. jskdnezavisnost.org.rs

Вести

Efekti restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća u Republici Srbiji

U cilju izmene postojeće prakse restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća, koja najčešće uključuje poveravanja komunalnih delatnosti privatnim operaterima i isplatu pojedinačnih socijalnih programa, uz nespremnost osnivača i poslovodstva da preduzimu ozbiljnije mere u pravcu finansijske konsolidacije i obnavljanja infrastrukture (kroz javno-privatno partnerstvo ili druge oblike ulaska privatnog kapitala), radi predlaganja eventualnih izmena zakonskih okvira koje bi omogućile postizanje boljih rezulatata ovog procesa, GS JSKD NEZAVISNOST je u toku ove godine nastavio sa realizacijom projekta „UNAPREĐENjE KAPACITETA SINDIKATA ZA UČEŠĆE U PROCESU RESTRUKTURIRANjA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA“, uz podršku SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA/-Kancelarije u Beogradu.

Rezultati do sada sprovedenih aktivnosti u okviru ovog Projekta biće prezentovani na konferenciji za novinare. Nakon prezentacije navedenih rezultata, uslediće diskusija učesnika (predstavnika nadležnih državnih institucija, poslovodstava i sindikata javnih komunalnih preduzeća), usvajanje zaključaka

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

Dana 23.11.2015.godine u prostorijama Skupštine opštine Bor održan je sastanak u okviru Projekta "Unapređenje kapaciteta sindikata za učešće u procesu restrukturiranja JKP" koji sprovodi GS JSKD NEZAVISNOST uz podršku Solidar suisse - kancelarija u Beogradu.

 

 

 

 

>

 

>

 

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ РАДНОГ ТЕКСТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ сматра да прописи који регулишу комуналну област не омогућавају ефикасну реформу комуналног сектора, да имају доста недоречености и недостатака, те подржава измене Закона о комуналним делатностима уколико буду усмерене ка реализацији напред наведеног циља.

На самом почетку, наглашавамо да је овај синдикат више пута инсистирао, пре свега, на доношењу новог, посебног, Закона о комуналним предузећима који би садржајно обухватио сва питања од значаја за њихово функционисање, укључујући и измењене делове решења која тренутно регулише Закон о јавним предузећима, којим се до сада на један погрешан и неприхватљив начин изједначава положај комуналних предузећа са великим јавним системима основаним на нивоу Републике и другим јавним системима који имају другу логику пословања. Уколико не постоји спремност да се усвоји такав посебан закон, захтевамо да се предложени текст Измена и допуна Закона о комуналним делатностима прошири и на сва питања која се тичу статуса, управљања и контроле рада комуналних предузећа и да се изврше измене Закона о јавним предузећима у смислу изузимања комуналних предузећа од примене чланова закона које регулишу ове области.

Осим наведеног, најважнији предлози и сугестије ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ за измену предложеног текста Закона о изменама и допунама закона о комуналним делатностима односе се на:

 1. Задржавање производње и дистрибуције топлотне енергије као комуналне делатности и њено укључивање у оне делатности које могу обављати искључиво јавна предузећа или привредна друштва у којима је већински власник Република Србија или јединица локалне самоуправе

Овакав предлог сматрамо да је оправдан имајући у виду осетљивост и значај који ова комунална услуга има за квалитет живота свих грађана, те искуства са уласком приватног капитала у ову делатност у земљама у окружењу, као и у Граду Зајечару.

 1. Формирање посебног регулаторног тела

Предвидети обавезност да се у оквиру ресорног министарства надлежног за комуналне делатности формира посебно регулаторно тело (одељење, сектор, служба...) који би давао тумачења и обавезујућа упутства по свим питањима везаним за примену и тумачење закона који се односе на обављање комуналних делатности.

 1. Ближе уређивање услова и критеријума за оцену испуњености услова за обављање комуналних делатности у закону

Уместо предложеног решења да Министар надлежан за комуналне делатности ближе уређује услове и критеријуме за оцену испуњености услова за обављање комуналне делатности и начин оцењивања испуњености услова за обављање комуналних делатности, сматрамо да то питање (лиценцирање вршиоца комуналних делатности) треба да буде ближе регулисано законом (а не подзаконским актом).

 1. Неопходност прибављања сагласности министарства надлежног за комуналне делатности на све уговоре о поверавању комуналне делатности

Уместо предложеног решења да је неопходно прибављање сагласности министарстванадлежаног за комуналне делатности само на уговоре о поверавању комуналне делатности на рок дужи од 5 година, сматрамо да је то неопходно за све уговоре (у циљу јачања контролног механизма државе), с обзиром да се ради о уступању државног монопола на обављење делатности и у себи такав уговор потенцијално носи ризик од разних шпекулативних па и коруптивних радњи.

 1. Изједначавање цене услуге (постепено) и изједначавање времена застаревања потраживања вршиоца комуналне делатности према правним и физичким лицима на три године

Праксу различитих цена за поједине групе корисника комуналних услуга сматрамо да треба напуштати, а рок за застаревање потраживања од 1 године за физичка лица сматрамо да је исувише кратак и да га треба продужити на 3 године, односно изједначити са временом застаревања према правним лицима (уместо предложених 5 година).

 1. Задржавање прихода од комуналне накнаде (таксе) као извор средстава за обављање и развој комуналних делатности

Сматрамо да предложеним текстом измена и допуна закона, не треба, генерално, брисати овај приход као извор за финансирање обављања и развоја комуналних делатности, односно не треба усмеравати овај приход искључиво за обављање комуналних делатности на начин како се предвиђа чланом 19. предложеног текста.

 1. Пооштравање новчане казне за прекршај одговорног лица у јединици локалне самоуправе

Сматрамо да је предложена новчана казна од 50.000 до 150.000 динара за прекршај одговорног лица у јединици локлане самоуправе (из члана 26. предложеног текста) мала, односно да је треба значајно повећати.

 

_________________________________________________________________________________________________________

Povodom Nacrta zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru GS JSKD NEZAVISNOST je dostavio primedbe na isti kao i svi granski sindikati koji pripadaju javnom sektoru. Prezentujemo stavove i primedbe GS JSKD NEZAVISNOST i UGS NEZAVISNOST na pomenuti zakon. Takođe UGS NEZAVISNOST insistira da se ovakav Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru povuče i da se formira Radna grupa u kojoj će biti uključeni predstavnici reprezentativnih sindikalnih centrala koji će imati zadatak pripremiti Nacrt zakona kroz socijalni dijalog svih socijalnih partnera, da se nakon toga Nacrt ovog zakona uputi Socijalno ekonomskom savetu Republike Srbije na usaglašavanje i mišljenje, a tek nakon toga uključi u skupštinski proceduru.

 

__________________________________________________________________________________________________________

STAVOVI UGS NEZAVISNOST O  ZAKONU O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Izvršni odbor UGS NEZAVISNOST je na svojoj 56. redovnoj sednici, održanoj 26.oktobra 2015. godine, razmatrajući radnu verziju Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, doneo je sledeći

ZAKLJUČAK:

UGS NEZAVISNOST, smatraju da predložena radna verzija Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, nije primerena i adekvatna osnova za javnu raspravu, te predležu da se povuće iz procedure.

Ukoliko predlagač ostane pri stavu da se ovakav Zakon donese, predlažemo da se formira TRIPARTITNA RADNA GRUPA, pojačana nezavisnim ekspertima, za izradu nove radne verzije koja će ići na organizovanu javnu raspravu.

Ovakav zaključak donet je na osnovu mišljenja svih granskih sindikata NEZAVISNOST iz javnog sektora i sveobuhvatne rasprave na sednici Izvrnog odbora, iz kojih proizlaze skledeće primedbe:

NAČELNA PRIMEDBA:

Socijalni partneri su izostavljeni u procesu pripreme radne verzije Zakona, a na učešće u javnoj raspravi ‘’pozvani’’ preko sajta Vlade i medija. To je neprihvatljivo i suprotno principima socijalnog dijaloga, posebno zbog toga što su neki granski sindikati koji pokrivaju delatnosti iz javnog sektora (prosveta, zdravstvo, kultura), učestvovali u izradi kataloga radnih mesta koji su sastavni deo Zakona.

KONKRETNE PRIMEDBE:

 • Definicija javnog sektora i zaposlenih u javnom sektoru na koje se ovaj ‘’Zakon’’ odnosi, nepotpuna je, jer nije data precizna definicija ‘’funkcionera’’ na koje se on ne odnosi (član 1), kao i ‘’rukovodećih radnih mesta’’ (član 25) koji nemaju pravo na dodatak na platu;

 

 • Konkretna razrada određenih prava prepušta se posebnim propisima (npr. član 22, 24, 26, 30, 35...), bez navođenja kojim i kada će biti doneti;

 

 • Neka prava su samo naznaćena, bez upućivanja na način kako da se ostvare (npr. pravo na naknadu troškova – čl. 31, pravo na otpremninu- član 32..., odnosno prepušta se opet nekom posebnom zakonu (član 33);

 

 • Tekst neprimeren i neusklađen pojmovno, jezički i sadržajno:
 • Izjednačavanje pojmova ‘’zvanje’’ i ‘’radno mesto’’ (član 10);
 • Neprimereni izrazi – npr: ‘’.. prirodni muški i ženski rod lica..’’ (član 2) – šta je ‘’neprirodni’’ muški i ženski rod ?
 • Izjednačavanje poslova koji nisu isti – stručni, administrativni i tehnički, odnosno, tzv. ‘’generički’’ poslovi;
 • Izrazi: ‘’može’’, ‘’po pravilu’’, ostavljaju mogućnost različitog tumačenja i primene (član 11);
 • Stavovi istog člana kontradiktorni, npr: član 8, stav 1. – ‘’Osnovica je jedna i jedinstvena...’’, a  stav 2. i 3. - mnogobrojni izuzeci i to, samo moguće smanjenje, a ne i povećanje !!!


