i članovima sindikata

 

            Reprezentativne sindikalne centrale UGS NEZAVISNOST i SSSS su doneli zajedničku odluku u stupanju u ŠTRAJK UPOZORENJA 23.01.2014.godine svih zaposlenih na celoj teritoriji Srbije zbog donošenja navodnih izmena odnosno novog ZAKONA O RADU koji je katastrofalan za sve zaposlene i nezaposlene i za buduće generacije.
Sva povereništva su u obavezi da shodno članu 34. Statuta UGS NEZAVISNOST preduzmu sve aktivnosti i organizuju štrajk upozorenja koji će se održati

23.01.2014. u periodu od 11h – 12h

Obzirom da je ovo zajednički organizovano akcija poželjno je da sindikalna povereništva UGS NEZAVISNOST i SSSS zajednički organizuju i sprovedu štrajk upozorenja.
Kako bi se navedeno sprovelo potrebno je sledeće:

 1. Hitno - odmah održati sednice Odbora poverenika i doneti Odluku o stupanju u štrajk upozorenja dana 23.01.2014.godine prekidom rada u periodu od 11h-12h i formirati – odrediti štrajkački odbor (primer odluke u prilogu)
 2. u Odluci navesti mesto okupljanja u krugu preduzeća
 3. Odluku o stupanju u štrajk dostaviti 5 dana pre termina održavanja štrajka, shodno Zakonu o štrajku (najkasnije do 18.01.2014.godine)
 4. na mesto održavanja štrajka pročitati proglas (teks proglasa u prilogu)

Sva povereništva članice GS JSKD NEZAVISNOST su u obavezi da ispoštuju navedeno u dopisu kao i upustva koja su u prilogu dopisa.

OVO JE BORBA NE SAMO ZA NAŠU SADAŠNJOST
VEĆ ZA BUDUĆNOST NAŠE DECE

Po mogućnosti obeležiti fotografijama.

 

VAŽNE VESTI - ŠTRAJK UPOZORENJA U CELOJ SRBIJI

BOLJE ŠTRAJK UPOZORENJA NEGO NOVI ZAKON O RADU

 

ODLUKA O ORGANIZOVANJU STRAJKA

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

OBAVEŠTENJE VLADI REPUBLIKE SRBIJE

 

PROGLAS

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Ovako bi izgledao novi Zakon o radu

>

 

>

 

Ovako je izgledao štrajk upozorenja u Zaječaru

>

 

>

 

>

 

Najnovije važne vesti!!!

 

Članovi sindikata „Nezavisnost“ i svi zaposleni u JKP „Vodovod“ Zaječar 25.12.2013.godine održaće ŠTRAJK UPOZORENJA u trajanju u od sat vremena u periodu od 11h – 12h.

Ovaj štrajk je iznuđeno sredstvo zbog nepoštovanja Kolektivnog ugovora u preduzeću i ne isplaćenih zarada kao i umanjenje prava zaposlenih, obzirom da drugi načini sindikalnog delovanja i pozivanje na socijalni dijalog nisu dali nikakve efekte, sindikati i zaposleni u JKP „Vodovod“ Zaječar odlučili su se na ovakav korak.

Njihovi zahtevi su da se isplate zaostale zarade i ispoštuje Kolektivni ugovor u preduzeću. Zabrinjavajuće je da zaposleni u JKP „Vodovod“ Zaječar koji obavljaju esecijalnu delatnost na ovaj način zahtevaju ostvarivanje svojih prava zagarantovanih pozitivnim zakonskim propisima.

Pozivamo sve naše članove i sva povereništva članice GS JSKD NEZAVISNOST da svojim kolegama upute podršku i pokažu solidarnost, jer ono što se dešava u JKP „Vodovod“ Zaječar sutra se može desiti u svakom komunalnom preduzeću u Srbiji.

 

______________________________________________________________________________________________

Beograd 19.decembar.2013.

Održana je zajednička konferencija za štampu UGS NEZAVISNOST i SSSS povodom pokretanja Javne rasprave o predlogu novog nacrta Zakona o radu.
Na konferenciji je još jednom obrazloženo zbog čega ovakav zakon ne donosi dobro ni zaposlenima, ni penzionerima, a ni onima koji sutra treba da zasnuju radni odnos.
Novi Zakon o radu urušava i smanjuje prava zaposlenih i ni na koji način neće omogućiti novo zapošljavanje već samo otpuštanje i podizanje socijalnih tenzija i haosa u Srbiji.

Zajednički stav je da se kompletno odbaci Zakon o radu kao i to da se sve zakazane Javne rasprave (Novi Sad, Kragujevac i Beograd) bojkotuju. Ovakav zakon treba sve da nas podigne i motiviše u proteste kako bi se sprečilo njegovo donošenje.

>

__________________________________________________________________________________________________

VAŽNE VESTI

Za sve članove GS JSKD NEZAVISNOST

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike pokrenulo je aktivnosti oko javne rasprave i prezentacije nacrta Zakona o radu (NOVOG ZAKONA O RADU) oglušivši se na sve sugestije predloge, inicijative reprezentativnih sindikata u Srbiji.

Zakazane su javne rasprave sa sledećim terminima i sledećim gradovima:

 1. NOVI SAD – 20.DECEMBAR. 2013. u regionalnoj Privrednoj komori Novog Sada (Narodnog fronta 10, II sprat) u periodu od 11h – 14h

 

 1. KRAGUJEVAC – 23.DECEMBAR 2013. regionalna Privredna komora Kragujevac (ulica dr. Zorana Đinđića 10, V sprat) u periodu od 11h – 14h

 

 1. BEOGRAD – 26.DECEMBAR 2013. Palata Srbije (sala Srbije) Bulevar Mihajla Pupina 2 u periodu od 11h – 14h

Poražavajuća je činjenica da se forsira novi Zakon o radu, kao osnov za privredni rast Srbije i bolji standard građana kao i veću zaposlenost, a prenebregava se da novi Zakon o radu umanjuje postojeća prava zaposlenih, a određena prava čak i brišu. O Socijalnom dijalogu i poštovanju procedure po kojima se Zakoni donose, nema ni govora  a postavlja se pitanje „Koje Ministarstvo treba da bude nosilac i predlagač Zakona, da li Ministarstvo rada ili Ministarstvo privrede?“.

Kako nam novi Zakon sigurno neće doneti „svetlo“ Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ obaveštava sve svoje članove i članove UGS NEZAVISNOST, da se navedeni datumi u što većem broju okupe na lokacijama koje su navedene i na taj način iskažu svoj protivljenje ovako pogubnom Zakonu.

Stalno moramo ukazivati jer je očigledno da neće da nas čuju i zbog toga potvrđujemo poruku koju smo poslali NIŠTA O NAMA BEZ NAS.

Sindikalna braćo i prijatelji vidimo se u Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu.

____________________________________________________________________________________________

 

ZABRANA ZAPOŠLJAVANJA

 

            Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (Sl.glasnik RS br. 108/13) koji je stupio na snagu 06.decembra 2013.godine.

            U proceduri usvajanja nisu uvaženi argumenti KOMDEL-a navedeni u formi Amandmana, čija je suština bila da se iz dejstva Zakona izuzmu svi korisnici javnih sredstava među kojima I javna komunalna preduzeća, koji nisu uključeni u konsolidovani račun trezora I kao takvi ni na koji način ne utiču na javnu budžetsku potrošnju.

            Ovim Zakonom (član 27e, stavovi 34-38) propisana je zabrana zasnivanja radnog odnosa sa novim licima radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta koja će trajati do 31.decembra 2015.godine.

            Zabrana se odnosi na sve korisnike javnih sredstava u koje, u smislu ovog zakona, spadaju I javna komunalna preduzeća, a u primeni je od 07.decembra 2013.godine (naredni dan od dana stupanja na snagu).

            Pored ove zabrane, Zakonom je propisano da kod korisnika javnih sredstava ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studenske zadruge I lica angažovanih po drugim osnovama ne može biti veći od 10% ukupnog broja zaposlenih.

            Ovo drugo ograničenje primenjivaće se od 01.marta 2014.godine

            Za nepoštovanje ovih odredbi članom 103b Zakona priprećene su visoke novčane kazne i to: za korisnika javnih sredstava u iznosu od 500.000 do 2.000.000 dinara, kao I za odgovorno lice korisnika javnih sredstava u iznosu od 30.000 do 2.000.000 dinara.

            Zakon predviđa sledeće izuzetke:

1.         Prvi izuzetak propisan je stavom 35 po kome će korisnik javnih sredstava moći da zasnije radni odnos sa novim licima, ali samo uz salgasnost tela Vlade, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa, uz predhodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

2.         Drugi izuzetak iz stave 37 korisniku javnih sredstava dozvoljava mogućnost da angažuje više od 10% od ukupnog broja zaposlenih, po osnovu rada na određeno vreme, angažovanje po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim I povremenim poslovima, preko omladinske i studenske zadruge I drugim osnovama, ali takođe uz salgasnost tela Vlade, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa, uz predhodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

Vlada Republike Srbije je Zakonom obavezana da najkasnije u roku od 15 dana od stupanja na snagu Zakona (do 21-og decembra 2013.godine) donese akt kojom će se urediti postupak za pribavljanje salgasnosti.

            Do donošenja akta Vlade, obzirom da je već otpočela primena stave 34, nijedan korisnik javnih sredstava neće ni imati mogućnost da na zakonit način zasnuje radnih odnos sa novim licem.

 

 

___________________________________________________________________________________

05.decembra.2013.godine u hotelu "Albo" održan je Okrugli sto i Seminar okviru Projekta GS JSKD NEZAVISNOST „UNAPREĐENJE KAPACITETA SINDIKATA ZA UČEŠĆE U PROCESU RESTRUKTURIRANJA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA“. Okruglom stolu su prisustvovali članovi sindikata "Nezavisnost" iz okruga Bora, Seminaru su prisustvovali i predstavnici nadležnih ministarstava, Ministarstvo privrede, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma.

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

22.novembra.2013.godine u Medija centru u Beogradu održana je Konferencija u okviru Projekta GS JSKD NEZAVISNOST „UNAPREĐENJE KAPACITETA SINDIKATA ZA UČEŠĆE U PROCESU RESTRUKTURIRANJA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA“. Konferenciji su prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava, Ministarstvo privrede, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, nezavisni eksperti, prof. dr. Mahmud Bušatlija i prof. dr. Petar Đukić, predstavnici KOMDEL-a Lazar Krnjeta i Bratislav Vučković kao i glavni poverenici Sindikata „Nezavisnost“ u komunalnim preduzećima.

>

 

>

 

Na Konferenciji su prezentovani rezultati i analiza istraživanja koji su sprovedeni preko upitnika u 100 sindikalnih povereništava u preduzećima ovog statusa koji prezentuju položaj samog preduzeća, broj zaposlenih saznanja sindikalnih predstavnika o procesu restrukturiranja komunalnih preduzeća i primene Zakona o javno privatnom partnerstvu, socijalno ekonomski položaj zaposlenih kao i viđenja primene restrukturiranja preduzeća ovog statusa.

>

 

Tokom diskusije svih učesnika konstatovano je da su te delatnosti od javnog – opšteg interesa i da su komunalna preduzeća opterećena raznim problemima od neadekvatnih (zastarelih) sredstava za rad cena komunalnih usluga koja sigurno nije tržišna, organizacije posla koja je uzrokovana kvalifikacionom i starosnom strukturom i mnogim drugima. Ujedno je zaključeno da se krajnje ozbiljno mora razmotriti kako položaj samog preduzeća tako i zaposlenih odnosno da se krajnje svesno, odgovorno i racionalno u narednom periodu tražiti optimalno rešenje za sve navedene probleme u kome mora aktivno i ravnopravno da uzme učešće i Sindikat.