 • Predlozi iz radne verzije Zakona su  diskriminatrni, po više osnova.  
 • Izuzimanje ‘’funkcionera’’ od primene Zakona, pri čemu se ne zna tko tačno spada u ‘’funkcionere’’ (mogućnost manipulacije i favorizovanja nekih stuktura);
 • Oduzimanje prava na dodatak na zaradu  nekim kategorijama (rukovodeća mesta) po osnovama koja, po Zakonu o radu, podrazumevaju uvećanje zarada (prekovremeni rad, rad noću, rad na dane državnih praznika, dežurstva... – član 25);
 • Kriterijumi za vrednovanje poslova nisu utvrđeni, već će o složenosti, kompetentnosti, odgovornosti, autonomnosti i poslovnoj komunikaciji odlučivati Vlada, kroz donošenje Metodologije. Kako će se ta Metodologija primenjivati i ko će, na osnovu nje, donositi odluke. Velika mogućnost subjektivnosti, manipulacije i veliki prostor za ‘’nagrađivanje’’ poslušnih, odnosno ‘’kažnjavanje’’ onih drugih.
 • Predloženi Zakon je u suprotnosti sa Zakonom o radu, i to:

 

 • jer narušava princip prava na kolektivno pregovaranje i ugovaranje višeg nivoa prava od zakonskog minimuma;
 • nije predviđeno uvećanje plata po osnovu minulog rada;
 • nema regresa i ‘’toplog obroka’’, odnosno, njihovo ‘’uključivanje’’ u koeficijent (kao i noćnog rada) je nelogično, jer se naknada za ishranu dobija za dane provedene na radu, a koeficijent odražava ‘’težinu’’ radnog mesta (član 18);

 

 • vrednovanje rezultata rada (radni učinak) se ne može izraziti kroz platni razred (član 18, stav 2) jer se radni (lični) učinak meri za konkretnog radnika u konkretnom vremenu, a u platne razrede se razvrstavaju radna mesta, a ne pojedinci;

 

 • Sporno je utvrđivanje početka primene i roka važenja pojedinih članova,  u smislu nepostojećih rokova za donošenje svih naznaćenih posebnih propisa.

 

_________________________________________________________________________________________________________

STAVOVI I SUGESTIJE GS JSKD NEZAVISNOST NA RADNU VEERZIJU
ZAKONA O SISTEMU PLATA U JAVNOM SEKTORU

           

          OPŠTE PRIMEDBE

 1. ovaj predlog u celosti anulira potpisane kolektivne ugovore na svim nivoima , a posebno potpisane kolektivne ugovore u javnom sektoru u delu zarada (tarifni deo), jer se iz osnova menja način obračuna zarada

 

 1.  pojedinim članovima se prepisuje Zakon o radu , s tim što se zarada i plata izjednačava, ograničava pregovaranje većih prva zaposlenih  

3.ukoliko je cilj ovog zakona ujednačavanje zarada i uvođenje pravičnosti koji su to kontrolni mehanizmi koji će kontrolisati primenu istog i na koji način

4.ukoliko  se svake godine zakonom o budžetsom finasiranju  određuje  visina plata, koja je svrha i uloga   procesa kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga

5. da li je realno u praksi primeniti ovakakv akt kada u javnom sektoru egzistiraju delatnosti koje se dirktono finasiraju iz budžeta , a određeni delovi javnog sektoa se finasiraju pružanjem svojim usluga (komunalci) , koji najmanje polovinu svog ostavrenog  prihoda za predhodnu godinu prebacuju osnivaču (lokalnoj samoupravi)

6. apsolutno su nepoznata podzakonska akta (klaster i dr) pa se postavlja  pitanje- kada će ovakav zakon profunkcionisati i dati “efikasnost”
     
7. koja je metodologija i koji se parametri uzimaju za izradu klastera radnih mesta i ko će izraditi klaster

8. obrazloženje koje je dato je načelno, suštinskog obrazloženja sa ciljem I efektima koje bi eventualno ovaj zakon  doneo nema

9. nejasno je šta posle 2017.godine – da li će eventualno ako se zakon donese važiti do 2017 , kratkoročno rešenje

10. ovaj predlog je u suprotnosti sa pojednim drugim zakonima

11. diskutabilno je da ovaj predlagač nacrta ovog zakona Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kada javni sektor ima svoja resorna ministarstva sa krovim ministrstvom- ministarstvom finansija
12. ovaj zakon se ne primenjuje na funkcionere treba zahtevati da se precizira ko su funkcineri , obzirom da je obuhvaćen ceo javni sektor (npr. da li su predsednici nadzornih odbora funkcioneri)

 

DIREKTNE PRIMEDBE GS JSKD

Član 10 – uopšte ne navodi da javnom sektoru pripadaju i komunalno-stambene delatnosti – KLJUČNA PRIMEDBA

član 5 – u suptornosti je sa opštim aktima poslodavca u komunalnim preduzećima, jer u većini komunalnih preduzeća zarada isplaćuje u dva dela
Član 6- u komunalno-stambenim delatnostima umesto zarada sada će se koristiti plata – kojom metodologijom

član 8. – nejasno je kako će se primenjivati kada u komunalnim preduzećima zarada je utvrđena masom zarada za svaki mesec , na osnovu Plana I programa poslovanja koju usvaja jedinica lokalne samouprave – osnivač

član 9.- raspon zarada je u komunalnom sistemu manji I predstavlja potencijalnu opasnost da se raspon zarada – plata, na osnovu ovog nacrta poveća,a stalno treba povezivati sa planiranom masom zarada

član 10. – kako se uopšte ne pominju komunalno-stambene delatosti, postavlja se pitanje da li će klaster radnih mesta obuhvatati poslove I radna mesta u komunalnim delatnostima ili će se ostaviti induvidualno da svako komunalno preduzeća uradi po svom viđenju, što je onda u suprotnosti sa obrazloženjem koje je dato

član 11. – nije defnisan rok za utvrđivanje metologije, što u praksi može izazavti ogromne problem

član 14 . – pojam kompetentnosti nije precizno razrađen, jer stučna sprema ne znači i kompetentnost (obzirom da se u komunalnim preduzećima menadžment “dovodi” po političkoj pripadnosti ,npr. direktor mnogih komunalnih preduzeća nisu iz stuke, niti imaju potrebno obrazovanje iz struke  za delatnost koje to komunalno preduzeća obavlja – formalno obrazovanje ne znači kompetentnst I stručnost. Ujedno nigde se pominje odgovornost i način kontrole kompetentonosti.

član 20. i čl. 27 su dirktivni tako da se smanju prava zaposlenih koja su opštim aktom poslodvavca utvrđena u nešto višem procentu – nema socijalnog dijaloga na nižim noviima po osnovu prava koja navedeni članovi daju 

član 37. – diskutabilan je primena u roku d 90 dana od eventualnog stupanja na snagu ovog zakona kada čl. 39. preciziraju da će se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona menjati koeficijenti, po kojim koeficijentima će se obračunavati plata – zarada u tom period od 90 dana

 1. nisu naveden rokovi u kojima će Vlada RS doneti neophodne elemente za primenu pojednih članova
 2. da li će predstavnici zaposlenih – sindikati biti konsultovani u izradi klastera radnim mesta jer nije težina poslova nije ista (npr. vozač autobusa, vozač nabavnog vozila)
 3. koji su elemneti na osnovu kojih će određivati težina radnog mesta ( uslovi rada, radon vreme i sl)
 4. obavezno zahtevati da se u izradi klastera uključe predstavnici zaposlenih , oni koji poznaju suštinu delatnosti javnog sektora
 5. zahtevati kontrolu primene i efikasnosti ovog zakona – precizirati modus tako da Vlada RS ne bude jedini elemenat kontrole – javnost efekta primene I poštovanja ovog zakona
 6. kakva će primena biti u komunalnim preduzećima gde zarade kasne I više od 10 meeci i gde se parcijalno  isplaćuju (delovi zarada)

 

 

Beograd 21.10.2015.godine                                          GS JSKD NEZAVISNOST   

 

___________________________________________________________________________________________________

Dana 23.10.2015 godine potpisan je Sporazum između GS JSKD Nezavisnosti, JKP Mediana, JKP Parking servisa i JKP Gorica Niš, kao i odbora poverenika ovih preduzeća. Ovaj sporazum je rezultat intezivnih pregovora i razgovora između poslodavca i sindikata a sve u cilju zaštite zaposlenih u procesu restruktuiranja, statusnih promena ovih preduzeća, a sporazumom o međusobno saradnji uređuje opšte principe u toku daljih aktivnosti, u delu saradnje razmene podataka i informisanja, kao i uvažavanje predloga sindikata, a sve u cilju zaštite radno-pravnog statusa zaposlenih. Sve ove aktivnosti kao i niz radnih sastanaka i okruglih stolova na temu restruktuiranja podržao je SOLIDAR SUISSE, kancelarija u Beogradu. Sporazum je ispred GS JSKD NEZAVISNOST potpisao predsednik Milan Simić, za  JKP "Mediana" Niš, potpisao je generalni direktor Bratislav Vuckovic, ispred odbora poverenika sindikata "Nezavisnost" Ana Tošić, kao i generalni direktor JKP Gorica Igor Jovanic i glavni poverenik sindikata "Nezavisnost" JKP "Gorica"  Predrag Mitrovic i glavni poverenik sindikata "Nezavisnost" JKP "Parking servisa" glavni poverenik Marko Petrović.

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture, resorno ministarstvo za komunalne delatnosti 26.10.2015.godine donelo rešenje o obrazovanju radne grupe za izradu nacrta Zakona o izmenama i dopunama komunalne delatnosti.
GS JSKD NEZAVISNOST je pokrenuo inicijativu da u navedenu Radnu grupu obavezno uzmu učešće predstavnici sindikata koji pokrivaju javno komunalna i druga preduzeća koja obavaljaju komunalnu delatnost na teritoriji Srbije.
Ministarstvo je prihvatilo našu inicijativu i u Radnu grupu je uključilo u svojstvu člana predstavnike GS JSKD NEZAVISNOST.
Članovi Radne grupe su:

 1. Violeta Gojković, izvršni sekretar GS JSKD NEZAVISNOST
 2. Dr Zoran Ristić

Prvi sastanak Radne grupe održaće se 04.11.2015.godine i stav ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture da hitno mora da se donese Nacrt zakona o izmenama i dopunama komunalne delatnosti.

 

____________________________________________________________________________________________________

Sastanak u okviru Projekta „Unapređenje kapaciteta sindikata za učešće u procesu restrukturiranja JKP“

Niš 08.10.2015.godine

 

______________________________________________________________________________________________________

Povodom 7. oktobra – Svetskog dana dostojanstvenog rada, dve reprezentativne sindikalne centrale – UGS NEZAVISNOST i Savez samostalnih sindikata Srbije, uz podršku MOR-a i MKS-a, kancelarija u Budimpešti i Sarajevu, organizovali su niz prigodnih aktivnosti.

Najznačajnija aktivnost je održavanje Okruglog stola pod nazivom:   ’’STOP POHLEPI KAPITALA’’ što je, po predlogu MKS, jedinstveni moto ovogodišnjeg obeležavanja Svetskog dana za dostojanstveni rad u celom svetu.
Okrugli sto, na kome su, uz predstavnike reprezentativnih sindikata, učestvovali  predstavnici EKS (Solidarnost), nezavisni eksperti i sredstava javnog informisanja (Konferencija za novinare) održan je u Medija centru, u Beogradu, od 11 do 13 časova. Rad okruglog stola i konferencije za novinare svi zainteresovani su mogli direktno da prate na sajtu Medija centra (link).
Uvodne napomene o međunarodnim i evropskim standardima za dostojanstveni rad i njihovoj (ne)primeni, odnosno kršenju u Srbiji, govorili su predsednik UGS NEZAVISNOST, Branislav Čanak i potpredsednik SSSS, Duško Vuković.
Radom skupa moderirao je dr Zoran Stojiljković, potpredsednik UGS NEZAVISNOST koji je istakao činjenicu da u Srbiji nema ni rada ni dostajanstva, te da je svet rada dominantno obeležen principima straha i pohlepe. Ističući da problem dostojanstvenog rada ne predstavlja samo sindikalni problem, već da se radi o prioritetnom nacionalnom pitanju, Branislav Čanak je podsetio prisutne na osnovne principe Filadelfijske deklaracije MOR iz 1944. godine. Osvrćući se na defanzivnu poziciju radnika i sindikata na globalbom nivou, o kojoj svedoči činjenica da je svega 7% sindikalno organizovanih radnika u svetu, D. Vuković je istakao problem nedostatka osnovne komponente dostojanstvenog rada u Srbiji, odnosno nepostojanje volje za istinski dijalog.
O konkretnim primerima iz prakse bilo je govora u diskusijama učesnika iz svih privrednih grana i delatnosti (industrije, rudarstva, građevinarstva, trgovine...), kao i sindikalnih aktivista iz javnih delatnosti – prosvete, zdravstva i socijalne zaštite, kulture, medija....

Istovremeno, aktivisti UGS NEZAVISNOST i SSSS su na ulicama Beograda delili prigodne flajere i drugi propagandni materijal sa porukama i zahtevima zaposlenih da se i u Srbiji obezbede dostojanstveni uslovi rada koji se odnose na: bezbednost i zdravlje na radu; redovnu isplatu zarada i drugih primanja iz rada i po osnovu rada; razvoj i unapređivanje socijalnog dijaloga i demokratskih industrijskih odnosa; zabranu svih vidova diskriminacije u procesu zapošljavanja i radnog odnosa u celini, posebno zabranu bilo koje vrste mobinga.

Paralelno sa zbivanjima u Beogradu, UGS NEZAVISNOST i SSSS su organizovali i aktivnosti u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. U ovim su gradovima održane konferencije za novinare i ulične kampanje, uz podelu promotivnog materijala, kroz koje je promovisan dostojanstven rad i izražena odlučnost sindikalnih organizacija da se za dostojanstvene uslove rada bore svim vidovima i metodama sindikalne borbe.

 

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

Danas je u Beogradu održan satanak predstavnika Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti i „Nezavisnost“ i predstavnika mađarskog sindikata MAKA ( koji obuhvata zaposlen u delatnosti iznošenja smeća , reciklaže i zagađenja životne sredine). Kolege iz Mađarske  su u okviru studijske posete Srbiji , a koju je organizovao KOMDEL, obišli pojedine gradove u Srbiji i preduzeća koja se bave iznošenjem smeća.

>

Na sastanku su razmenjena iskustva o procesima privatizacije i restruktuiranju komunalnih preduzeća, koje je sprovedeno pre više godina, a analize koje su sprovedene o efektu restuktuiranja ukazuju da se nije postigao očekivani efekat,, a posledice su bile i po zaposlene i po korisnike komunalnih usluga. Kako se najavljuje restruktuiranje komunalnih preduzeća u Srbiji za naš granski Sindikat je izuzetno važno iskustvo kolega iz Mađarske

>

kako bi poučeni njihovim iskustvom izbegli propuste i neadekvatno sindikalno delovanje na nivou povereništava i granskog sindikata. Od velike koristi  nam bi bilo da prenesu način sindikalnog delovanja i kako su postigli da se zajedno deluje sa rukovodstvima komunalnih preduzeća.

>

Dogovoreno je da se nastavi saradnja i da ta sardnja bude intenzivna na obostrano zadovoljstvo jer se nalazimo u istom region i predstavljamo zaposlene u komunalnom sitemu.

>

_________________________________________________________________________________________________

POTPISIVANJE POJEDINAČNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA SA JAVNIM KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA - VRANJE

 

>

 

>

 

>

 

PRVOMAJSKA ŠETNJA 2015

 

Video prilog B92

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

UGS NEZAVISNOST će, zajedno sa SSSS, učestvovati u programu obeležavanja Praznika rada, odlučili su Izvršni i Glavni odbor UGS NEZAVISNOST, na svojim sednicama.

Manifestacije povodom 1. maja trajaće više dana,  a odvijaće se u nekoliko gradova u Srbiji.

Obeležavanje Praznika rada započeće 28. aprila, održavanjem zajedničke konferencije za medije na kojoj će biti najavljen program obeležavanja ovog radničkog praznika i najavljen zajednički PRVOMAJSKI PROGLAS dve reprezentativne sindikalne centrale. Proglas će biti prosleđen svim sindikalnim organizacijama UGS NEZAVISNOST i SSSS, objavljen 30. aprila na sajtu oba sindikata i u sredstvima javnog informisanja i pročitan na centralnoj manifestaciji planiranoj za 1. maj na Trgu Nikole Pašića u Beogradu. Istog dana u Beogradu i većim gradovima Srbije lepiće se prigodni plakati sa prvomajskom porukom.

Naredna dva dana, 29. i 30. aprila, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu organizovaće se kampanja, posvećana dostojanstvenom radu, afirmaciji i unapređivanju prava zaposlenih, uz poruke vezane za 1. maj. U Beogradu će se kampanja odvijati na 5 punktova (Terazije, Trg Nikole Pašića, Slavija, Knez Mihajlova, Ušće) u vremenu od 12 do 15 časova, a u ostalim gradovima, prema dogovoru dva sindikata, na 2 ili tri punkta, u istom vremenskom periodu.

Na punktovima na kojima treba da se okupe aktivisti oba sindikata (barem po 20 iz svakog sindikata) vidno obeleženi prepoznatljivim simbolima (majce, kape, prsluci sa natpisom...), sa zastavama, parolama, uz prigodnu muziku preko razglasa, građanima će se deliti  prigodni flajeri i leci.Tekst za plakate, flajere i letke, osmisliće posebna grupa sastavljena od predstavnika oba sindikata, a biće usvojeni na narednom zajedničkom sastanku.

Na sam praznik, 1. maja, održaće se tzv. ’’Radnički parlament’’ – skup reprezentativnih predstavnika svih granskih sindikata i sindikalnih organizacija UGS NEZAVISNOST i SSSS, pretežno iz Beograda. Skup će biti održan ispred Doma sindikata, na Trgu Nikole Pašića, sa početkom u 10 i 30 časova. Računa se sa 1.000 do 1.500 učesnika, sindikalnih aktivista oba sindikata.

Celokupan program prvomajskog skupa biće osmišljen naknadno, uz mogućnost da, osim obraćanja predsednika obe reprezentativne sindikalne centrale i čitanja POGLASA, bude izveden i kraći prigodan kulturni program –  performans, koji bi zainteresovao i ostale građane i pobudio pažnju javnosti.

Nakon skupa na Trgu Nikolke Pašića, učesnici će ’’prošetati’’ do Slavije i položiti cveće na spomenik Dimitrija Tucovića, a u povratku, simbolično, ostaviti prvomajske poruke ispred Vlade Republike Srbije.

 

 

>

 

 

>

 

GS JSKD I GS IER NEZAVISNOST U POSETI NEMACKOM SINDIKATUDelegacije Granskog sindikata javnog saobracaja i komunalnih delatnosti i Granskog sindikata industrije, energetike i rudarstva NEZAVISNOST, na poziv kolega iz sindikata VER.DI, boravili su u Berlini, u periodu od 12. do 15. aprila ove godine.
Tom prilikom, predstavnici ova dva granska sindikata su razmenili iskustva iz oblasti sindikalnog delovanja sa svojim nemačkim kolegama, a imali su prilike i da posete berlinska preduzeća iz delatnosti koje okupljaju ova dva granska sindikata: Gradski prevoz, Gradsku cistocu, Elektranu-toplanu, elektroenergetsku kompaniju VATENFAI itd. Na sastancima koji su organizovani tom prilikom, naši predstavnici su vodili razgovore sa predstavnicima sindikalnih organizacija, kao i sa predstavnicima saveta zaposlenih u ovim preduzećima.
Sacinjen je niz dogovora o buducim zajednickim aktivnostima, od kojih se prva očekuje u oktobru 2015. godine, kada će predstavnici sindikata VER.DI posetiti Beograd i u saradnji sa Granskim sindikatom JSKD Nezavisnost organizovati Okrugli sto na temu privatizacije komunalnog sistema.
Poseta ova dva granska sindikata NEZAVISNOST sindikatu VER.DI predstavlja značajan doprinos zbližavanju naših sindikata sa kolegama u evropskim zemljama i podizanju kapaciteta sindikata za učešće u procesu evropskih integracija.

 

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

01.aprila 2015.godine u Čačku je potpisan Teritorijalni kolektivni ugovor.

 

>

 

>

 

NAJNOVIJE VESTI

U (Sl „Glasnik“ RS br. 27/15) od 18.03.2015.godine objavljen je Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije. Ovaj kolektivni ugovor koji je potpisan 05.03.2015.godine u članu 107. precizira da se primenjuje osmog dana od dana objavljivanja u „Sl Glasniku RS“. To žnači da će se navedeni kolektivni ugovor primenjivati odnosno 26.03.2015.godine.

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

Danas 05.03.2015.godine u 13:30 u Vladi Republike Srbije potpisuje se Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Srbije.
Kolektivni ugovor će potpisati ministarka prof.dr Zorana Mihajlović po ovlašćenju Vladre Republike Srbije I predsednici reprezentativnih sindikata u komunalnim delatnostima Srbije:
predsednik GS JSKD NEZAVISNOST Milan Simić I predsednik SS zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti Srbije Milan Grujić.

Ovo je izuzetno važan dan za zaposlene u javno komunalnim preduzećima u Srbiji, obzirom da zaposleni u komunalnom sistemu više od 10 godina nemaju akt koji definiše minimum standarda I prava zaposlenih u ovim delatnostima. Dugogodišnje aktivnosti GS JSKD NEZAVISNOST koji je više puta inicirao pregovore I zaključenje ovog akta napokon su dale rezultat kroz poptisivanje ovog akta.