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

_________________________________________________________________________________________

AKTIVNOSTI GS JSKD NEZAVISNOST

13.11.2013.godine predsednik i potrepdsednik GS JSKD NEZAVISNOST, Milan Simić i Nebojša Tasić su zajedno sa Odborom poverenika sindikata „Nezavisnost“ JKP „Mediana“ u Nišu obišli radnu jedinicu Javna higijena. Tom prilikom su na zboru sa zaposlenima iz ovog sektora, a koji obavljaju izuzetno teške poslove, čišćenje i sakupljanje otpada, istaknuti problemi zaposlenih u ovom sektoru a posebno na kvalitet zaštitne opreme na radu. Ovom prilikom Sindikat je svojim članovima iz ovog sektora obezbedio i donirao adekvatnu obuću koja je primerena uslovima rada u kojima se radi. Na ovaj način Sindikat je skrenuo pažnju i pokazao da se shodno pozitivno zakonskim propisima zaposlenima mora obezbediti adekvatna obuća i odeća koja je prvenstveno uslovima rada koje obavljaju.

>

 

>

 

U okviru realizacije Projekta GS JSKD NEZAVISNOST „UNAPREĐENJE KAPACITETA SINDIKATA U PROCESU RETRUKTURIRANJA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA“ 14.11.2013.godine  u Nišu je održan Seminar kome su prisustvovali poverenici sindikalnih povereništava iz Niša, Zaječara, Leskovca, Aleksinca, Pirota i Prokuplja. Nakon Seminara, održan je Okrugli sto kome su prisustvovali pored predstavnika GS JSKD NEZAVISNOST, predstavnici nadležnih ministarstava, ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, ministarstvo privrede i ministarstvo građevinarstva i urbanizma. Značaj teme je evidentan u najavljenom procesu restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća kao i primene Zakona o javno privatnom partnerstvu, a u prilog tome govori da su Okruglom stolu prisustvovali direktori javnih komunalnih preduzeća iz grada Niša,Uprava za komunalne delatnosti grada Niša. Ovaj skup su isparatili lokalni mediji u Nišu.

>

 

>

 

>

 

Koliko je najavljeni proces restruktuiranja značajan kako za socijalno-ekonomski položaj zaposlenih, tako i za sama komunalna preduzeća i sve građane govori i činjenica da su predstavnici GS JSKD dobili poziv da prisustvuju sastanku KOMDEL koji se održavao 15.11.2013.godine u Niškoj Banji i isti su sa zadovljstvom prihvatili. Na pomenutom skupu predsednik GS JSKD je u svom izlaganju potencirao važnost saradnje sindikata, rukovodstva komunalnih preduzeća, lokalne samouprave i resornih ministarstava, kao i važnosti komunalnih preduzeća i komunalnih delatnosti za sve građane.

>

 

>

__________________________________________________________________________________________

>

 

 

>

 

 

>

 

12.novembar.2013.

Ministar građevinarstva i urbanizma gospodin Velimir Ilić, kao ministars resnornog ministarstva zaduženog za komunalni sistem RS je dana 29.10.2013.godine reagujući na zahtev reprezentativnih sindikata u komunalno stambenoj delatnosti Republike Srbije, doneo Rešenje o obrazovanju Posebne radne grupe za izradu Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti komunalnih delatnosti Republike Srbije.

U radnu grupu su imenovani predstavnici nadležnih ministarstava za ove delatnosti – Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i predstavnici reprezentativnih Sindikata na nacionalnom nivou u komunalno stambenim delatnostima Srbije. Predstavnik GS JSKD NEZAVISNOST je dr Zoran Ristić.

12.novembra.2013.godine održan je prvi sastanak navedene Radne grupe što govori i naglašava potrebu brzog delovanja odnosno kontiunirani pregovarački proces kako bi zaposleni u ovim delatnostima dobili akt koji će definisati prava zaposlenih na celoj teritoriji Srbije u komunalnim delatnostima.

 

_______________________________________________________________________________________

U okviru realizacije projekta GS JSKD NEZAVISNOST – UNAPREĐENJE KAPACITETA SINDIKATA ZA UČEŠĆE U PROCESU RESTRUKTUIRANJA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA – koji se realizuje uz podršku fondacije SOLIDARSUISSE 30.10.2013.godine je održan seminar i okgrugli sto u Novom Sadu.

Učešće u seminaru i okruglom stolu uzeli su kolege iz SSS kao i predstavnici GS JSKD NEZAVISNOST sa teritorije Vojvodine. Tokom diskusije na navedenu temu učesnici su ukazali na moguće posledice primene donetih zakonskih akata, kao i posledice po zaposlenih, obzirom da je svako komunalno preduzeće neka vrsta specifikuma iako je svima osnivač lokalna samouprava. Uvodničari koji su prezentovali zakonske normative su bili predstavnici nadležnih ministarstava.

Neophodno je da sindikati u preduzećima svesno i odgovorno učestvuju u navedenom procesu i da svoje kapacitete načinu organizovanja i funkcionisanja organizuju u skladu sa dešavanjima koja nas očekuju u narednom periodu.

U okviru ovog skupa održana je konferencija za štampu na kome su prisustvovali lokalni mediji kao i RTV Vojvodina na kojoj je predočeno delovanje i uloga sindikata u procesu restruktuiranja javnih komunalnih preduzeća.  

 

>

 

>

 

________________________________________________________________________________________________________

Danas, 30.10.2013.godine održana je konferencija za štampu SSS i UGS NEZAVISNOST na kojoj je najavljena saradnja i zajedničko delovanje ove dve reprezentativne sindikalne centrale  povodom najave donošenja (sada već očigledno) novog Zakona o radu.

Predsednici UGS NEZAVISNOST, Branislav Čanak i SSS, Ljubisav Orbović su naglasili da je ovo „hajdučki“ način izrade i donošenja Zakona o radu koji je za sve zaposlene krajnje restriktivan a sve na štetu i onako malog broja zaposlenih. Ovakav predlog Zakona suštinski urušava socijalno ekonomski položaj zaposlenih, nedefinisan je i ima alternativa koja će dodatno stvoriti haos.

Nažalost predlog teksta nije izrađen kroz Socijalni dijalog i realnosti u društvu već kako odgovara pojedinim strukturama u društvu. U prilog tome predsednik UGS NEZAVISNOST, Branislav Čanak je naglasio da u istraživanju USID-a od 27 problema koje imaju strani investitori i poslodavci u Srbiji tek na 24-om mestu su problemi zaposlenih i zarada.

Ujedno naglašeno je da treba lečiti posledice katastrofalnih privatizacija iz predhotnog perioda koje su sprovedene na način svima poznat a cenu toga platili su prvo zaposleni u tim preduzećima, a ne oni koji su sprovodili privatizacije.

Mere Vlade RS koje su donete takođe po proceni SSS i UGS NEZAVISNOST će dodatno osiromašiti radnike i građane i neće biti efekata koji će se osetiti u društvu.

U narednom periodu rukovodstvo UGS NEZAVISNOST i SSS će zajedno delovati, a aktivnosti delovanja definisaće se nakon 05.novembra 2013.godine kada će predstavnici Ministarstva rada prezentovati i obrazložiti tekst nacrta novog Zakona o radu.

Članovi GS JSKD NEZAVISNOST i UGS NEZAVISNOST su na protestu 27.09.2013. u Beogradu poslali jasnu poruku NIŠTA O NAMA BEZ NAS pa tako se ni novi Zakon o radu neće doneti bez nas samih.

 

_________________________________________________________________________________________________

Beograd 28.oktobar 2013.

SSSS I UGS ZAJEDNO U BORBI ZA ZAŠTITU RADNIKA

Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost postigli su danas dogovor o zajedničkim aktivnostima u borbi za zaštitu i unapređenje radnih i socijalnih prava zaposlenih.
Rukovodstva dve reprezentativne sindikalne centrale u Srbiji su se, na sastanku u prostorijama SSSS, dogovorila da zajednički nastupaju oko izmena i dopuna Zakona o radu i najavljenih izmena drugih sistemskih zakona.
Dva sindikata će ubuduće usaglašavati stavove i oko aktuelnih ekonomskih mera Vlade Srbije, kao i oko pitanja vezanih za pregovore o priključenju Srbije Evropskoj uniji.
U cilju realizacije dogovorenih aktivnosti, biće održana zajednička konferencija za novinare, u sredu, 30. oktobra, a biće organizovana i dva okrugla stola vezana za ekonomske teme.

 

__________________________________________________________________________________________________

MERE VLADE RS
- Komentar i predlozi aktivnosti –

NAČELNI STAVOVI:

Kao i kod tzv. Antikriznih mera iz juna ove godine,  postupak donošenja poslednjih MERA VLADE,  još je jednom potvrdio da u Srbiji ne funkcioniše socijalni dijalog. U javnost se izašlo sa gotovim, finalnim merama (bez prefiksa ''radna verzija'', ''nacrt'' ili ''predlog''), a da, pre toga, nisu izvršene konsultacije (po Zakonu obavezne) sa relevantnim socijalnim partnerima i bez rasprave na Socijalno-ekonomskom savetu Republike.

Umesto rasprave sa, po Zakonu utvrđenim socijalnim partnerima, i u okviru zakonom utvrđenih institucija socijalnog dijaloga, na razgovor (pretpostavljamo i o ovim merama) pozivani su  predstavnici nekih, po kriterijumima sazivača, ''relevantnih'' sindikata, među kojima su i oni koji ne zadovoljavaju ni jedan kriterijum reprezentativnosti (broj, kompetentnost i adekvatna infrastruktura, nezavisnost od države i poslodavca, samostalno finansiranje). Istovremeno, kako saznajemo iz sredstava javnog informisanja, to su mere samo vladajuće koalicije ili ministarstava  koja oni vode, bez ikakvih konsultacija sa drugim relevantnim (parlamentarnim) političkim strankama, i , što je posebno važno, nezavisnim EKSPERTIMA !!!!
Od razgovora o merama donetim bez prethdnih konsultacija, sa sasvim nekompetentnim i nerelevantnim sagovornicima, ne može se mnogo ni očekivati.

KONKRETNE PRIMEDBE:

Pristup predlagača ovih mera trenutnim problemima u funkcionisanju pravnog i ekonomskog sistema, a posebno funkcionisanju države i njenih institucija u implementaciji  usvojenih strategija i politika razvoja, kao i konkretnih mera za njihovu realizaciju (akcioni planovi, zakonska rešenja... i dr) je neodgovoran i ''pro forme''.
Predložene ranije, ''antikrizne'' i trenutno aktuelne ''mere štednje'' su u javnosti predstavljene kao nešto sasvim novo,  kao da aktuelna vlast do sada nije u svojim rukama imala ni jednu alatku za sprovođenje dogovorene politike, pa će sada, odjednom, za kratko vreme, moći da sprovedu ono što decenijama nisu ''mogli'' (bolje reči: nisu ni znali ni hteli).
NELOGIČNO JE DA SU SE MERE ŠTEDNJE SPROVODILE GAŠENJEM PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU, UZ IZBEGAVANJE ODGOVORNOSTI ZA NEODGOVORNO PARTIJSKO UPRAVLJANJE NJIMA, A SADA OTPUŠTANJEM ZAPOSLENIH U JAVNIM PREDUZEĆIMA, ODNOSNO SMANJENJEM PLATA ONIMA KOJI OSTAJU, OPET, UZ IZBEGAVANJE TRAŽENJA ODGOVORNOSTI ONIH KOJI SU ZAPOŠLJAVALI SVOJE POLITIČKE  ISTOMIŠLJENIKE ILI ČLANOVE UŽE I ŠIRE FAMILIJE U TIM PREDUZEĆIMA.
ISTO TAKO, PROSTO JE NEPOJMLJIVO DA SE STALNO INSISTIRA NA ŠTEDNJI ONIH KOJI IONAKO NEMAJU DOVOLJNO ZA PRISTOJAN ZIVOT, UZ UVERAVANJE DA SE OD NIČEGA MOŽE STVORITI  NEŠTO.