 

___________________________________________________________________________________________________

NAJNOVIJE VESTI – VAŽNE VESTI

 

Posle višemesečnog pregovaranja Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Srbije potpisaće se

05.03.2015.godine u 12 časova u Vladi Republike Srbije

Potpisnici Kolektivnog ugovora su predstavnici nadležnog ministarstva i reprezentativnih sindikata:

Ministarstvo građevinarstva i infrastrukture
GS JSKD NEZAVISNOST
Sindikat zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti Srbije

U ime resornog ministarstva ovaj kolektivni ugovor potpisaće
ministarka prof.dr Zorana Mihajlović

U ime GS JSKD NEZAVISNOST
predsednik Milan Simić

U ime SS zaposlenih u komunalno-stambenim delatnostima Srbije
predsednik Milan Grujić

Potpisivanjem ovog kolektivnog ugovora je od izuzetnog značaja za sve zaposlene u komunalnoj delatnosti Srbije. Inicijative za pregovaranje i potpisivanje ovog kolektivnog ugovora više puta su pokrenute još od 2007.godine. Poslednja inicijativa pokrenuta novembra meseca je konačno dala rezultat sutrašnjim potpisivanjem Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Srbije.  

 

__________________________________________________________________________________________________

NAJNOVIJA – VAŽNA INFORMACIJA

 

Vlada RS je na sednici održanoj dana 26.02.2015.godine usvojila zaključak kojim se ovlašćuje ministar prof.dr. Zorana Mihajlović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da u ime Vlade RS sa Granskim sindikatom javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti, kao reprezentativnim sindikatima poptiše Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti Srbije.
Nakon dobijanja obaveštenja od strane nadležnog ministarstva da reprezentativni sindikati predlože termin potpisivanja, ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture je predloženo da se termin potpisivanja odredi za 5.mart (četvrtak) ili 6.mart (petak) ove nedelje

 

>

 

VAŽNA INFORMACIJA
UPOZORENJE

GS JSKD NEZAVISNOST  obaveštava sva svoja sindikalna povereništva i članove da savet za reformu javne uprave ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave usvojio polazne osnove za prvu optimizaciju javne uprave – odnosno racionalizaciju javne uprave za 2015.godinu.
Ovom racionalizacijom koja se odnosi  pored lokalne samouprave i na sve direktne i indirektne korisnike , znači  da će pod racionalizaciju potpadati i sva preduzeća koja obavljaju komunalnu delatnost.
Racionalizacijom je naloženo da se troškovi izdvajanja za zarada smanji za 5%, odnosno da se broj zaposlenih i radno angažovanih lica umanjii za taj procenat i to do jula mseca ove godine.  
Lokalne samouprave su imale obavezu da plan racionalizacije izrade do 30.decembra i verovatno su naložile svim preduzećima koje su osnovale da izrade pola racionalizacije.
Nažalost iako komunalna preduzeća nisu korisnici budžeta ova mera će se primenjivati i u našim preduzećima, odbori poverenika moraju aktivno da deluju i da sa poslodavcima razmotre primenu ovog upustva, koja za posledice ima izmene sistematizacije i smanjenje broja zaposlenih za 5% ili umanjenje zarade svima za 5% . Obzirom da poslodavac nema obavezu donošenja socijalnog programa i pribavljanja mišljenja sindikata, odluku će donosti uzak krug ljudi.
GS JSKD NEZAVISNOST će povodom ovakve mere štednje, opet preko leđa zaposlenih, preduzeti aktivnosti i redovno informisati članstvo o istim.  

________________________________________________________________________________

 

SINDIKALNE VESTI

Danas 29.01.2015.godine u Beogradu su potpisani KU kod poslodavca u svim JKP grada Beograda. Nakon potpisivanja TKU za grad Beograd decembra 2014.godine reprezentativni sindikati u JKP preduzećima grada Beograda pokrenuli su inicijative za proces pregovaranja i isti je rezultirao potpisivanjem kolektivnih ugovora kod poslodavaca.
Socijalni dijalog u Beogradu je suštinski zaživeo uz uzajamno poštovanje i uvažavanje socijalnih partnera, osnivača, poslovodstva i reprezentativnih sindikata.

 

______________________________________________

SINDIKALNE VESTI

U Pančevu je 28.01.2015.godine potpisan TKU za JP i JKP grada Pančeva. Pregovori oko usaglašavanja trajali su više meseci i nakon zastoja koji je nastao maja 2014.godine proces je nastavljen januara ove godine i usaglašeni tekst je potpisan. Potpisnici TKU pored grada Pančeva su SS zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti i GS JSKD NEZAVISNOST za grad Pančevo.
Očekuje se objavljivanje ovog TKU i započinjanje procesa pregovaranja i priključivanja Kolektivnih ugovora u svim preduzećima grada Pančeva u roku od 30 dana.

 

 

>

 

>

 

>

 

ČESTITKA

Povodom dana profesionalnih vozača, 15.januar 2015.godine svim članovima GS JSKD NEZAVISNOST koji su profesionalni vozači (autobusa,travmaja itd.) čestitamo njihov dan i želimo im da svaki pređeni kilometar bude siguran i bezbedan i da još dugo obavljaju posao profesionalnih vozača.

 

_________________________________________________________________________________

Aktivnost GS JSKD NEZAVISNOST

GS JSKD NEZAVISNOST i SS zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti Srbije su zajedno Ustavnom sudu republike Srbije podneli inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o privremenom uređenju osnovica za obračun i isplatu zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava dana 30.12.2014.godine.
Ovaj inicijativa je podneta obzirom da je navedeni zakon dodatno pogoršao socijalno ekonomski položaj zaposlenih u javno komunlanim preduzećima. Ujedno dva reprezentativna sindikata u ovoj oblasti smatraju da javno komunalna preduzeća u Republici Srbiji nisu direktni korisnici budžeta sredstava RS, već da 95% javno komunalnih preduzeća u Srbiji se finansira od naplate komunalnih usluga koje obavljaju i izvršavaju. Zarade zaposlenih u javno komunlanim preduzećima RS dugi niz godina su ograničene (već poznata masa zarada) tako da doneti zakon koji će umanjiti zarade zaposlenih za 10% već drastično pogoršati socijalno ekonomski položaj zaposlenih i ugroziti egzistenciju. Stoga je bilo neophodno da se ovakva inicijativa podnese i oba reprezentativna sindikata će insistirati da se inicijativa za ocenu ustavnosti što pre realizuje o čemu će se članstvo blagovremeno obavestiti.

___________________________________________________________________________________

 

Nakon tri meseca pregovoranja sa predstavnicima lokalne samouprave grada Beograda,  danas, 22. decembra 2014 godine potpisan je  Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća  u komunalnoj delatnosti u Beogradu.
GS JSKD NEZAVISNOST za Beograd je jedan od potpisnika ovog Ugovora, kao reprezentativan sindikata na teritoriji grada Beograda. Velikim zalaganjem predstavnika GS JSKD NEZAVISNOST za grad Beograd, kroz socijalni dijalog potpisan je akt koji će biti osnov i platforma za pregovaranje i  potpisivanje kolektivnih ugovora u svakom preduzeću u Beogradu, koje obavlja komunalnu delatnost.

U narednom period očekuju se postupak pregovaranja, zaključenja i potpisivanje kolektivnih ugovora i u drugim gradovima.

>

 

>

 

>

 

VAŽNE VESTI

Danas 3. decembra 2014.godine otpočeli su pregovori za izradu i potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u u oblasti komunalne delatnosti Republike Srbije i otpočela je sa radom Radna grupa za izradu istog.
Radna grupa je formirana od predstavnika ministarstava- Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva finasija, Ministarstva privrede i predstavnika dva  reprzentativnih sindikata    poslenih u komunalnim delatnostima Srbije.
Sastanku su prisustvovali predsednik Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ , Milan Simić i predsednik Samostalnog sindikata zaposlenih u komunalno- stambenoj delatnosti Srbije Milan Grujić.
Predstavnici Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ u pomenutoj radnoj grupi su Zoran Ristić i Ivana Stojanović.
Dogovoreno je da proces pregovaranja za izradu Posebnog kolektivnog ugovora za komunalce Srbije ubrza i da 70 000 zaposlenih u ovom sektoru posle niza godina pokretanja inicijativa dobiju Kolektivni ugovor koji će definisati prava za sve „ komunalce“ u Srbiji.

 

__________________________________________________________________________________________

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

 

>

 

>

 

Saopstenje za javnost

a>

 

Na sednici G.O. GS JSKD NEZAVISNOST koja je održana 10.10.2014.godine otpočelo se sa elektronskom komunikacijom svakog povereništva. 70% povereništava i svi članovi G.O. su tehnički opremljeni (lap top, tablet) radi lakše i brže komunikacije, blagovremenog tumačenja i mišljenja zakona koji direktno utiču na zaposlene i njihov položaj. Elektronsko funkcionisanje komunikaciju je prvi uveo GS JSKD NEZAVISNOST i realizovao ovaj projekat koji je rađen više meseci unazad. Sva povereništva su i međusobom povezana što će omogućiti i direktnu komunikaciju između povereništva. Ujedno povereništva su i elektronski povezana sa advokatima GS JSKD NEZAVISNOST.

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

Dopis dva reprezentativna sindikata ministru Dusanu Vujovicu. Захтев за изузимање запослених у комуналној делатности из поступка умањења зарада

a>

Skenirano misljenje ministarstva za rad u vezi minulog rada. Ovo misljenje neka vam sluzi kao elemenat za KU ili Pravilnik o radu

a>

Inicijativa za PKU

 

GS JSKD NEZAVISNOST je radi kvalitetnijeg i efikasnijeg servisiranja potreba članova u oblasti radno pravne zaštite, angažovao advokata Ivanu Stojanović iz Beograda. Njeno angažovanje i pružanje pravnih saveta članovima primenjivaće se od 01.oktobra 2014.godine.

___________________________________________________________________________________________

 

>

 

>

 

>

 

>

 

Novi spot "NE PROTIV SVOG NARODA"

>

 

Samo deo prava zaposlenih koja se ukidaju

 

>

 

SAOPŠTENJE

 

Zaposlenima i svim građanima i građankama Srbije !

 

Decenijama unazad trošeno je više nego što je stvarano i ceh za naplatu je morao doći. Građanima je obećavan bolji život, na stotine hiljada novih radnih mesta, reforme javnog sektora i smanjenje državnih činovnika. Dešavalo se suprotno - novac je  usmeravan   u džepove kriminalaca, tajkuna i političara. Do posla se najsigurnije stizalo preko partijske knjižice. Porast zaposlenih u javnom sektoru poklapao se za izbornim ciklusima i borbom za vlast.

Razmere krize, dramatična nezaposlenost i rastuće siromaštvo i zaduženost, kao i neodrživi  deficit i usahle investicije  najbolje pokazuju da su politički i finansijski  bankrot  jedini izvesni rezultat nastavljanja sa starom, uhodanom praksom.

Jesu li zaposleni, sindikati i građani krivi za to? Oni su već pokazali  dovoljno strpljenja i spremnosti na žrtve i ne mogu i neće da ponovo plate tuđi ceh.

Reprezentativni sindikati - Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost su pritom nebrojeno puta pokazali spremnost da se rešenja za brojne izazove nađu kroz argumentovan i ravnopravni  socijalni dijalog, odnosno  strpljivo građen dogovor o izlasku iz krize, razvoju i zapošljavanju.

Nažalost i aktuelne vlasti su, pod uticajem svojih mentora, posegle za formulom -  ako se ne dogovorimo biće onako kako mi hoćemo.

Ako nije tako kako objasniti  zašto se ključni sistemski zakon o radu, kao i zakoni o stečaju, privatizaciji ili penzijama, donosi po hitnom postupku, bez ozbiljne široke javne rasprave i javnog slušanja u parlamentu?

Umesto da  vlasti prvo  ukinu sopstvene privilegije, zatvore duboke i brojne koruptivne kanale i ukinu privatne i javne monopole i ozbiljno redukuju sivu ekonomuju, novo privatizaciono zakonodavstvo i ozakonjena praksa visokokoruptivnih i netransparentnih direktnih nagodbi govore da će se opet posegnuti za daljom (ras)prodajom preostalih javnih preduzeća u korist najbogatijih.

Na drugoj strani,  reforme, već više puta reformisanog radnog i socijalnog zakonodavstva  za osnovnu svrhu imaju dalje redukovanje prava zaposlenih i penzionera. Javno isticani razlozi, poput onog da će promene u  Zakonu  o radu omogućiti da se lakšim otpuštanjem dođe i do lakšeg zapošljavanja ne mogu da odgovore na  pitanje kako je onda  i pod dosadašnim "proradničkim" zakonom došlo do gubitka  stotine hiljada  radnih mesta? 

Pritom nema dokaza da  je  naše radno zakonodavstvo izvan evropskih standarda , kao i da je njegova promena ključan faktor ozdravljenja srpske privrede.
Šta znači praktično ukidanje plaćenog smenskog rada, smanjivanje otpremnina, obesmišljavanje minulog rada i limitiranje zarada ako se ne radi o daljem ceđenju  već uniženih ? Istu svrhu ima i otežavanje uslova za odlazak u penziju.
Istovremeno ograničavanje kolektivnih  prava radnika na sindikalno organizovanje, štrajk  i kolektivno pregovaranje ima za  cilj  udar na potencijalne tačke otpora sužavanju radničkih i sindikalnih prava. Povika na desetine hiljada prezaštićenih sindikalnih poverenika treba da ih konfrontira sa "običnim" radnicima. Pritom su  autori i izvođači ove orkestrirane hajke u kojoj se ne preza od korišćenja pritisaka, dezinformacija , pa i otvorenih obmana, gluvi  za argument da su oni zaštićeni od šikaniranja zbog legalnih sindikalnih aktivnosti a ne od odgovornosti za eventualni nerad i javašluk. Ova su  prava demokratska, civilizacijska  tekovina i garant kakve-takve ravnoteže moći u industrijskim odnosima. Sindikati i zaposleni koji bi pristali na njihovo ukidanje bi tako pristali na sopstveni sprovod.
Izvesno dalje sužavanje prava zaposlenih zakonima  koje Vlada namerava da brzopotezno ove nedelje provuče kroz parlament, kao i najavljeno, tek privremeno na par meseci odloženo, smanjivanje plata i penzija jasno pokazuju šta nas očekuje. 

U nameri da sprečimo dalje siromašenje i razvlašćivanje građana koji su izvor i utoka svake vlasti mi nameravamo da uđemo u proteste i sve druge legalne i legitimne oblike iskazivanja građanske neposlušnosti  nepravednim zakonima.

      PRIDRUŽITE NAM SE  

 

______________________________________________________________________________________

ODRŽAN PROTESTNI SKUP ISPRED VLADE SRBIJE

Članovi Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati NEZAVISNOST, održali su danas protestni skup ispred Vlade Republike Srbije, izrazivši svoje neslaganje sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i Zakona o PIO, ali i načinom usvajanja ova dva zakona, po hitnom postupku i uz kršenje svih zakonskih i demokratskih procedura u usvajanju zakona.

Protest je započet na Trgu Nikole Pašića, odakle je kolona, u kojoj je bilo gotovo 2 hiljde članova ova dva sindikata, mirno odšetala do zgrade Vlade u kojoj se održavala hitna sednica. U prisustvu brojnih policijskih snaga, kakve nisu viđene na ulicama Beograda i to pod punom opremom, nezadovoljni radnici su pokušali da sa razlozima nezadovoljstva upoznaju članove Vlade, međutim i pored velikog obezbeđenja, niko nije ni pokušao da se okupljenima obrati. 

Skup je završen obraćanjem lidera ova dva sindikata i pozivom da se protesti zbog usvajanja dva zakona protiv naroda Srbije, naročito mladih i nezaposlenih, nastave od ponedeljka po planiranoj dinamici.

 

 

________________________________________________________________________________________

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

Danas je održana zajednička sednica Predsedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata ''Nezavisnost'' na kojoj je raspravljano o daljim aktivnostima reprezentativnih sindikalnih centrala povodom predloga izmena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, kao i drugih zakona koji direktno utiču na položaj zaposlenih – Zakona o stečaju, Zakona o privatizaciji i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Nakon sveobuhvatnih međusobnih  informacija i razmene mišljenja o aktivnostima vođenim  na ovom planu poslednjih nekoliko dana, a pre svega, o:
oceni uspešnosti Okruglog stola na ovu temu, održanog 9. jula; toku i rezultatima razgovora koje su predsednici Čanak i Orbović vodili sa premijerom Vučićem, ministrom Vulinom i predstavnicima drugih nadležnih državnih institucija, u pokušaju da se pronađu neka, za sve strane prihvatljiva rešenja; načinu i rezultatima ''pregovora'', odnosno pokušaja tripartitne radne grupe da dođe do usaglašavanja stavova, kao i o rezultatima razgoovra koje su predsednici Čanak i Orbović vodili sa Ambasadorom EU u Sbiji i njegovim saradnicima iz Brisela, usvojene su sledeće ocene i zaključci:

 • Reprezentativni sindikati ocenjuju krajnje neodgovornim i neprincipijelnim i, principima  socijalnog dijaloga suprotnim, ponašanje predstanika Vlade i resornih ministarstava u procesu izmena i dopuna Zakona o radu, kao i ostalih navedenih zakonskih rešenja, što se ispoljava kroz: izostanak javne rasprave; nepoštovanje postignutih dogovora o institutima koje treba menjati; samoinicijativne promene već usaglašenih odredbi; dezinformisanje ili nepotpuno, odnosno neobjektivno  informisanje javnosti o postignutim dogovorima,  pa do totalnog ignorisanja socijalnih partnera (slučaj Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO);
 • Reprezentativni sindikati ocenjuju da su, uprkos dobroj volji sindikata da se kroz pregovore dođe do rešenja,  iscrpljene sve mogućnosti dijaloga, da je ozbiljno poljuljamo poverenje u dobre namere i iskrenost druge strane, te da su sindikati primorani da svoja i prava zaposlenih čiji su legitimni predstavnici, brane drugim metodama i oblicima sindikalne borbe. U tom smislu, donete su sledeće odluke:
 • SSSS i UGS NEZAVISNOST pristupaju organizaciji protesta i drugih oblika ''pritiska'' na Vladu i nadležna ministarstva da se navedni zakoni, zbog antidemokratskog načina predlaganja i donošenja, kao i zbog antiradničkog sadržaja, povuku iz procedure. Javnost će o ovoj odluci biti obaveštena kroz Saopštenje čiji je tekst usaglašen na sednici;
 • Formira se poseban, zajednički Odbor za organizaciju i realizaciju ovih aktivnosti od članova Izvršnog odbora UGS NEZAVISNOST i Predsedništva SSSS, sa zadatkom da, u okvirima zadatim na današnjoj sednici i realnim mogućnostima organizacija, iniciraju, razrade, koordiniraju i organizuju realizaciju Operacionalnog plana aktivnosti na sprečavanju donošenja antireformskih zakona. Zajednički odbor će, na osnovu datih smernica, osim predloga konkretnih akcija i aktivnosti, predložiti i vreme njihovog održavanja i trajanja (početak i završetak), broj i strukturu učesnika, nosioce posla, način organizovanja i obezbeđenja da  te akcije budu dobro osmišljene i dostojanstvene te da prođu u mirnoj i pozitivnoj atmosferi;
 • Usvojeno je idejno rešenje  za plakat i flajere koji će se štampati i deliti građanjima u toku kampanje, a u  cilju animiranja najšire javnosti i upoznavanja sa stvarnim posledicama donošenja ovakvih zakona;
 • Sa aktivnostima se počinje već 16. jula, a centralna manifestacija, koja je samo jedan deo ukupnih događanja, održaće se 23. jula, povodom dolaska u Srbiju Jaap Wienena, zamenika generalnog sekretara ITUC. Ostale akrivnosti i akcije biće planirane, dizajnirane i organizovane u skladu sa ukupnim dešavanjima vezanim za ovu problematiku – od održavanja sednice Socijalno-ekonomskog saveta na kome će se o ovim zakonskim rešenjima raspravljati, do njihovog ulaska u skupštinsku proceduru;
 • Sa ovim odlukama i zaključcima, kao i sa konkretnim Operativnim programom aktivnosti biće upoznate sve sindikalne organizacije i povereništva, uz plan njihovog učešća u realizaciji Programa;
 • Zajednički odbor će raditi u kontinuitetu, odnosno stalnom zasedanju, a Izvršni odbor UGS NEAZAVISNOST i Predsedništvo SSSS, će se sastajati prema potrebi.