Ni jedna iole ozbiljma reforma ne može se bazirati isključivo na smanjenju rashoda, već, pre svega,  na povećanju prihoda, odnosno stvaranju adekvatnih preduslova, povoljnog pravnog, ekonomskog i administrativnog okruženja za veća ulaganja, povećanje konkurentne proizvodnje. Time bi se stvorio BDP iz koga bi se mogla stimulisati rentabilna i izvozno orijentisana proizvodnja, ali i podmiriti svi realni javni rashodi, bez ozbiljnijeg ataka na, ionako nizak nivo usluga koje pruža javni sektor – posebno zdravstvo, obrazovanje, kao i na prava po osnovu PIO, i nizak standard zaposlenih u ovim delatnostima, kao i korisnika prava po osnovu PIO.  Mere neće imati efekta ukoliko privreda ne oživi, zapošljavanje se ne poveća, a cene i inflacija se ne obuzdaju, ekonomskim, tržišnim, a ne administrativnim merama.

U prepoznatljivom maniru nepoštovanja socijalnih partnera i principa socijalnog dijaloga, predlagači pomenutih mera, te su mere bazirali na izmenama i dopunama zakona (konkretno Zakona o radu, Zakona o PIO i drugih zakona iz korpusa  RADNOG ZAKONODAVSTVA) koje još nisu ni formulisane i o kojima još nije ni počela zvanična javna rasprava. To, praktično, znači da ih ne zanima šta socijalni partneri misle o izmenama i dopunama ovih zakona, odnosno da njihove stavove i prdloge, ma koliko argumentovani bili, neće ozbiljno ni razmatrati, a kamo li prihvatiti.
Strukturne reforme za unapređivanje poslovnog okruženja, kroz izmene Zakona o radu, Vlada ima nameru da provede pre svega na štetu zaposlenih i to:

 1. otklanjanjem prepreka za zapošljavanje (uvođenje raznoraznih fleksibilnih oblika zapošljavanja u kojima nema ni nagoveštaja sigurnosti za zaposlene) i otklanjanjem prepreka za otpuštanje zaposlenih (apsolutna samovolja poslodavca, bez mogućnosti sindikata da zaštiti zaposlene), što pod znak pitanja stavlja svrhu sindikalnog organizovanja. Pitanje je: gde su tu načela ratifikovanih konvencija i preporuka MOR-a (87, 98... i dr.) o pravu i slobodi sindikalnog organizovanja ?

 

 1. promenom obračuna zarada i otpremnina – pretpostavljamo da će predložiti da u utvrđivanju elemanata zarade ne učestvuju i sindikati, već da zaradu, u zavisnosti od dobre volje i raspoloženja, ''odokativno'' utvrđuje poslodavac, pri čemu će mu se ostaviti na volju da li da je uopšte i isplati (jer nema sankcija za one koji ne isplaćuju zarade i ne uplaćuju doprinose za obavezno (zakonom utvrđeno) socijalno osiguranje. Pitanje je: Gde su tu načela dostojanstvenog rada i preporuke iz revidirane Evropske socijalne povelje?
 2. reformom kolektivnog pregovaranja – ni sada poslodavac nije obavezan da zaključi kolektivni ugovor, a i tamo gde se zaključi vrlo se često, delimično ili u potpunosti  ne primenjuje, a sudska zaštita je spora i neefikasna!!! Pitanje je: šta to u sadašnjem sistemu kolektivnog pregovaranja koči ili onemogućava bolji privredni ambijent? I, kakvim izmenama u sistemu kolektivnog pregovaranja će se to popraviti? Privredni ambijent se, valjda, kreira  osnovnim pravnim i ekonomskim sistemom, a ne kolektivnim pregovaranjem.
 1. problem neformalne ekonomije (sivog tržišta), na koji Sindikat NEZAVISNOST ukazuje više od 15 godina, a koju je država ne samo tolerisala, nego svojim činjenjem ili nečinjenjem, odnosno  odlukama i pojedinim rešenjima STIMULISALA, ''brzo'' rešiti: (citiramo) '' sistematskim merama kontrole, sa nultom tolerancijom za nepoštovanje poreskih obaveza po bilo kom osnovu''. Lepo rečeno, ali kako verovati, ukoliko je ta ista Vlada, u tom istom trenutku, predložila, a Skupština donela, Zakon kojim potraživanja po osnovu neuplaćenih poreza ZASTAREVAJU. Pitanje je: Šta će to zastareti, ukoliko imamo nultu toleranciju za nepoštovanje poreskih obaveza?

 

 

ZAKLJUČAK:

Sve ono što je Vlada, odnosno predlagač aktuelnih antikriznih i drugih mera – poslednjih mera štednje -  sada, kao ekskluzivne i posebno efikasne mere predložila, BILA JE U OBAVEZI I MOGUĆNOSTI DA I DO SADA SPROVODI. Na to su je, godinama, upozoravali i UGS NEZAVISNOST, kroz svoje učešće u radu tripartitnih organa i radnih tela, prilikom razmatranja konkretnih strateških, programskih i zakonskih dokumenata i akata. Na žalost, naši predlozi i sugestije, bez obzira koliko argumentovani bili, nisu ozbiljno razmatrani niti usvajani. Ništa se nije promenilo niti u poziciji Vlade niti u spoljnim faktorima, što bi sada, garantovalo da će se ove mere sprovesti, da će imati pozitivne efekte, a da neće pasti isključivo na teret zaposlenih.
Jedino što će, možda, dati konkretne rezultate, jeste ''kresanje'' budžetskih sredstava po pojedinim ministarstvima. Međutim, to i nije nikakva konkretna mera jer TIH SREDSTAVA I NEMA, planirani prihodi nisu ostvareni. Šta je, onda, praktično, učinila Vlada, osim što je konstatovala i ''ozakonila'' postojeće stanje. Pri tome, UGS NEZAVISNOST, kao ni ostali reprezentativni sindikati, nisu konsultovani ni kada je donošen Budžet ni kad su, često, rasipana sredstva iz njega (subvencije i ostala davanja ''mrtvacima'' – radi socijalnog mira ili političke podrške aktuelnim vlastima, osnivanje bezbrojnih agencija da bi se udomili razni politički istomišljenici, opraštanje dugovanja finansijski nedisciplinovanim, ali politički poslušnim, odnosno podobnim privrednim i drugim subjektima, ...i dr.). Zbog toga je krajnje cinično sada od nas tražiti da učestvujemo u preraspodeli nečega što nismo delili.

ONO ŠTO SINDIKAT NEZAVISNOST NEĆE DOZVOLITI JESTE PREBACIVANJE TERETA NA LEĐA ZAPOSLENIH I NA UŠTRB NJIHOVOG, IONAKO, SRAMNO NISKOG STANDARDA, ODNOSNO NEĆE DOZVOLITI DALJE SMANJENJE PRAVA IZ RADA I PO OSNOVU RADA (realne zarade i druga primanja iz rada, penzije...).
UGS NEZAVISNOST će, u okviru STRATEGIJE DELOVANJA U 2013. i 2014. godini  (a na taj se period, većinom, odnose i tzv. antikrizne mere) jasno opredeliti svoje delovanje na ovom planu, a pre svega svoj STAV VEZAN ZA IZMENE ZAKONA O RADU.
OSIM JASNO I NEDVOSMISLENO ISKAZANOG OPREDELJENJA DA NEĆEMO DOZVOLITI IZMENE ZAKONA KOJE BI ZNAČILE SMANJENJE DOSTIGNUTOG NIVOA PRAVA IZ RADA I PO OSNOVU RADA, UGS NEZAVISNOST ĆE, SVIM RASPOLOŽIVIM SREDSTVIMA SINDIKALNE BORBE, UKLJUČUJUĆI I ORGANIZACIJU MASOVNIH PROTESTA, BRANITI PRAVO NA RAD, KAO OSNOVNO LJUDSKO PRAVO, ALI PRAVO NA PRISTOJAN, AKO VEĆ NE MOZE DOSTOJANSTVEN RAD. PRI TOME, NIKAKO NE PRIHVATAMO DA SE PROBLEM NEZAPOSLENOSTI REŠAVA TAKO DA SE ZAPOSLENIMA KOJI ZA PUNO RADNO VREME DOBIJU MINIMALAC, ILI JOŠ MANJE OD TOGA, POLA TOGA UZME I DA DRUGOME, KAKO BI SE SADAŠNJA STOPA NEZAPOSLENOSTI,  FIKTIVNO, PREPOLOVILA, A, ISTOVREMENO,  STOPA SIROMAŠTVA UDVOSTRUČILA.

Taktika presipanja iz šupljeg u prazno nije ništa novo. To su primanjivale i ranije vladajuće strukture, na koje se svaljuje krivica za sadašnje stanje.
NEMOGUĆE JE REŠITI PROBLEME ISTIM MERAMA I METODAMA KOJE SU TE PROBLEME UZROKOVALE. TO JE SAMO GAŠENJE POŽARA, ALI NE I OTKLANJANJE ŽARIŠTA, UZROKA NEGATIVNIH PRIVREDNIH KRETANJA. ODLAGANJE STVARNOG, TEMELJNOG REŠAVANJA NAGOMILANIH PROBLEMA, DOVEŠĆE, VRLO BRZO, DO NJIHOVE JOŠ VEĆE ESKALACIJE.

 

__________________________________________________________________________________________

U okviru projekta GS JSKD NEZAVISNOST
-unapređenje  kapaciteta sindikata za učešće u procesu restruktuiranja javnih komunalnih preduzeća-
koji se realizuje uz podršku švajcarske organizacije SOLIDAR, u Kragujevcu je danas održan seminar na navedenu temu projekta-

Kragujevac 17.10.2013.godine

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

U okviru projekta GS JSKD NEZAVISNOST
-unapređenje  kapaciteta sindikata za učešće u procesu restruktuiranja javnih komunalnih preduzeća-
koji se realizuje uz podršku švajcarske organizacije SOLIDAR, u Beogradu je danas održan seminar na navedenu temu projekta-

Seminari su prisustvovali sindikalni predstavnici SSS zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti i GS JSKD NEZAVISNOST iz komunalnih preduzeća sa teritorije grada Beograda.

Seminar su održali predstavnici javnog sektora nemačkog sindikata Verdi – Roland Tremper i  Rolf Wiegand.

Na seminaru su izneti  procesi i dešavanja u javno komunalnom sektoru u Nemačkoj, aktivnosti i načini delovanja sindikata, naročito na regionu Berlina.

Poseban akcenat je dat na javno-privatno partnerstvo i položaj zaposlenih. Naglašeno je da primena javno-privatnog partnerstva mora biti što javniji i jasniji i dase u tome sagledaju sve prednosti i sve manjkavosti, kao i to da rok javno-privatnog partnerstva vremenski treba ograničiti.

Veoma je bitno da se izrade i urede KU kako bi se zaposleni zaštitili. Sagledavajući ovu problematiku i šta javno-privatno partnerstvo donosi svim građanima neophodno je da sindikati iznalaze alternative kako bi javno privatno partnerstvo u komunalnoj delatnosti održalo kvalitet usluga, optimalne cene i zaposlenost.

Nekontrolisana i ne transparentna primena Zakona o javno privatnom partnerstvu može imati posledice po sve građane Srbije, a ne samo zaposleni u komunalnom sektoru u Srbiji

Beograd 04.10.2013.godine

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

27.09.2013. Beograd, Trg Nikole Pašića.

Protest Sindikata "Nezavisnost", kampanja DOSTA!

>

 

>

 

>

 

>

 

O B A V E Š T E NJ E 

GRANSKI SINDIKAT JAVNIH SAOBRAĆAJNIH I KOMUNALNIH DELATNSOTI NEZAVISNOST POZIVA SVOJE ČLANOVE I ZAPOSLENE DA IZAĐU NA

PROTEST KOJI SE ODRŽAVA 27.09.2013.GODINE
12. ČASOVA – TRG NIKOLE PAŠIĆA U BEOGRADU
-PROTEST ORGANIZUJU UGS NEZAVISNOST-

ZBOG NAJAVE  DONOŠENJA NOVOG ZAKONA O RADU
ZBOG NAJAVE IZMENA POSTOJEĆEG  ZAKONA O PENZIJAMA
I DRUGIH ZAKONA BEZ GLASA RADNIKA
KOJI ĆE ZAPOSLENE TRETIRATI SAMO KAO BROJKE
ZBOG TOGA DA JE PROFIT VAŽNIJI OD RADNIKA
ZBOG TOGA DA JE SVE BITNO, SEM NAS SAMIH
ZBOG TOGA ŠTO SE NEMA SIGURNOSTI I BUDUĆNOSTI
ZBOG ZAKONA BEZ PRAVA I PRAVA BEZ ZAKONA

   NIŠTA O NAMA- BEZ NAS
GS JSKD NEZAVISNOST

 

 

U okviru kampanje „DOSTA!“ UGS NEZAVISNOST ovako je bilo u Nišu.
Kolege i koleginice, svi sa istim ciljem i porukom „DOSTA!“, nasmejani, udruženi i uporni.
Idemo dalje kampanja traje

 

 

>

 

 

>

 

 

>

 

 

>

 

 

>

 

 

DOSTA, ALI KAKO?

Prva etapa kampanje DOSTA završena je uspešno, posmatrano iz nekih uglova, čak veoma uspešno. Otkrili smo i neke interne slabosti naše organizacije, ali, ono što smo otkrili, bolje reći, potvrdili, o Srbiji je poražavajuće. 

Srbija je, nažalost, prilično smušena improvizacija nekolicine privatnih i grupnih interesa, koji kada funkcionišu dopunjujući se, donekle ublažavaju sliku rasula, ali, kada su makar i malo suprostavljeni, makar i na tren, rezultat je eksplozija haosa čija snaga zavisi od vrednosti sukobljenih interesa. Zbir svih ovih haosa i njihovih povremenih uzajamnih potiranja, počiva na tri stuba prinude, dva klasična i jedan novi. Klasični su aparati države sa ustavnim ovlašćenjima primene prinude, ovde nebitno koliko se u kojoj situaciji može naći potrebne legalnosti, a, novi stub čine mediji. Haotično uređena društva koja obezbeđuju svoje funkcije, posebno komunikacije sa svojim članovima, pretežno uz pomoć ovih stubova,  nikada se i nigde nisu nazivala demokratskim.

Imajući kao podlogu veštački izgrađene pluralizme, kako sindikalni, tako i politički, mediji veoma uspešno obavljaju svoju funkciju vršenja prinude na građane. Ta prinuda je sofisticirana, ali ne zato što su, nedajbože, mediji sofisticirani, već zato što je ovde sredstvo prinude ili nevidiljvo ili jedva vidljivo. Konačno, pošto je reč o prinudi da nešto znaš ili ne znaš, rezultat toga – političko, ekonomsko, ideološko, pa čak i opredeljenje pojedinca za određenu vrstu kulturnih potreba, pojavljuje se kao njegova autohtona odluka. On ne zna da je ona iznuđena serijom uskraćivanja informacija, njihovog usmeravanja ili iskrivljavanja, on ne zna da mu je subkultura odjednom postala bliža od temeljnih kulturnih vrednosti zato što su mu je mediji predstavili kao dostupniju proizvod i, što je najgore, stalnim ponavljanjem ponude,  kao potrebniji. Sve to zajedno, subkultura, koja već u sledećoj generaciji postaje neprikosnovena mera, lažni politički, socijalni i ekonomski pluralizmi, koji već u prvoj generaciji, dakle, odmah posle puštanja u opticaj, stvaraju osećaj potpune društvene obamrlosti, jer je sve pluralno, pa i beda i očaj, i kontinuirano širenje jaza između realnog i umišljenog, glavni su sastojci aktuelne srpske tragedije. To znači da će srpski politički pluralizam, zbog ugrađenih singulariteta, ko god da osvoji vlast, uvek davati iste vlade, koje opet, dalje, kakve god promene da izvikuju, sebe ili društva, nužno će sve to završavati uzimanjem svog lika iz ogledala. Pluralizam koji tržišna ekonomija nosi kao glavnu odrednicu, u Srbiji se svodi na pluralno preduzetništvo, koje se, pre ili kasnije, može definisati jedino kao veoma bliska porodica tajkuna i političara. To. dakle, nije tržište, ali nije ni socijalistička ekonomija, jer su za to potrebni korporativni, a ne porodični odnosi. Zato je nebitno da li ćete ili nećete rekonstruisati vladu, jer, što god da uradite, uvek se vraćate na početak. Isto je i sa istragama i hapšenjima tajkuna, šta vredi, porodica ostaje na slobodi. Besmisleno je istraživati 24 privatizacije, kada nijedna nije valjala, jer pored kriminala, u procesu privatizacije najveća mana je upravo njen koncept, dakle, to je utkano i u one retke privatizacije u kojima nije bilo kriminalnih radnji.

Iskreno, teško je zamisliti kako bi o ovoj opštoj papazjaniji pisali i profesionalni mediji. Pre bi, a to je, izgleda, bio slučaj u Srbiji, svesno ili nesvesno potonuli u tu papazjaniju i izveštavali iz nje, o njoj, za nju i njenim jezikom. Svako ko ne ispunjava bar jedan od ovih uslova, ne može biti prijatelj, i mediji iz srpske papazjanije jurnuće na njega, često ne zarad gazde na čijem povocu trčkaraju, već i zbog sebe, štiteći to tužno okruženje kojem su dozvolili da bude i redakcija i porodica i smisao života. Možda je upravo zbog toga moguće na prste jedne ruke  prebrojati novinare koji su u sindikatu, ali je isto tako moguće na prste jedne ruke pobrojati novinare koji, na ovaj ili onaj način, makar i ćuteći, nisu članovi neke stranke.

Svako razuman će nam posle ovoga reći, pitati nas, pa šta onda, pobogu, tražite, skačite i vi u papazjaniju! Ne možemo, zbog genetike. Tamo negde s kraja osamdesetih i početkom devedesetih prošlog veka, kada su opskurni postsocijalistički kuvari pristavljali lonac da skuvaju ovu nesreću, mi smo, na vreme iz njega iskočili, baš onda kada su kuvari i kuvarčići počeli da u lonac sipaju krv naših prijatelja, suseda, nepoznatih ljudi i žena koji nam ništa nisu skrivili. Mi se tog lonca i početka kuvanja današnje papazjanije dobro sećamo i jedino što možemo da radimo je da otreznimo i okupimo što više građana Srbije, pa da, konačno, ugasimo vatru ispod lonca, a njegov gorki, otužni i neljudski sadržaj prospemo. Moramo sva naša izgubljena radna mesta, sve nedočekane, ili dočekane ali neisplaćene plate i penzije, sve neostvarene ambicije, karijere, porodice, povezati kao  posledicu ove tragične nacionalne nesreće zakuvane pre četvrt veka. 

E, toga nam je dosta, dosta nam je da živimo makar i u senci te nesreće, a kamo li da nam je to jedino što živimo. Zato, DOSTA. Nastavak sledi, počela je da se prikazuje serija koja govori o nama, za nas, i. što je najvažnije, svako od nas ima važnu ulogu u toj seriji. Zato, recite DOSTA, ugasite televizore i izađite na ulicu.    

 

 

________________________________________________________________________________________

Pogledali smo se u oči, mi građane, građani nas. Pet dana niko nije trepnuo, verovali smo jedni drugima zato što smo se razumeli, zato što smo govorili o onim mukama koje guše većinu građana Srbije, ogromnu većinu, zato što smo zajedno tragali za rešenjima i za najodgovornijima od kojih očekujemo da zasuču rukave i konačno počnu da rade za nas. Negde prećutno, a negde izričito, zajedno sa građanima, zaključili smo da čvrsto ostajemo kod sledećih zahteva.

Z A H T E V I

UGS NEZAVISNOST:

1. ZAKON O RADU:

- Umesto najava sramotnih izmena Zakona o radu, urediti radno zakonodavstvo po principima i standardima EU

- Do tada obezbediti poštovanje i punu primenu postojećih zakona

2. ZAKON O ŠTRAJKU:

- Ne dozvoliti izmenu Zakona o štrajku na način na koji to traže poslodavci (posebno u vezi regulisanja minimuma procesa rada i lock out-a)

3. USPOSTAVLJANJE SUDOVA RADA:

- UGS NEZAVISNOST su podneli inicijativu za uspostavljanje sudova rada i napisali Predlog zakona pre godinu i po dana, na koje do danas nije stigao nijedan odgovor

4. SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET REPUBLIKE SRBIJE:

- Obezbediti svrsishodno funkcionisanje Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, što znači da svi (bez izuzetka) predlozi zakona, zakonskih izmena i državnog budžeta moraju da budu raspravljeni na sednicama SES-a pre nego što uđu u skupštinsku proceduru

5. KOLEKTIVNO PREGOVARANJE: 

- Obezbediti u praksi efikasne mehanizme zaključivanja granskih, sektorskih i teritorijalnih kolektivnih ugovora

6. POBOLJŠATI POLOŽAJ RADNIKA U SRBIJI: 

- Zaustaviti trend konstatnog pogoršanja položaja radnika, pod izgovorom opšte recesije

7. ZA DOSTOJANSTVENU STAROST: 

- Obezbediti dostojanstvenu starost u Srbiji, podići kupovnu moć i standard penzionera

8. DEMONOPOLIZACIJA TRŽIŠTA: 

- Obračunati se sa monopolizacijom tržišta u Srbiji 

- Stvoriti politički i pravni ambijent za podsticanje investicija ozbiljnih stranih kompanija

9. ZAUSTAVITI PLJAČKU NACIONALNIH DOBARA: 

- Uvesti moratorijum na proces privatizacije državnih preduzeća i rudnika – do usvajanja jedinstvene strategije koja bi bila doneta na osnovu opšteg društvenog konsenzusa

10. POLOŽAJ ZAPOSLENIH U PREDUZEĆIMA U RESTRUKTURIRANJU: 

- Otvoriti realnu šansu zaposlenima u 179 preduzeća koja se nalaze u restrukturiranju da, sopstvenim radom, zarađuju svoje plate

11. ZAUSTAVITI UNIŠTAVANJE: prosvete, medija, kulture, umetnosti, zdravstva, komunalnih preduzeća i poljoprivrede

12. BORBA PROTIV NEZAPOSLENOSTI: 

- Kreirati i sprovesti efikasniju politiku zapošljavanja, preispitati ulogu agencija za zapošljavanje

13. PREVESTI SIVU EKONOMIJU U LEGALNE TOKOVE: 

- sprovesti reformu poreskog sistema 

- obezbediti mehanizme za nultu toleranciju i stogo sankcionisanje poslodavaca za krivično delo izbegavanja isplate zarada i plaćanja poreza i doprinosa

14. SPREČITI ZLOUPOTREBE: 

- Zloupotrebe prekovremenog rada 

- Onemogućavanje zaposlenima da koriste pravo na godišnji odmor 

- Onemogućavanje ženama da koriste pravo na materinstvo od strane poslodavaca

15. VLADAVINA PRAVA: 

- Obezbediti puno poštovanje Opšte deklaracije OUN i čl.60 Ustava Republike Srbije, posebno u delovima kojima se garantuju pravo na dostojanstven rad, stabilan, održiv i pristojan posao, jednakost na radnom mestu, te prava na zasnivanje i podizanje porodice i kvalitetno obrazovanje

Poučeni onim što smo imali poslednjih 25 godina, zajedno smo zaključili da, u cilju ostvarivanja ovih zahteva, svih njih, bez izuzetaka, ostajemo spremni da ponovo, kada god zatreba, izađemo na ulice Srbije i još glasnije objavimo da je kucnuo čas da se Srbija vrati građanima. Ako bude trebalo, progovorićemo i novi jezik koji je do sada bio monopol svih „demokratskih“ vlasti – jezik sile. Jezik dijaloga je do sada bio više puta poražen, na štetu ogromne većine, a u korist sramne manjine, pa da vidimo kako će se ta manjina snaći u komunikaciji na jeziku koji mi do sada nismo govorili i za koji su mislili da samo njima pripada. Znamo da to ne vodi u demokratiju, ali ovo danas, samo nas ubrzano udaljava od civilizacije i demokratije. Ako je spas u novom obliku sporazumevanja,  i za to smo vrlo  spremni.