 

_________________________________________________________________________________________

САОПШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

       Након разговора председника две репрезентативне синдикалне централе – Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката „Независност“, са премијером Вучићем, министром Вулином и представницима других надлежних министарстава, у четвртак 10. јула, учињен је последњи напор и покушај да се на трипартитној радној групи приближе и усагласе до сада неусаглашени ставови о изменама и допунама Закона о раду.
Овај покушај, на жалост, није успео јер представници Владе и Уније послодаваца Србије нису одустали од захтева да се изменама Закона о раду, у делу зарада и других примања, значајно умање примања запослених, а понуђеним решењем везаним за проширено дејство колективних уговора, само је декларативно остављена могућност такве одлуке коју је у пракси апсолутно немогуће реализовати, нити су пристали на разговор о другим неусаглашеним или са њихове стране самоиницијативно унетим одредбама.
Због тога, органи ове две синдикалне централе су, на заједничкој седници 11. јула,  донели одлуку да отпочну са предузимањем других видова синдикалне борбе како би се спречило доношење антирадничког, антисиндикалног и антинародног Закона о раду, као и других закона – Закона о стечају, Закона о приватизацији и Закона о ПИО, који су конципирани на исти начин, да се обесправе и још више осиромаше грађани ове земље.
Позивамо све чланове синдиката, запослене, незапослене, пензионере, ученике и студенте, једном речју све грађане, да нам се придруже у борби за повлачење ових закона из процедуре, уз захтев да се актуелна власт одговорније понаша према својим грађанима, са циљем обезбеђења боље данашњице и извесније и сигурније будућности.

 

__________________________________________________________________________________

HITNO!!!

Zbog prekida pregovora u vezi Zakona o radu i najave hitnog usvajanja Zakona o privatizaciji, Zakona o stečaju i Zakona o PiO, UGS NEZAVISNOST i SSSS pokreću sve vrste sindikalne borbe, aktivnosti i delovanja kako bi se zaustavio način donošenja ovih zakona i sprečile posledice po sve u Srbiji.


OD 14.07.2014.godine POČINJE SINDIKALNA BORBA ŠIROM SRBIJE


Sva povereništva i svi članovi neophodno je da se aktivno uključe u sve vrste sindikalne borbe i delovanja, a na osnovu plana sindikalnih akcija.


Moramo biti spremni i delovati kako bi sprečili, a ne lečili posledice.

 

____________________________________________________________________________________

Danas se u Beogradu održava Okrugli sto, na temu novog Zakona o radu. Očigledno je da se ovaj Zakon nameće i „gura“ a najgore je to što se predstavlja kao Zakon koji će rešiti sve probleme u Srbiji, nezaposlenost, uništena privreda, rad na crno, propale investicije i privatizacije.

Svi pokušaji i nastajanja da se predlog teksta novog Zakona o radu postigne socijalnim dijalogom i obrazloženim argumentima su bez rezultata. Posledice će uvek snositi zaposleni bez obzira da li rade u javnom ili realnom sektoru a političari uvek počinju od kraja, a ne od početka.

 

 

>

 

__________________________________________________________________________

Okrugli sto u Leskovcu 08.07.2014.

 

>

 

>

 

>

 

INTERVJU BRANISLAVA ČANKA - RADIO SLOBODNA EVROPA

Predlog Zakona o radu, uprkos najavama, nije prosleđen Skupštini Srbije ove nedelje, ali definitivno je, nažalost, i to da o njemu neće biti javne rasprave. Sindikati, analitičari i dobar deo javnosti saglasni su u oceni da srpska vlast želi brzometno da usvoji ovaj zakon koji će radnike pretvoriti u obespravljene nadničare. Tim povodom smo razgovarali sa Branislavom Čankom, liderom sindikata “Nezavisnost”. On najpre kaže da odbijanje proširenog dejstva kolektivnog ugovora nikako nije slučajno.

Čanak: To je namerno urađeno, isključivo iz političkih razloga, zato što na taj način potpuno gase sindikate; jer ako sindikat ne pregovara kolektivno, on nema nijednu drugu normalnu funkciju, sem onih iz socijalizma - da vodi na radničke igre i da deli polutke.

RSE: Ne odgovara li to, uz sva druga zakidanja prava radnika, ne samo poslodavcima nego i državi, koja je, uostalom, i najveći poslodavac?

Čanak: Odgovara državi, samo što ona time pravi gluposti, jer sigurno neće izbaciti iz igre onaj deo sindikata koji pokriva javni sektor, gde postoji kolektivno pregovaranje. Tamo ne može da se uništi na taj način. Morala bi država da izvrši samoubistvo kao poslodavac pa tek onda to da uradi. Osim ako vlast nema nameru, što je veoma opasno, sve da rasproda, pa sada sve ovo priprema za novog kupca.

 

RSE: O tome teško i da ima dileme, već se najavljuje prodaja Telekoma, pa i EPS-a, Aerodroma Beograd, dakle, počinje velika prodaja. Kad je u pitanju usvajanje izmena Zakona o radu, gde nismo videli javnu raspravu, zašto država simulira da je nekakav neutralni faktor?

Čanak: To je nejasno i to je problematično, kao što je problematičan i odnos države prema sadašnjem Zakonu o radu. Naime, država taj zakon ne primenjuje ili toleriše druge da ga ne primenjuju; ona uništava sopstvenu inspekciju rada, kao prvo sredstvo odbrane Zakona od društva i pred društvom. Čitav taj odnos prema sadašnjem zakonu je vrlo problematičan. Da ne govorim o tome što je samo Ministarstvo za rad jesenas, na naše insistiranje da objasne zašto menjaju sadašnji zakon o radu odgovorilo – zato što se ne primenjuje. Pa, ko donosi novi zakon zato što se sadašnji ne primenjuje?! I ko to garantuje da će se budući primenjivati? Dakle, vrlo čudna uloga države.

I u sadašnjem zakonu prave se da ne vide kada ga krše hiljade poslodavaca i čineći neostvarivim ono što je propisano kao pravo zaposlenog, a sada donose drugi zakon u kome će sve te rupe iz sadašnjeg zakona koje se nisu primenjivale, postati legitimni delovi, a ne rupe kojima možete posle mnogo godina da dokažete da ste bili oštećeni. Sad nećete moći jer će ta „rupa“ biti predviđena Zakonom. Biće ozakonjena rupa.

RSE: Na primer?

Čanak: U sadašnjem zakonu ima četrdeset stavki pod kojima možete nekom da date otkaz. Oni su nezadovoljni i mi smo ih pitali šta traže. Oni traže da to bude relaksirano, što znači da ne piše četrdeset stavki, nego da poslodavac može da otpusti zaposlenog i tačka. Zašto? Eto ljut je. Ali to ne piše u Zakonu, prema tome, to ne možete da dokažete na sudu. Isto kao što je i fleksibilizacija zapošljavanja, odnosno zapošljavanje na određeno vreme. To je toliko apsurdno i to je atipčno za privredu koja bi morala da se razvija, ali, eto, zadatak je da se zadovolje loši poslodavci. U Hrvatskoj su u decembru, koristeći to pravo, poslodavci zaposlili 93 posto ljudi na određeno vreme. To znači da 93 posto Hrvata koji su bili u stalnom radnom odnosu, danas rade, a sutra ko zna da li će raditi. Kako funkcioniše ta privreda? Kako se puni taj budžet?

RSE: Koji ste odgovor dobijali na takve primedbe sa druge strane?

Čanak: Kada ih doteramo do zida argumentacijom i matematikom da jedan i jedan jesu dva, oni onda ćute; kada ih pitamo da glasamo da li su jedan i jedan dva, oni ćute. I to je bilo najteže u svim ovim pregovorima.

RSE: Vi ste rekli da je očigledno da su u igri interesi koji nisu interesi građana i radnika i da su ti interesi, kad je u pitanju novi zakon o radu, pobedili, o čemu govori i brzina njegovog usvajanja, bez javne rasprave i društvenog dijaloga. Mislim da ste u tom kontekstu kazali da mislite da su na Vučića uticali Nemci da usvoji tako restriktivan Zakon o radu. Na čemu temeljite te izjave?

Čanak: To je on tvrdio, međutim posle nove posete Berlinu prošlog ponedeljka, a na skupu su, na našu molbu bili prisutni i predstavnici nemačkog sindikata DGB, i to na najvišem nivou – Vučić nije ponovio tu tvrdnju. Sada se ispostavlja da su to izgleda Američka privredna komora i Savet stranih investitora jer način na koji je Vučić u dva dana obišao obe te institucije, naročito sa temom sa kojom je odlazio kod njih, a to je – ništa ne brinite, zakon će biti ovakav, a oni ga onda pohvale, pa ga čak tako pohvale da mu u Savetu za strane investitore kažu – hvala što ste omogućili da najmanje 65 posto naših primedbi bude uvršteno u novi zakon o radu. Oni su, dakle, ostvarili 65 posto svojih zahteva! Ko je s njima pregovarao da bi ostvarili 65 posto? Oni nisu uopšte učestvovali u pregovorima, a ostvarili su 65 posto.

RSE: To znači da su oni tih 65 posto ispostavili Vladi kao zahtev.

Čanak: Jeste, sa nama nisu pregovarali, nisu pregovarali ni sa Unijom poslodavaca. Znači da su pregovarali direktno sa Vladom. To, dakle, znači da su u ovim pregovorima postojala dva pregovarača: jedni koji su legitimni i koje niko nije slušao – to smo mi, i oni koji nisu legitimni, koji su iz senke, ali koje je Vlada očigledno slušala.

RSE: To, zapravo, razjašnjava poziciju Vlade Srbije i odgovara na pitanje koga je Vlada Srbije slušala?

Čanak: Pominjem Savet stranih investitora zato što su upotrebili jednu mernu jedinicu – 65 posto, ali su i dan pre toga u Američkoj privrednoj komori rekli da je veliki deo njihovih sugestija usvojen. Da li je 65 posto ili 72 posto ili 33 posto nije bitno, ali je usvojen veliki deo njihovih naloga. Što se tiče nas, sindikata, najverovatnije je da 80 posto onoga što smo mi tražili nije usvojeno Dakle, za sada vode stranci u sred Srbije.

RSE: Zanimljivo je reći da su ti stranci sa Zapada, da su među njima predstavnici zemalja, kao što je, recimo, jedna Nemačka, u kojoj je radnik veoma zaštićen.

Čanak: Da, to je zaista neuporedivo: da imamo dvadeset godina podsticaje od svih budućih vlada Srbije, injekcije samopouzdanja i poštovanja – sve to ne bi nam bilo dovoljno da dostignemo nivo na kojem se nalaze nemački radnici. To je poražavajuće. Država koja svojim radnicima daje takve privilegije dođe kod nas i kaže - nemate pravo na godišnji odmor, nemate prava ni na šta, imate pravo samo da radite, a da li ćemo da vas platimo, to ćemo da vidimo.

RSE: Zato ste rekli da novi zakon o radu neće doneti prava radnicima kakva postoje u demokratijama razvijenog zapadnog kapitalizma i pri tom ste dodali da Srbija ide na drugu stranu, na stranu privreda kakve imaju Bangladeš, Vijetnam i južna Azija. Da li je to cilj novog zakona: da ovaj radnik ovde proizvodi „Nike“ za dva dolara dnevno, a one će se prodavati za 150 iz kojih će 15 – 20 ljudi izvlačiti profit za sebe. Da li je to hoće da se legalizuje tim novim radnim zakonodavstvom?