 

_____________________________________________________________________________

Polazak ka Terazijama...kampanja "DOSTA!", zavrsetak prvog dela u kome su gradjanima 5 dana deljeni pamfleti sindikata UGS NEZAVISNOST, protiv izmena Zakona o radu.

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

Prijatelji stari gde ste...

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

ПРОГЛАС ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ

DOSTA!

 1. Neodgovornog političkog rukovođenja komunalnim preduzećima, političkog zapošljavanja i raznoraznih moćnika iznad građana i države;
 2. Nepoštovanja i neprimene zakona i svesnog urušavanja komunalnih preduzeća;
 3. Nekontrolisanog uzimanja kredita zarad finansiranja političkih promašaja i zadovoljavanja ličnih interesa partijskih funkcionera i lokalnih tajkuna;
 4. Nepostojanja odgovornosti za loše vođenje, uništavanje imovine i opreme preduzeća i lošeg kvaliteta pružanja komunalnih usluga građanima;
 5. Netransparentnosti u poveravanju komunalnih delatnosti privatnicima i politički podobnim licima;
 6. Nepostojanja socijalnog dijaloga i jasno definisanog ministarstva nadležnog za komunalne delatnosti;
 7. Neisplaćivanja zarada komunalnim radnicima, neoverenih zdravstvenih knjižica, izmišljenih radnih mesta i koeficijenata za politički podobne kadrove;
 8. Loših uslova rada i neadekvatne zaštite komunalnih radnika.

ZAHTEVAMO!

 1. Uvođenje evropskih standrada u funkcionisanju i finansiranju komunalnih preduzeća;
 2. Iznalaženje alternativa nekontrolisanom poveravanju komunalnih delatnosti privatnicima;
 3. Odgovorno i stručno rukovođenje  komunalanim preduzećima i zapošljavanje mladih i obrazovanih ljudi;
 4. Racionalno, plansko i tehnološko podizanje opremljenosti komunalnih preduzeća i kvaliteta njihovih usluga;
 5. Odgovornost za štetne postupke i odluke koje imaju dugogodišnje posledice po komunalne usluge za građane i zaposlene;
 6. Javnost u primeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu i potpunu primenu  svih zakona koji utiču na  kvalitet i cene komunalnih usluga i statusa zaposlenih;
 7. Uspostavljanje  socijalnog dijaloga na svim nivoima, ostvarivanje prava zaposlenih u komunalnim preduzećima u skladu sa zakonom;
 8. Poštovanje  prava građana na kvalitetan život i komunalne usluge i prava zaposlenih da od svog rada dostojanstveno žive.

Ovo je borba za buduće generacije i naše sutra, borba za našu decu,
zdravu pijaću vodu, ekološke deponije, čiste i svetle gradove, udoban i brz  prevoz...
SINDIKAT JE SAMOZVIŽDALJKA – ZVONO ZA UZBUNU
MI SMO SE POKRENULI, PRIKLJUČITE SE DA ZAJEDNO TRČIMO ZA BUDUĆNOST

 
Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti NEZAVISNOST

 

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

ŠTRAJK U JKP „STAN“ NOVI SAD
ŠTRAJK TRAJE A NIKO NE REAGUJE

 

Štraj u JKP „Stan“ Novi Sad traje od 01.07.2013.godine.
Štrajk su organizovali reprezentativni sindikati Sindikat „Nezavisnost“ i Samostalni sindikat zaposlenih u komunalno stambenim delatnostima, jer 370 zaposlenih nije primilo zaradu za maj, nisu isplaćeni putni troškovi, ne dobijaju regres a kolektivni ugovor koji je na snazi poslodavac ne primenjuje.
Neprihvatljivo je i nelogično da iako je štrajk organizovan u skladu sa Zakonom niko iz lokalne samouprave ne reaguje niti poslodavac pokazuje iole bolje za Socijalnim dijalogom i krene u rešavanje dugogodišnjih nagomilanih problema čiju cenu plaćaju zaposleni u JKP „Stan“ Novi Sad.
Pozicija moći i podizanje atmosvere praha je svakodnevna pojava iako je štrajk u toku u prilog tome govori da se članovima štrajkačkog odbora i zaposlenima koji su u štrajku uručuju upozerenja pred otkaz o radu pa čak i legitimnim sindikalnim predstavnicima dok se na same zaposlene i štrajkače vrši usmeni pritisak pojedinačno da napuštaju štrajk, kako bi sačuvali radna mesta.
Činjenica je da je ovo preduzeće u finansijskim problemima ali je činjenica da ne postoji nimalo dobre volje od strane rukovodstva da se započne Socijalni dijalog sa ciljem rešavanje problema i traženih zahteva štrajkačkog odbora iako Zakon o štrajku obavezuje na to.
Nejasno je i neshvatljivo da Grad Novi Sad koji je osnivač ovog preduzeća nije oglasio na više upućenih dopisa od strane zaposlenih niti sada dok je štrajk u toku.
Nužno i hitno je potrebno da predstavnici zaposlenih osnivača i rukovodstvo inađu načina i pokažu minimum dobre volje za stvaranje atmosvere međusobnog uvažavanja i konkretnog pokretanja Socijalnog dijaloga na dobrobit svih, zaposlenih poslovodstva, osnivača i samih građana Novog Sada jer zaposleni u JKP „Stan“ obavljaju delatnosti od opšteg interesa.

__________________________________________________________________________________________________


ŠTRAJK U JP „BELI IZVOR“ VRNJAČKA BANJA

Sindikat „Nezavisnost“ i Samostalni sindikat JP „Beli izvor“ iz Vrnjačke Banje su 08.07.2013.godine stupili u štrajk u skladu sa Zakonom o štrajku i formirali štrajkački odbor.
Zahtevi štrajkačkog odbora su:

 1. Da se svim zaposlenima overe zdravstvene knjižice jer je rok istekao 30.06.2013.godine tako da zaposleni i njihove porodice nisu mogle da ostvare pravo na zdravstveno osiguranje.
 2. Da se doprinosi za PiO što hitnije izmire jer radni staž zaposlenima nije povezan.
 3. Da se isplati odmah drugi deo zarade za maj 2013.godine
 4. Da se unutrašnja akta i Pravilnik unutrašnje organizacije i sistematizacije javno istaknu u preduzeću, ako je doneta aprila 2013.godine i da se svim ugovori o radu zaposlenih usklade sa tim aktom
 5. Da se odmah zaustavi primanje radnika po bilo kom osnovu jer je u zadnjem periodu primljeno veliki broj

Prvog dana štrajka 08.07.2013.godine direktor preduzeća je odgovorio na zahteve i predsednik opštine Vrnjačka Banja je usmeno dao obećanje da će se svi navedeni zahtevi rešiti.
Jedan deo problema na nivou preduzeća će se rešiti ali sistemsko rešenje za probleme overe zdravstene knjižice zaposlenih i uplate za PiO će zahtevati a i neophodno je da se i sama lokalna samouprava aktivno i direktno uključi u rešavanje istih.
Očekuje se da će po obećanju predstavnika lokalne samouprave ova dva problema rešiti u roku od 15 dana.

__________________________________________________________________________________________________

 

ANTIKRIZNE MERE VLADE RS -KOMENTAR I PREDLOZI AKTIVNOSTI–

NAČELNI STAVOVI:

Period usaglašavnanja i donošenja Antikriznih mera još je jednom potvrdio da u Srbiji ne funkcioniše socijalni dijalog. O ovim ''merama'' koalicioni partneri, odnosno političke partije na vlasti, usaglašavali su stavove pune tri nedelje i, nakon toga, u javnost izašli sa gotovim, finalnim merama (bez prefiksa ''radna verzija'', ''nacrt'' ili ''predlog''), a da, pre toga, nisu izvršene konsultacije (po Zakonu obavezne) sa relevantnim socijalnim partnerima i bez rasprave na Socijalno-ekonomskom savetu Republike. 

Umesto rasprave sa, po Zakonu utvrđenim socijalnim partnerima, i u okviru zakonom utvrđenih institucija socijalnog dijaloga, bukvalno, od danas za sutra (21.juna za 22.juni – subota) na razgovor o antikriznim merama pozvani su i predstavnici nekih, po kriterijumima sazivača, ''relevantnih'' sindikata, među kojima su i oni koji ne zadovoljavaju ni jedan kriterijum reprezentativnosti (broj, kompetentnost i adekvatna infrastruktura, nezavisnost od države i poslodavca, samostalno finansiranje) pa su ''reprezentativnost'' dobili na poklon od ''nezavisne komisije'', umesto od Zakonom utvrđenog Odbora za reprezentativnost. Od takvog razgovora o merama donetim bez prethdnih konsultacija, sa sasvim nekompetentnim i nerelevantnim sagovornicima, ne može se mnogo očekivati.

KONKRETNE PRIMEDBE:

Pristup predlagača ovih mera trenutnim problemima u funkcionisanju pravnog i ekonomskog sistema, a posebno funkcionisanju države i njenih institucija u implementaciji  usvojenih strategija i politika razvoja, kao i konkretnih mera za njihovu realizaciju (akcioni planovi, zakonska rešenja... i dr) je krajnje neodgovoran. 

Predložene antikrizne mere su u javnosti predstavljene kao nešto sasvim novo,  kao da aktuelna vlast do sada nije u svojim rukama imala ni jednu alatku za sprovođenje dogovorene politike, pa će sada, odjednom, za pola godine, moći da sprovedu ono što decenijama nisu ''mogli'' (bolje reči: nisu ni znali ni hteli).

NELOGIČNO JE DA SE MERE ŠTEDNJE SPROVODE GAŠENJEM PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU, UZ IZBEGAVANJE ODGOVORNOSTI ZA NEODGOVORNO PARTIJSKO UPRAVLJANJE NJIMA, KAO I JAVNIM PREDUZEĆIMA.

ISTO TAKO, PROSTO JE NEPOJMLJIVO DA SE STALNO INSISTIRA NA ŠTEDNJI ONIH KOJI IONAKO NEMAJU DOVOLJNO ZA PRISTOJAN ZIVOT, UZ UVERAVANJE DA SE OD NIČEGA MOŽE STVORITI NEŠTO.

Ni jedna iole ozbiljma reforma ne može se bazirati isključivo na smanjenju rashoda, već, pre svega,  na povećanju prihoda, odnosno stvaranju adekvatnih preduslova, povoljnog pravnog, ekonomskog i administrativnog okruženja za veća ulaganja, povećanje konkurentne proizvodnje. Time bi se stvorio BDP iz koga bi se mogla stimulisati rentabilna i izvozno orijentisana proizvodnja, ali i podmiriti svi realni javni rashodi, bez ozbiljnijeg ataka na, ionako nizak nivo usluga koje pruža javni sektor – posebno zdravstvo, obrazovanje, kao i na prava po osnovu PIO, i nizak standard zaposlenih u ovim delatnostima, kao i korisnika prava po osnovu PIO.  Mere neće imati efekta ukoliko privreda ne oživi, zapošljavanje se ne poveća, a cene i inflacija se ne obuzdaju, ekonomskim, tržišnim, a ne administrativnim merama.

U prepoznatljivom maniru nepoštovanja socijalnih partnera i principa socijalnog dijaloga, predlagači antikriznih mera, te su mere bazirali na izmenama i dopunama zakona (konkretno Zakona o radu) koje još nisu ni formulisane i o kojima još nije ni počela zvanična javna rasprava. To, praktično, znači da ih ne zanima šta socijalni partneri misle o izmenama i dopunama Zakona o radu, odnosno da njihove stavove i prdloge, ma koliko argumentovani bili, neće ozbiljno ni razmatrati, a kamo li prihvatiti.

Strukturne reforme za unapređivanje poslovnog okruženja, kroz izmene Zakona o radu, Vlada ima nameru da provede pre svega na štetu zaposlenih i to:

 • otklanjanjem prepreka za zapošljavanje (uvođenje raznoraznih fleksibilnih oblika zapošljavanja u kojima nema ni nagoveštaja sigurnosti za zaposlene) i otklanjanjem prepreka za otpuštanje zaposlenih (apsolutna samovolja poslodavca, bez mogućnosti sindikata da zaštiti zaposlene), što pod znak pitanja stavlja svrhu sindikalnog organizovanja. Pitanje je: gde su tu načela ratifikovanih konvencija i preporuka MOR-a (87, 98... i dr.) o pravu i slobodi sindikalnog organizovanja ?
 • promenom obračuna zarada i otpremnina – pretpostavljamo da će predložiti da u utvrđivanju elemanata zarade ne učestvuju i sindikati, već da zaradu, u zavisnosti od dobre volje i raspoloženja, ''odokativno'' utvrđuje poslodavac, pri čemu će mu se ostaviti na volju da li da je uopšte i isplati (jer nema sankcija za one koji ne isplaćuju zarade i ne uplaćuju doprinose za obavezno (zakonom utvrđeno) socijalno osiguranje. Pitanje je: Gde su tu načela dostojanstvenog rada i preporuke iz revidirane Evropske socijalne povelje?
 • reformom kolektivnog pregovaranja – ni sada poslodavac nije obavezan da zaključi kolektivni ugovor, a i tamo gde se zaključi vrlo se često, delimično ili u potpunosti  ne primenjuje, a sudska zaštita je spora i neefikasna!!! Pitanje je: šta to u sadašnjem sistemu kolektivnog pregovaranja koči ili onemogućava bolji privredni ambijent? I, kakvim izmenama u sistemu kolektivnog pregovaranja će se to popraviti? Privredni ambijent se, valjda, kreira  osnovnim pravnim i ekonomskim sistemom, a ne kolektivnim pregovaranjem.
 • problem neformalne ekonomije (sivog tržišta), na koji Sindikat NEZAVISNOST ukazuje više od 15 godina, a koju je država ne samo tolerisala, nego svojim činjenjem ili nečinjenjem, odnosno  odlukama i pojedinim rešenjima STIMULISALA, ''brzo'' rešiti: (citiramo) '' sistematskim merama kontrole, sa nultom tolerancijom za nepoštovanje poreskih obaveza po bilo kom osnovu''. Lepo rečeno, ali kako verovati, ukoliko je ta ista Vlada, u tom istom trenutku, predložila, a Skupština donela, Zakon kojim potraživanja po osnovu neuplaćenih poreza ZASTAREVAJU. Pitanje je: Šta će to zastareti, ukoliko imamo nultu toleranciju za nepoštovanje poreskih obaveza?

ZAKLJUČAK:

Sve ono što je Vlada, odnosno predlagač aktuelnih antikriznih mera sada, kao ekskluzivne i posebno efikasne mere predložila, BILA JE U OBAVEZI I MOGUĆNOSTI DA I DO SADA SPROVODI. Na to su je, godinama, upozoravali i UGS NEZAVISNOST, kroz svoje učešće u radu tripartitnih organa i radnih tela, prilikom razmatranja konkretnih strateških, programskih i zakonskih dokumenata i akata. Na žalost, naši predlozi i sugestije, bez obzira koliko argumentovani bili, nisu ozbiljno razmatrani niti usvajani. Ništa se nije promenilo niti u poziciji Vlade niti u spoljnim faktorima, što bi sada, garantovalo da će se ove mere sprovesti, da će imati pozitivne efekte, a da neće pasti isključivo na teret zaposlenih.

Jedino što će, možda, dati konkretne rezultate, jeste ''kresanje'' budžetskih sredstava po pojedinim ministarstvima. Međutim, to i nije nikakva konkretna mera jer TIH SREDSTAVA I NEMA, planirani prihodi nisu ostvareni. Šta je, onda, praktično, učinila Vlada, osim što je konstatovala i ''ozakonila'' postojeće stanje. Pri tome, UGS NEZAVISNOST, kao ni ostali reprezentativni sindikati, nisu konsultovani ni kada je donošen Budžet ni kad su, često, rasipana sredstva iz njega (subvencije i ostala davanja ''mrtvacima'' – radi socijalnog mira ili političke podrške aktuelnim vlastima, osnivanje bezbrojnih agencija da bi se udomili razni politički istomišljenici, opraštanje dugovanja finansijski nedisciplinovanim, ali politički poslušnim, odnosno podobnim privrednim i drugim subjektima, ...i dr.). Zbog toga je krajnje cinično sada od nas tražiti da učestvujemo u preraspodeli nečega što nismo delili. 

ONO ŠTO SINDIKAT NEZAVISNOST NEĆE DOZVOLITI JESTE PREBACIVANJE TERETA NA LEĐA ZAPOSLENIH I NA UŠTRB NJIHOVOG, IONAKO, SRAMNO NISKOG STANDARDA, ODNOSNO NEĆE DOZVOLITI DALJE SMANJENJE PRAVA IZ RADA I PO OSNOVU RADA (realne zarade i druga primanja iz rada, penzije...).

UGS NEZAVISNOST će, u okviru STRATEGIJE DELOVANJA U 2013. i 2014. godini  (a na taj se period, većinom, odnose i tzv. antikrizne mere) jasno opredeliti svoje delovanje na ovom planu, a pre svega svoj STAV VEZAN ZA IZMENE ZAKONA O RADU.

OSIM JASNO I NEDVOSMISLENO ISKAZANOG OPREDELJENJA DA NEĆEMO DOZVOLITI IZMENE ZAKONA KOJE BI ZNAČILE SMANJENJE DOSTIGNUTOG NIVOA PRAVA IZ RADA I PO OSNOVU RADA, UGS NEZAVISNOST ĆE, SVIM RASPOLOŽIVIM SREDSTVIMA SINDIKALNE BORBE, UKLJUČUJUĆI I ORGANIZACIJU MASOVNIH PROTESTA, BRANITI PRAVO NA RAD, KAO OSNOVNO LJUDSKO PRAVO, ALI PRAVO NA PRISTOJAN, AKO VEĆ NE MOZE DOSTOJANSTVEN RAD. PRI TOME, NIKAKO NE PRIHVATAMO DA SE PROBLEM NEZAPOSLENOSTI REŠAVA TAKO DA SE ZAPOSLENIMA KOJI ZA PUNO RADNO VREME DOBIJU MINIMALAC, ILI JOŠ MANJE OD TOGA, POLA TOGA UZME I DA DRUGOME, KAKO BI SE SADAŠNJA STOPA NEZAPOSLENOSTI,  FIKTIVNO, PREPOLOVILA, A, ISTOVREMENO,  STOPA SIROMAŠTVA UDVOSTRUČILA.

Taktika presipanja iz šupljeg u prazno nije ništa novo. To su primanjivale i ranije vladajuće strukture, na koje se svaljuje krivica za sadašnje stanje. NEMOGUĆE JE REŠITI PROBLEME ISTIM MERAMA I METODAMA KOJE SU TE PROBLEME UZROKOVALE. TO JE SAMO GAŠENJE POŽARA, ALI NE I OTKLANJANJE ŽARIŠTA, UZROKA NEGATIVNIH PRIVREDNIH KRETANJA. ODLAGANJE STVARNOG, TEMELJNOG REŠAVANJA NAGOMILANIH PROBLEMA, DOVEŠĆE, VRLO BRZO, DO NJIHOVE JOŠ VEĆE ESKALACIJE.UGS NEZAVISNOST ĆE, KROZ SVOJE NAREDNE AKTIVNOSTI,  NA TO UPOZORITI SVOJE ČLANSTVO, ZAPOSLENE I NAJŠIRU JAVNOST. 

 __________________________________________________________________________________________________

 

U organizaciji GS JSKD NEZAVISNOST 26.aprila 2013.godine održan je jednodnevni seminar za povereništva, članice GS JSKD NEZAVISNOST regiona Niš.
Seminar je održan u regionalnom povereništvu UGS NEZAVISNOST Niš i istom je prisustvovalo 25 učesnika iz Niša, Aleksinca i Soko Banje.
Tema seminara je bila „položaj i uloga Sindikata u najavljenom procesu restruktuiranja javnih komunalnih preduzeća i primene zakona o javno privatnom partnerstvu“. Svi učesnici seminara su stavili akcenat da je neophodno da se radno pravni status zaposlenih rešava kroz Kolektivne ugovore jer u Nišu pojedina komunalna preduzeća imaju potpisane Kolektivne ugovore kod poslodavca a pojedina nemaju. Kako bi se prevazišlo postojeće stanje i svim zaposlenima u javno komunalnim preduzećima u Nišu obezbedili minimum jednakih prava i standarde hitno je potrebno sve aktivnosti za početak pregovora i potpisivanja Posebnog Kolektivnog ugovora za zaposlene u komunalno stambenim delatnostima grada Niša.
Zakon o javno privatnom partnerstvu i njegova primena je novina i u pojedinim delovima nepoznanica, gde su učesnici seminara bili veoma zainteresovani kako će se navedeni Zakon primenjivati, kakva će biti perspektiva zaposlenih i samih preduzeća.
U narednom periodu dogovoreno je da se organizuje okrugli sto na temu „javno privatno partnerstvo“ sa svim relevantim akterima.

 

 

>

 

>

 

OD URANKA DO SUMRAKA

Naoko logičan put. Konačno, i život ide tim putem. Jedino kada je reč o ljudskom dostojanstvu, onda valja pobeći od te logike.

Prvi maj nije običan datum, ali, nije ni praznik. To je, pre bi se reklo, istorijski krajputaš na jednoj od ključnih magistrala razvoja ljudske civilizacije. On je i oznaka emancipacije ogromne mase ljudi što je kasnije imalo višestruke efekte na način života, politiku, uređenje privrednih odnosa, pa i na kulturno stvaralaštvo, jer se potrošačka baza kulturnih dobara naglo i enormno proširila. Dakle, istorijski datum koji se piše velikim slovom.

Privredni razvoj naše civilizacije obeležili su razni faktori u različitim istorijskim uslovima. Samo jedan faktor se proteže od antičke privrede do danas – eksploatacija, ili bar, namera da se ona održi kao nepromenjivi faktor privrednog razvoja. Prvi maj 1886. godine u Čikagu, je prvi veliki dogadjaj kada su eksploatisani rekli da više neće trpeti tu podelu uloga i kada je ta poruka stigla i bila prihvaćena svuda u svetu, kao nijedna do tada.