Čanak: Da, samo što je kod nas mnogo bolnije nego u Bangladešu. U Bangladešu nikada nisu ni postojala prava, dakle, u nikada zasađenu njivu prava došli su nekakvi stranci i počeli da eksploatišu tu njivu. Kod nas su postojala prava. Koliko god može neko da se sprda sa socijalizmom, mi smo imali određeni stepen prava. Sada imamo, doduše, osiromašeni stepen tih radnih prava, ali ih ipak imamo. I kada vam neko na jedan takav standard prava kaže – i to vam je mnogo, onda je to vrlo uvredljivo.

Drugo, za razliku od onih iz Bangladeša, mi imamo pristup vestima iz Nemačke, vestima Francuske; mi vidimo kako radnici tamo žive. A onda njihovi kapitalisti dođu ovde i traže nešto što u svojim zemljama ne smeju ni da zamisle da traže. Zar onda nije normalno da ih zapitamo zašto traže nešto kod nas, što ne smeju da pomisle da traže u svojoj državi? Drugo, komšija-Francuz, komšija-Nemac, u evropskim razmerima to su naše komšije, imaju nešto što mi nemamo i mi to vidimo preko plota.

RSE: Uz to, ova zemlja će se za sedam-osam godina pridružiti evropskom klubu, postati članica EU.

Čanak: E, to mi je najveća zagonetka: kako će da se sprovede upodobljavanje našeg zakonodavstva u Poglavlju 19 o socijalnoj politici i zapošljavanju sa zakonodavstvom EU? Doduše, ne postoji zakon o radu na nivou EU, ali postoje standardi koje smo mi već narušili, a ovim narušavamo dalje. Kako ćemo proći taj nivo upodobljavanja iz poglavlja 19? To me strašno interesuje.

RSE: Jeste li to pitali Vučića? Sastali ste se s njim. On je takođe jedan od onih koji je spočitavao samoupravljanje koje je zaostalo u našim glavama.

Čanak: Interesantno, on to nama nikada nije rekao.

RSE: Rekao je to javno.

Čanak: To je ono što je pogubno jer deluje kao tračarenje i ogovaranje. Ja vam kažem nešto najlepše o vama, a onda čujete da sam okolo pričao sasvim druge stvari. Zašto nama nije rekao – aman, ljudi, pa shvatate li vi da je samoupravljanje prestalo? Što nije o tome pokšao da razgovara nama? Kada smo mu mi to dali iole povoda da pomisli da smo mi zaspali i nikako da se probudimo iz samoupravljanja? Kome smo dali povoda? Neka taj kaže – evo, juče ste tvrdili to i to, a to je tipična kardeljevština. Ja pogledam – stvarno, šta mi bi? – odem pred ogledalo i preispitam se. Ali, niko me nije optuživao, sem ogovarajući okolo.

Pre nekoliko dana sam u emisiji doživeo, kolega iz Samostalnog sindikata i ja, da nas generalni sekretar takozvane Unije poslodavaca optuži da smo komunjare. Onda mi pokušamo da mu objasnimo da je zakon o radu koji je na snazi doneo Vojislav Koštunica i pitamo da li hoće da kaže da je i on komunjara? On kaže da nije, ali da smo ga mi prevarili. Znači, mi smo prevarili premijera Koštunicu – i to ne za jedan član, pa da mu je to promaklo, nego smo mu podmetnuli ceo Zakon koji je u senci napisao Edvard Kardelj! E, to su njihove teze.

RSE: Najavili ste burnu reakciju ukoliko Zakon o radu u ovom obliku u kojem je sada prođe. Šta će biti ta burna reakcija?

Čanak: U svakom slučaju, članstvo će biti ogorčeno, a sve više čujem da su ovim što se sprema ogorčeni i oni ljudi koji nisu u sindikatu. Postoje kod njih još dva tračka nade. Jedan, tipičan za mentalitet građana Srbije, a to je – neće valjda; dok god ga ne udari brzi voz, a on stoji na pruzi, kaže – neće valjda. Hoće, jer stojiš na pruzi. To je jedna stvar.

A drugo, postoji tračak nade da ćemo mi uspeti u nastavku pregovora nešto da popravimo. Međutim, mi možemo da popravimo vrlo malo, jer je jako mnogo vremena proteklo. Možemo da popravimo one stvari koje su krucijalno neprijateljske prema opstanku sindikata i prema opstanku bilo kakvih prava radnika. Ako unište taj kolektivni ugovor, onda ste uništili sve. Ja sam juče pokušao da objasnim ovom nesrećnom takozvanom poslodavcu da su u Portugaliji, jednoj od zemalja koje je pogodila kriza, reagovali onako kako Srbija pokušava da reaguje, ali je Portugalija bila korektna prema svojim radnicima. Oni su smanjili prava u zakonu o radu, ali su dali desetine podsticaja procesima kolektivnih pregovaranja. Drugim rečima, gospodo, država nam više neće garantovati ova prava, potrudite se pa ispregovarajte ta prava sa vašim poslodavcima. Vrlo pošteno. A kod nas – više nećete imati prava u Zakonu, a kolektivno pregovaranje potpuno uništavamo.

RSE: I konačno, šta ćete učiniti ako ovaj Zakon prođe?

Čanak: Pokušaćemo pred Skupštinom da probudimo savest poslanika da promisle da i oni imaju nekoga ko se nije udobno smestio u skupštinsku fotelju, da imaju i decu, da će njihova deca imati decu i da njih čeka upravo ovo, a da ne govorim o tome što dolaze i drugi zakoni koji neće ništa biti bolji od ovoga, tako da imamo raspadanje društva. Ovo je finale raspadanja koje je počelo sa Miloševićem i sada bi trebalo da konačno uđe u završnu fazu.

RSE: Kako odgovarate na kritike koje su se mogle čuti ovih dana? Jedna od tih kritičarki bivšeg ministra za rad Rasima Ljaljića, ali i lidera Sindikata, naročito vas, je i vaša nekadašnja saborkinja, sociološkinja Zagorka Golubović. Ona je podsetila na vaše, neumorno i hrabro delovanje tokom devedesetih, borbu protiv Miloševićevog režima, ali vas je prozvala za prilično blage reakcije na ovo što se događa radnicima u ovoj zemlji nakon 90-tih.

Čanak: Prvo, 90-tih ona nije izlazila iz naših prostorija – dakle, delila je sa nama i hleb i vodu i znala je dobro šta radimo. Sada je nisam video ni čuo već jedno šest-sedam godina. Prema tome, kao što ja ne znam šta ona radi, tako ni ona ne može da zna šta mi radimo ovde, koliko ginemo, koliko trošimo energije i koliko se borimo.

Druga veoma bitna stvar koju bi ona morala da zna, baš iz tog iskustva sa nama, jeste da mi sa Miloševićem nikada nismo pregovarali, da smo bili u nos-stop u ratnom stanju sa njim. Sada, međutim, pregovaramo sa svim ovim takozvanim demokratskim vladama i ako posmatrate trenutak kada pregovaramo naravno da ne vidite ništa. Ali ne možete protestovati non-stop i tražiti pregovore, morate najpre da pregovarate. Možemo mi da ispoštujemo to stanje iz vremena Miloševića da samo ratujemo, ali u tome nas pre svega ne bi podržao niko iz sveta jer ova Vlada, kao i bivše vlade, imaju status demokratskih vlasti svuda u svetu. Od nas se, dakle, očekuje da sa tim vladama pregovaramo. Ako pregovori ne uspeju mi tek tada i zbog toga dobijamo legitimitet da idemo u neke druge oblike borbe.

RSE: Ukoliko predloženi zakon o radu, u manje-više neizmenjenom obliku bude usvojen, to je onda gotovo. Ako bi ste tada pozvali članstvo na proteste, imate li utisak da bi njihov strah bio preveliki i da se ne bi masovno odazvali?

Čanak: Pa, znate šta, mi imamo dve generacije koje su 25 godina upucavane naživo u mozak, koje su pristajale na razne kompromise sa raznim režimima i sa raznim rešenjima. Samo kad se setim onih tenkova koji su prolazili kroz moj Beograd i išli na Vukovar, a oduševljene mase im mašu i bacaju cveće! Ti ljudi koji su tada bacali cveće bili su očigledno ranjeni u mozak jer nisu mogli da shvate da tenk ubija, a da ubistvo nije rešenje, niti za Jugoslaviju, niti za Srbiju.

Naravno da sam očekivao da će neko da ih nauči lekciju iz toga, ali mnogi nisu naučili lekciju; mnogi su čekali do poslednjeg trena da dobiju stvarno rešenje o otkazu, iako smo im ukazivali - dobićeš sledeće nedelje, hajde da preduzmemo nešto.

Zbog svega toga ne očekujem najmasovniji mogući odziv, ali isto tako očekujem da se to jednog momenta desi nevezano od nas, kao što je bilo ono pre nekoliko meseci u Bosni. Sindikat nije mrdnuo malim prstom, a Sarajevo, Tuzla, Mostar bili su skoro srušeni. Narodu je prekipelo. I ja mislim da će to biti: ako mi ne uspemo, narodu će samom prekipeti i shvatiće da tenkovi ubijaju ljude. Oni tenkovi iz '91. Konačno će neko to shvatiti.

 

________________________________________________________________________________________________

OKRUGLI STO, KRUŠEVAC 01.07.2014.

>

 

>

 

>

 

>

 

AKTIVNOSTI GS JSKD NEZAVISNOST

U okviru realizacije projekta/ KAPACITETI SINDIKATA U PROCESU RESTRUKTUIRANJA KOMUNALNIH PREDUZEĆA- u Kruševcu će se 30.juna (ponedeljak) održati Okrugli sto u prostorijama regionalne Privredne komore Kruševac.
Skupu će pored predstavnika PK Kruševac, prisustvovati predstavnici resornih ministarstava, predstavnici sindikata svih komunalnih preduzeća iz Kruševca i okoline, predstavnici poslovodstva komunalnih preduzeća i  predstavnici lokalne samouprave. Na okruglom stolu će se razmeniti stavovi i mišljenja svih aktera u komunalnom sektoru o najavljenom restruktuiranju preduzeća, položaju i perspektivi ovih delatnosti, položaju zaposlenih i efekti na same korisnike usluga.
Ujedno će se  na štandu u centru grada- Trg kosovskih junaka – deliti flajeri GS JSKD I SS zaposlenih u komunalno-stambenim delatnostima, da se pored zaposlenih i građani upoznaju sa eventualnim posledicama primene Zakona o javno-privatnom partnerstvu.
Komunale delatnosti, komunalne usluge, su uslov kvalitetnog života i svakodnevna potreba svih  građanina i zato

PRIKLJUČI SE I NE ZATVARAJ OČI

 

__________________________________________________________________________________

HOĆEMO DA SPREČIMO

>

 

>

 

>

 

>

NEĆEMO DA TRPIMO

>

 


KRENULI SMO!