Bilo bi preterivanje kada bi se reklo da ta poruka nije stigla jedino u Srbiju. U socijalističkoj Srbiji, ali i onoj čitavih pola veka pre socijalizma, poruka Prvog maja je imala svoje mesto dostojno događaja koji ga je stvorio. U tih pedesetak godina, Prvi maj je bio dan kada se pokazivala spremnost radnika, svesnih svoje klasne pripadnosti, da svim oblicima borbe zauvek prekinu neljudske i nedemokratske odnose rada i kapitala. U socijalizmu, ubeđeni da su to i ostvarili, radnici su proglasili taj dan praznikom. 

Od tada stalno praznuju, kao da je vreme stalo. Kao da se nije desila privatizacija koja ih je preko noći vratila u položaj najamne, eksploatisane radne snage. Kao da se nije desila politička i socijalna tranzicija koja ih je postavila u ulogu pukih posmatrača rađanja demokratije, prikovanih za nametnute nacionalne, istinske ili krivotvorene, probleme. Politička elita, najčešće inicijator ili kreator tih problema, napravila je novi dnevni red za radničku klasu, dnevni red u kojem se od radnika očekuje samo da ga aklamativno prihvate i poslušno podmetnu leđa za ostvarenje zaključaka iz takvog dnevnog reda.  

I danas, kada, ruku na srce, postoje znaci buđenja novih odnosa u srpskom društvu, snažno nasleđe interesa političko-tajkunskih elita i dalje bezdušno vapi za njihovim očuvanjem. Tako se u povodu sporazuma iz Brisela priziva referendum o njegovom prihvatanju, a stanovnici, da, stanovnici, ne građani, (jer građani tako ne razmišljaju), četiri opštine sa severa Kosova povrh toga, traže peticijom povratak od nekuda nekog Vulina.

Srbiji neće pomoći ni Dačić ni Vučić, sve dok većina njenih odavno pokleklih građana ne pronađe svoju ulogu u novoj Srbiji i daju svoj doprinos tom procesu. Neko ko je odavno morao i mogao da traži referendum o svojim otetim pravima, neko ko je odavno morao i mogao da potpisuje peticije za povratak svojih radnih mesta, gurnuo je sam sebe u pasivnu poziciju posmatrača izgradnje novog srpskog društva. On, prosečan radnik Srbije, pristao je da bude jeftino korumpiran, pristao je na to i ovog Prvog maja, skrnaveći još jednom taj svetli i sveti datum, masnim urankom i gozbom nepriličnom i  za klasu na vlasti. 

Prvog maja 1886. godine u Čikagu, radnici su takođe mogli da odu na uranak. No, znajući da posle takvih uranaka uvek dolazi duboki sumrak, izabrali su da svojom smrću ispišu poruku, koju, nažalost, danas u Srbiji nema ko da pročita.

 

U Beogradu, dan-dva uoči 

još jednog straćenog Prvog maja    

 

 

 

Vozač JKP „ATP“ Pančevo, član sindikata „Nezavisnost“ u jutarnjim časovima 28.03.2013.godine teško je povređen na radnom mestu, dok je vozio autobus i trenutno se nalazi na Ortopoedskoj klinici Banjica, gde je operisan zbog izuzetnog teškog preloma ključne kosti. Do poverede je došlo kada je od putnika tražio da plati kartu, a isti to nije hteo i okončalo se teškom povredom. U proteklom periodu, prošle godine učestali su napadi na vozače autobusa, kako u GSP-u Beograd tako i u JKP „ATP“ Pančevo. Povodom ovog događaja sindikat „Nezavisnost“ je održao 29.03.2013.godine u prostorijama JKP „ATP“ Pančevo. Konferenciju za štampu koju su podržali i u njoj učestvovali i drugi predstavnici Sindikata i jasno izneli stav da je hitna i neophodna reakcija svih nadležnih organa kako se ovo ne bih ponovilo. Konferenciji za štampu je prisustvovao veliki broj vozača i konduktera, koji su želeli da svojim prisustvom daju podršku svom kolegi. Na konferenciji za štampu koju su pratili lokalni mediji naglašeno je da se moraju uključiti nadležni organi i da ni u jednom saobraćajnom preduzeću, nijedan vozač više na bilo koji način ne treba bude ugrožen i ometan dok je za volanom. Vozači autobusa na svojim radnim mestima ostvaruju egzistenciju za sebe i svoje porodice. Sindikat „Nezavisnost“ će preduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi se zaštita i bezbednost zdravlja na radu podigla na adekvatan nivo i pružiće svaku vrstu pomoći svom članu i kolegi.  

>

 

>

 

>

 

U petak, 15.03.2013.godine u Kruševcu u saradnji sa poverenikom GS IER Dragišom Milojevićem održana je koordinacija povereništava sa regiona Kruševca. Koordinaciji su prisustvovali glavni poverenici sledećih povereništava: JKP „Vodovod“ , JKP „Toplana“ , JKP „Kruševac“ , JP „Poslovni centar“  i JKP „Varvarin“ iz Varvarina. Ujedno je održana i konferencija za štampu, koji su ispratili svi mediji grada Kruševca, na kojoj je prezentovano da će u narednom periodu sva povereništva, članice GS JSKD, gore navedene, inicirati postupak za izradu, pregovranja i potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u komunalnom sistemu grada Kruševca. Takođe su izneti problemi sa kojima se ova povereništva susreću u primeni postojećih Kolektivnih ugovora kod poslodavca. Navedeno je da je izuzetno važno da predstavnik UGS NEZAVISNOST aktivno učestvuje u radu SES-a grada Kruševca. Broj članova UGS NEZAVISNOST i GS JSKD NEZAVISNOST u poslednjih par meseci je povećan, u prilog tome govori podatak da je formirano povereništvo u JP „Poslovni centar“. Sva navedena povereništva koja su kao osnovni oblik organizovanja i delovanja, a koja su članice GS JSKD NEZAVISNOST su reprezentativna u svojim preduzećima, što je osnovi preduslov za efikasno sindikalno delovanje.

>

 

>

 

>

 

Redovna Izborna skupština Sindikata "Nezavisnost" "Severtrans" Sombor.

Za glavnog poverenika izabran je Đorđe Mojzeš.

09.02.2013.godine u Somboru

 

>

 

>

 

Osnivačka skupština Sindikata "Nezavisnost" JKP "Čistoća" Smederevo.

Za glavnog poverenika izabran je Ivić Bojan.

04.02.2013.godine u Smederevu

 

>

 

>

Osnivačka skupština JKP "Gradski vodovod" Prokuplje

24.01.2013.godine u Prokuplju

>

 

>

 

>

 

>

 

 

Zaposleni u JKP Komunalac Čačak odustali su od generalnog štrajka, nakon što im je lokalna samouprava ispunila sve zahteve. Prema rečima predsednika Štrajkačkog odbora Pavla Pavlovića postignut je dogovor oko isplate zaostalih ličnih dohodaka, kupovini novih kamiona, zaštitnih sredstava ali i utvrđivanje odgovornosti direktora preduzeća Miloja Vojinovića.

 

>

 

- Sindikat Nezavnisnost i Samostalni sindikat doneli su odluku da prekinu obustavu rada jer su predstavnici osnivača, odnosno Skupštine grada, prihvatili sve naše zahteve. Osnivači su obećali da će biti isplaćena zaostala primanja, da će biti kupljena dva nova vozila za iznošenje smeća, kupiće se dodatna zaštitna sredstva za radnike ali i da će se utvrditi odgovornost direktora Miloja Vojinovića za teško stanje u firmi, rekli su predstavnici sindikata i još jednom ponovili da štajk nema političku pozadinu, već da je reč o borbi za osnovna prava. Zamenik gradonačelnika Radenko Luković, rekao je da je danas potpisan nalog za isplatu oktobarskih zarada i da će se redovnost isplate ličnih dohodaka uspostaviti do kraja i početkom sledeće godine. - Ponoviću da je do problema u JKP Komunalac došlo iz više razloga. Prvo, došlo je do nesrazmernog zapošljavanja jer je broj zaposlenih sa nekadašnjih 212 skočio na 286. Čak 120 ljudi u firmi radi na poslovima koji nisu u osnovnoj delatnosti preduzeća. Problem je i niska cena usluga, koje su niže za 20 odsto od realnih cena. Takođe bih izvdojio i neracionalne troškove i velike dugove građanja i privrede, koja iznose oko 180 miliona dinara. Počinjemo da rešavamo probleme, i danas je započeta isplata oktobarskih zarada, a lokalna samouprava će pored toga obezbediti još osam miliona dinara bespovratnih subvencija, na ime troškova poslovanja. Nabaviće se i dva nova vozila za iznošenje smeća, ali kako se radi o velikoj investiciji ostaje da se vidi kako će se to realizovati, rekao je Luković i dodao da će se o odgovornosti direktora Miloja Vojinovića govoriti u narednom periodu. Konferenciji za novinare nije prisustvovao direktor JKP Komunalac Miloje Vojinović.,

 

OBAVEŠTENJE

Poštovani članovi,

Obaveštavamo vas da je došlo do promene brojeva fiksnih telefona GS JSKD NEZAVISNOST.
Novi brojevi GS JSKD NEZAVISNOST su:

 • 011/ 630 32 57
 • 011/ 630 32 58
 • 011/ 334 97 57 - fax

 

 

Допис Министарству правде

 

Допис Министарству правде стр.2

 

Zaposleni u Javnom komunalnom preduzeću Komunalac u Čačku održali su danas jednosatni štrajk upozorenja, zahtevajući isplatu jedne zaostale plate, povećanje najnižih zarada i bolje uslove za rad.

Predsednik Štrajkačkog odbora Pavle Pavlović rekao je na konferenciji za novinare da radnici štrajkuju zbog niskih i neredovnih zarada, preduzeće im trenutno duguje celu oktobarsku platu, i da traže poštovanje kolektivnog ugovora i dalje redovno isplaćivanje plata. On je dodao da radnici štrajkuju i zbog loših uslova rada, kao što su loša lična zaštitna sredstva i stari vozni park.

Pavlović je istakao da će se jednočasovni štrajk upozorenja održavati svakoga dana i da će, ukoliko rukovodstvo "Komunalca" ne ispuni njihove zahteve, 29. novembra stupiti u potpunu obustavu rada. On je dodao da je oko 70 odsto radnika danas učestvovalo u štrajku, tako što su jedan sat obustavili rad i bili okupljeni u krugu preduzeća, a štrajk su podržala oba sindikata "Komunalca" - Nezavisni i Samostalni.

- Na inicijativu radnika sa najnižim primanjima mi smo danas započeli sa jednodnevnim štrajkom upozorenja. Na ovu meru smo bili prinuđeni, ne samo zbog niskih i neredovnih primanja, već i zbog loših uslova rada, pre svega mislimo na lična zaštitna sredstva i loš vozni park. Ne tražimo krivca zbog lošeg stanja u kome se preduzeće nalazi, već samo tražimo pristojnu i redovnu zaradu za poslove koje obavljamo u svim vremenskim uslovima, i to u starim odelima, šupljim cipelama i pocepanim kamionima. Većina zaposlenih, oko 95 odsto, ima kredite, na koje im se računaju zatezne kamate kada kasne zarade. Od marta meseca smo se u više navrata sastajali sa direktorom preduzeća i pokušavali da izađemo iz ove situacije, obraćali smo se osnivaču ali to je sve bilo nedovoljno. Imali smo dovoljno razumevanja jer smo svesni da nismo jedini koji se nalaze u ovim problemima, ali u našem gradu postoje i druga javna preduzeća koja redovno primaju svoje zarade. Osim kašnjenja zarada dodatno nas je zabrinulo novo zaduženje preduzeća za 12 miliona dinara, a ta sredstva su utrošena za isplatu septembarske plate. Zbog toga smo zabrinuti za dalju sudbinu preduzeća, rekao je Pavlović.

Prema podacima Štrajkačkog odbora "Komunalac" ima 284 radnika. Plata radnika koji iznosi smeće je 22.000 dinara, a proseČna plata je oko 28.000 dinara.

Direktor "Komunalca" Miloje Vojinović rekao je novinarima da je to preduzeće u teškoj finansijskoj situaciji jer je cena komunalnih usluga mala i jedna od najnižih u okruženju, kao i da od osnivača preduzeća, Grada Čačka, traži povećanje cene za 23 odsto. Vojinović je dodao da su u toku razgovori rukovodstva "Komunalca" sa predstavnicima sindikata i lokalnih vlasti i da očekuje da će se problem rešiti kako se štrajk upozorenja ne bi pretvorio u potpunu obustavu rada.
- Ovo je problem koji je nagomilan mnogo ranije, a razlog je disparitet cena. Čačak je grad koji im anajniže cene od svih gradova u Srbiji. Taj disparitet se vuče već duži niz godina i sada smo već došli do jednog nivoa gde je ugrožena likvidnost. Zarade kasne oko 20 dana. Čelnici grada imaju volje i želje da pomognu. Obavili smo razgovore poslovodstvo i ljudi iz grada i nadam se da ćemo sa ljudima iz sindikata naći zajednički jezik da ovaj štrajk upozorenja ne pređe u neki veći proces obustave rada.  Cena iznošenja smeća u Čačku je 2,76 dinara po kvadratu, dok je prosek Srbije 4,16 dinara. Opštine u okruženju koje odlažu smeće na deponiju Duboko imaju daleko veće cene, pa tako građani Požege plaćaju cenu od 6,48 dinara, Kosjerića 5,40 pa samim tim vidite da je ova naša cena stvarno simbolična, rekao je Vojinović i dodao da će sa svim rukovodiocima  uraditi racionalizaciju svih poslova u firmi, dodavši da je JKP Komunalac najmanje zaduženo komunalno preduzeće u Srbiji. Pored niskih cena usluga, veliki problem preduzeća su dugovi potrošača, odnosno privrede i gradjana, za iznošenje smeća koji su dostigli 179 miliona dinara, od čega gradjani duguju oko 100 miliona dinara. Osvrćući se na prozivke da je bilo stranačkog zapošljavanja u firmi direktor Komunalca je rekao da je moguće dobiti spisak svih novoprimljenih radnika gde se jasno vidi da se radi o ljudima koji pripadaju skoro svim političkim strankama. Takođe je odbacio mogućnost da iza štrajka stoje politički motivi, jer je navodno izgubio podršku u Novoj Srbiji.

Pregovori sidnikata i poslovodstva preduzeća vođeni su u subotu i ovoga jutra ali još uvek nije došlo do konačnog dogovora. Kako smo saznali pregovori će bit nastavljeni sutra.

 -Ja kao direktor nikada nikoga nisam pitao da li je član i koje stranke. To možete proveriti prostim uvidom u spisak primljenih radnika.  Primljani su radnici koji pripadaju skoro svim političkim opcijama koje postoje u ovom gradu. Što se tiče priča da je štrajk politički ja u to ne verujem. Prosto radnici su u kreditima kao i većina nas. Kada im kasni plata banke počinju da opominju, plaćaju se određene kamate. Zbog problema sa održavanjem mašina, smenjen je tehnički direktor Radovan Luković, smenjen je upravnik Bogoljub Radosavljević, drugi upravnik Stević, smenjen je šef Dobrilo Jojić. Svi su oni iz različitih političkih opcija, počev od tehničkog direktora. Razlozi za smenu su tehničke prirode jer smo u jednom periodu imali situaciju da nam veliki broj vozila stoji. Smatrao sam da je tehnički sektor odgovoran i zato sam ih sve smenio, izričit je bio Vojinović.

>

 

>

 

>

 

>

 

 

Zaposleni u privrednom društvu JKP „Komunalac“ Čačak već duži period su nezadovoljni svojim socijalnim položajem i dinamikom isplata zarada. Kako su zarade sa 280 zaposlenih među najnižima u Srbiji, zaposleni a naročito oni sa najnižim primanjima (izvršioci i nosioci delatnosti koje ovo komunalno preduzeće obavlja) odlučili su se da zatraže svoja prava jer socijalni dijalogu zadnjih godinu dana ne funkcioniše i ne daje rezultate.
Sindikat NEZAVISNOST u JKP „Komunalac“ Čačak koji ima 189 članova je zagovornik postupanja i sindikalnog delovanja u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u društvu. Stoga je Odbor poverenika na sednici održanoj 5.11.2012.godine doneo odluku u stupanju u štrajk upozorenja od 19.11.2012.godine. Štrajk upozorenja će se odvijati svaki dan u navedenom preduzeću u periodu od 10-11 časova. Svi pokušaji predstavnika Sindikata NEZAVISNOST da se socijalnim dijalogom i ukljućivanjem Sindikata u rešavanje socijalnih problema zaposlenih i ekonomske pozicije preduzeća nisu urodili plodom. Zbog toga su u saradnji sa kolegama iz Samostalnog sindikata podržali i ušli u štrajk takođe sa indentičnim zahtevima, a to su:

 1. Isplata zaostalih zarada
 2. Redovnost isplate narednih zarada – utvrđena dinamika
 3. Poboljšanje uslova za rad – sredstva za rad
 4. Povećanje zarada zaposlenima sa najnižim primanjima (iznosači smeća,perača,čistača...)
 5. Obezbeđivanje zaštitnih sredstava
 6. Domaćinsko ponošanja u preduzeću – racionalizacija troškova

Verujemo da su se u ovim problemima prepoznali mnogi naši članovi i zaposleni u komunalnom sistemu Srbije pa očekujemo da se Sindikatu NEZAVISNOST i svim zaposlenima JKP „Komunalac“ Čačak upute pisma (e-mail , fax) podrške i solidarnosti, jer se mnoga preduzeća i zaposleni u njima mogu naći u ovakvoj pa i goroj situaciji te stoga potrebno pokazati solidarnost zajedništvo kao i primenu osnovnih sindikalnih načela.
Podršku možete uputiti na:
pavlejovana.pavlovic@hotmail.com
fax: 032/ 537 40 55; 032/557 82 02

Predstavnici Gransko sindikata JSKD NEZAVISNOST su podržali izrazili solidarnost sa kolegama i sindikalnim prijateljima iz RTS-a i učestvovali u štrajku upozorenja koji je održan 14.11.2012.godine u periodu od 12-13h na kome su izneti zahtevi naših kolega zaposlenih u javnom servisu, isplata zaostalih zarada i svih prava koji proističu u vezi sa radom i na radu a takođe i potpisivanje Kolektivnog ugovora.
U svim daljim aktivnostima koje naše kolege iz sindikata NEZAVISNOST RTS-u budu preduzimali GS JSKD NEZAVISNOST će se solidarisati i aktivno učestvovati.

>

 

>

 

>

 

>

 

Потписан закључак

 

ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ сазнаје да је у дневни ред данашње седнице Владе Р. Србије уврштен предлог Закључка који је договорен усмено на састанку 6.новембра 2012године. са представницима Министарства финансија и председником ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ Миланом Симићем и председником Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије Миланом Грујићем. Представници Синдиката су тражили да се члан 3 и 4 Закона о утврђивању максималних зарада у јавном сектору.
ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ има сазнања да су захтеви обе синдикалне централе испуњене, односно да је Влада Р. Србије прихватила синдикалне захтеве. Очекује се да се у току сутрашњег дана синдикалне централе добију званичан документ-Закључак Владе.
Одмах након добијања наведеног документа текст истог презентоваће се на овом сајту.

 

 

Предлог закључка Владе Р.Србије у вези примене Закона о утврђивању максималне зараде у јавном секотру

Полазећи од захтева ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ и Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије да се Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору не примени на запослене који имају најниже зараде у јавним комуналним предузећима, Министарство финансија и привреде Р. Србије, упутило је Предлог Закључка Влади Р. Србије на усвајање.
Прилог Закључка је испод текста.

Закључак1

Закључак2

 

Гранси синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности НЕЗАВИСНОСТ дугогодишња је чланица PSI (Светска Федерација Синдиката јавних служби ) и чланица EPSU (Европска Федерација Синдиката јавних служби) и информисала их је о доношењу Закона о утврђивању максималних зарада у јавном сектору као и то да је овај закон донет ван институција Социјалног дијалога. Уједно их је обавестила о свим активностима и акцијама које иницирамо и спроводимо како се наведени закон не би примењивао на запослене у комуналном систему сем, на менаџмент у предузећима. Након нашег дописа колеге из PSI и EPSU доставили су нам писмо подршке који се налази испод овог текста.

 

Писмо подршке

 

Одлука за штрајк

 

Упуство за повереника за штрајк

 

Данас, 6.новембра 2012.године у 11,55. испред зграде Владе Републике Србије одржан је протест представника синдиката ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ и Синдиката запослених у комунално стамбеној делатности Србије, на коме је изнет енергичан захтев да се запослени у јавним комуналним предузећима Србије изузму од примене „Закона о утврђивању максималних зарада у јавном сектору“. На протесту је било око стотинак људи (како је планирано и договорено).


Једногласно је упућена порука Влади Републике Србије да запослени у комуналном систему неће дозволити да им се иовако мале зараде, које су већ ограничене Уредбом Владе из 2006.године јер ће се велики број запослених у комуналним предузећима наћи на ивици екзистенције уколико се не изузму из наведеног закона.

Након протеста који је трајао 30-ак минута председник ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ, Милан Симић, и председник Синдиката запослених у комунално стамбеним делатностима Србије, Милан Грујић одржали су састанак са саветником министра финансија и привреде, господином Којићем на коме је дато обећање да ће на седници Владе, која треба да се одржи у четвртак, 8.новембра 2012.године разматрати захтев две наведене синдикалне централе.

 

>

 

>

 

>

 

>

 

Dopis Ministarstvu finansija

 

>

 

Saopstenje za medije

 

>

 

>

 

>

 

 

бланко меморандум повереништвима за измену и коришћење

 

УГС НЕЗАВИСНОСТ је дана 26.10.2012.године поднео Уставном суду Републике Србије Иницијативу за оцену Уставности Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору.

 

ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ и Самостални синдикат запослених у комунално - стамбеним делатностима су у Београду (Трг Николе Пашића) и свим већим градовима у Србији, 24.10.2012.године у 11.55 часова, обратили Влади Републике Србије, локалним самоуправама и грађанима петоминутним саопштењем о штетности и последицама примене "Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору" односно у јавним комуналним предузећима, којим се додатно урушава економски и социјални положај запослених у комуналном систему чије су зараде већ под ограничењем од 2006.године.

Председник Владе Републике Србије Ивица Дачић је поводом захтева синдиката за изузимање јавних комуналних предузећа од примене наведеног закона истог дана изјавио медијима: "Влада Србије разматра захтеве синдиката поводом Закона о утврђивању максималних зарада у јавном сектору и у најкраћем року ће пронаћи решење којим ће се заштитити радници са ниским примањима. Наш циљ је да се заштите радници и Влада ће врло брзо усвојити акт, којим ће практично бити измењен закон и радници неће бити оштећени".

Обавештавамо јавност да ћемо, уколико се овакав акт Влада Републике Србије убрзо не усвоји, бити принуђени да организујемо ОБУСТАВЕ РАДА И ПРОТЕСТЕ, за шта очекујемо разумевање и подршку свих грађана.

Наглашавамо да ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ сматра оправданим ограничавање највиших зарада у јавном сектору, али примена закона која умањује зараде радницима које су и овако недовољне за живот, никако није прихватљива.

Београд, 26.октобар 2012.

 

 

 

>

>

>

 

 

 

 

>

>

>

 

 

 

Пријава скупа.

Саопштенје ГСЈДКС Независност од 19.10.2012.

 

 

Uputstvo o primeni zakona o utvrdjivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

Zakon o zaradama

Zahtev1