U Smederevu će se 20.06.2014.godine na gradskom Trgu deliti propagandni materijal i razgovarati sa zainteresovanim gradađanima na štandu, Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“, u periodu od 12 – 16 časova sa ciljem da se građani upoznaju o očekivanim promenama u javnim komunalnim preduzećima, primenom Zakona o javno privatnom partnerstvu i restrukturiranju komunlanih preduzeća.
Ujedno istog dana će se održati konferencija za štampu na samom štandu na kojoj će predstavnici GS JSKD NEZAVISNOST izneti svoje stavove i zahteve, a vezi ulaska privatnog kapitala u javna komunalna preduzeća kao i nemanja jedinstvene strategije restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća. Nemanje strategije samo može dodatno otežati položaj komunalnih preduzeća i svih zaposlenih u njima.

U okviru kampanje, pored navedenih aktivnosti održaće se Okrugli sto u prostorijama Skupštine grada – ul. Omladinska br. 1 u periodu od 11 – 14 časova. Učesnici Okruglog stola biće predstavnici nadležnih ministarstava, poslovodstva javnih komunalnih preduzeća, nadležnih resora lokalne samouprave, PKS, nezavisni eksperti,predstavnici sindikata iz Smedereva i okoline i predstavnici GS JSKD NEZAVISNOST. Na Okrugli sto su pozvani i predstavnici medija kako bi zabeležili stavove i mišljenja o položaju i funkciji javnih komunalnih preduzeća u narednom periodu kao i o položaju i perspektivi zaposlenih i samih korisnika komunalnih usluga.
Kako mnogobrojna pitanja za sada nemaju odgovore GS JSKD NEZAVISNOST je u saradnji sa Solidar Suisse, organizovao ovu vrstu aktivnosti i kampanja sa ciljem da ukaže na moguće posledice po komunalni sistem i sve zaposlene, ujedno i korisnike komunalnih usluga jer su iste sastavni deo svakodnevnog života svih građana.
Smederevo je prvi grad u kome se realizuje ova kampanja, a održaće se u još 11 gradova u Srbiji.
REAGUJ I PRIKLJUČI SE!

 

_________________________________________________________________________________________

APEL ZA POMOĆ!

 

GS JSKD NEZAVISNOST upućuje apel svojim članovima i povereništvima da pokažu solidarnost prema građanima na poplavljenim područijima u našoj zemlji i u skladu sa svojim mogućnostima pruži pomoć.
U ovoj katastrofalnoj situaciji moramo svi odreagovati i pokazati solidarnost jer su posledice ne merljive, a proces saniranja nastale štete biće dugotrajna. Potrebno je pomoći na bilo koji način, a Odbori poverenika mogu samostalno odlučiti način i vrstu pomoći.

 

_______________________________________________________________________________

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

САОПШТЕЊЕ

ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПОВОДОМ ДАНА РАДА

1.МАЈА

 

Репрезентативне синдикалне централе, СССС и УГС Независност позивају  чланове синдиката, раднике и грађане Србије да се, 1. Маја, у што већем броју окупе на Тргу Николе Пашића како би заједно обележили међународни празник рада и радника.
Окупљање учесника започиње у 11 часова.
Планирано је да учесници, после краћег пригодног програма који ће почети у 12 часова на Тргу Николе Пашића,  шетњом са Трга Николе Пашића, кроз Дечанску улицу, поред Дома омладине, Македонску , Коларчеву, преко Теразија и улицом Краља Милана до Славије јавности укажу на проблеме са којима живе и још једном, покажу жељу да раде и од свог рада пристојно живе.
Манифестација ће се завршити на Тргу Славија, полагањем венаца испред споменика Димитрију Туцовићу, оснивачу организованог радничког покрета у Србији  и великом борцу за радничка права.

_____________________________________________________________________________________________

 

ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС

          Првим масовним изласком на улице, пре 128 година, радници су се изборили за осмочасовно радно време и, као симбол успеха у радничкој борби, установили међународни празник рада и радничког покрета.
A где смо ми то данас?

 1. У Србији је више од 800 хиљада незапослених,  више од милион грађана живи испод границе сиромаштва, огроман број већ се налази у дужничком ропству, у редовима испред народних кухиња и у непрекидном страху од оног што доноси сутра.
 2. Дужина радног времена, висина плате, али и редовност и време исплате, зависе искључиво од послодавца.
 3. Безбедни услови рада предмет су процене послодаваца, а улагање у заштиту  најчешће се третира као непотребан трошак.
 4. Право на одмор, надокнадe за прековремени рад,  рад у сменама и ноћу или државним празницима, увећање зараде по основу минулог рада, трошкови исхране и одмора..., третирају се као кочница развоју и инвестицијама, а колективни уговори као непотребан и превазиђен инструмент који успорава напредак.
 5. У недостатку идеја и визије, прети нам се, поново, стезањем каиша, отпуштањама, стечајевима, смањивањем зарада и пензија.
 6. На сцени су константни покушаји да се, пласирањем плаћених неистина,  додатно сатанизује радништво  и синдикати као њихови легитимни представници, да се оспори сваки покушај организованог, легитимног отпора савременом робовласништву. Важне одлуке и закони који директно утичу на живот и добро свих, доносе се, по правилу, без непосредног учешћа, а не ретко и знања оних на које се односе, без социјалног дијалога и партнерства.
 7. У циљу слабљења радничког покрета, перфидно се намећу поделе и међусобни сукоби и анимозитети: јавни и приватни сектор, млади и стари, радници и пензионери, запослени и незапослени.
 8.  Данас, као на почетку транзиције и убрзане приватизације, ''добрим радницима''се поручује да се не боје отказа и беспослице,  али сви су и даље у страху,  јер су многи већ изгубили посао, а други, на жалост, нису добили.
 9. Легитиман захтев да радимо и од свог рада живимо, достојанствено и са правима која нам припадају, дефинише се као ретроградна идеја, која Србију вуче у прошлост, у банкрот.
 10. Једини излаз који се нуди је, у Европи и свету оспорен, неолиберални концепт економског развоја у коме је једини циљ профит, а жртва и обесправљено оруђе управо онај ко тај профит ствара - РАДНИК, потцењен, понижен.
 11. Данас се фаворизују и служе за ''пример''они који су се обогатили малверзацијама, нелегалним шпекулацијама, у криминалним приватизацијама, они који себе називају послодавцима, а своје запослене не пријављују, не плаћају и не поштују ни права радника ни обавезе према држави, проглашавају запослене скупим и лењим, кочничарима привредних реформи, препреком инвестиционим улагањима, а њихове захтеве опасношћу за економски развој, макроекономску стабилност, добробит и просперитет.
 12. И даље нема стратегије развоја, дугорочне, одрживе и прилагођене Србији, нема идеје водиље већ се нуде и намећу краткорочна решења и резови чије су последице несагледиве.
 13. Оптужују раднике да су себични, без визије, загледани у прошлост и да радништво нема снаге.
 14. Од радника се очекује да поднесу сав терет промена на путу ка бољој будућности у коју, после бројних неиспуњених обећања о ороченом трајању тешкоћа, мало ко верује. 

Ми, данас, на светски дан рада, у име радника, поручујемо:
Имамо визију, а  имамо и снагу да је остваримо.

Имамо визију економски развијеног друштва у коме се поштују истинске вредности, где се мишљење света рада уважава, визију безбедног, достојанственог и плаћеног рада.

Наша снага је бројност и наше уверење да су нам захтеви оправдани, али и заједнички циљ.

А циљ нам је развијена Србија задовољних грађана.... Србија у којој се поштују права, закони, стандарди и истинске вредности, у којој се живи од сопственог рада, у којој сви имају право на рад, а не само на беду и глад, Србија у којој млади имају светлу будућност, а старији мирну старост... Србија у којој нема страха и неизвесности од сваког новог дана.

Зато, будимо гласнији и одлучнији у борби за бољи и правичнији свет. Будимо солидарни и јединствени у борби за бољу будућност јер је само тако можемо изборити.

ЖИВЕО ПРВИ МАЈ
МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК РАДА И РАДНИКА!

ДОК  ЖИВИ  ПРАЗНИК  РАДА - ЖИВИ  И  НАДА !

 

_____________________________________________________________________________________________

VAŽNE VESTI!               VAŽNE VESTI!                    VAŽNE VESTI!

 

UGS NEZAVISNOST će zajedno sa SSSS organizovati ulične manifestacije povodom obeležavanja

dana rada 1.maja.
Poruka manifestacije je NIŠTA O NAMA BEZ NAS čime želimo da još jednom pošaljemo ozbiljnu i jasnu poruku da se u sudbini radnika ne može odlučivati bez njih samih.
U obeležavanju 1.maja uključeni su svi granski sindikati i sva povereništva pa tako i GS JSKD NEZAVISNOST te se stoga očekuje i nepohodno je da svi komunalci iz Nezavisnosti 1.maja uzmu učešće u uličnoj manifestaciji u Beogradu.
Preciznije informacije nalaziće se na sajtu GS JSKD NEZAVISNOST 23.04.2014.

 

 

_________________________________________________________________________________

Najnovije vesti
22.04.2014.

>

 

>

 

>

 

 

>

 

U organizaciji dva reprezentativna sindikata u JPKP Lazarevac, sindikata „Nezavisnost“ i Samostalnog sindikata jutros u 7 časova otpočeo je štrajk, zbog blokade računa preduzeća od strane poreske uprave zbog neuplaćenih poreza predhodnih godina. Oko 400 zaposlenih su otpočeli štrajk sa zahtevima da se svi računi preduzeća odblokiraju i da se komunalne delatnosti poveravaju ovom preduzeću , a ne privatnicima. Tokom prepodneva članovi štrajkačkog odbora prisustvovaće vandrednoj sednici gradskog veća na kome će se tražiti rešenje za nastale probleme. Nažalost zbog blokade računa zaposlenima nisu isplaćene zarade i rešenje za to još nije nađeno. Zaposleni su jedinstveni i ukoliko se neiznađe rešenje štrajk će se nastaviti do ispunjenja zahteva.

 

___________________________________________________________________________________________

16.04.2014. godine u Novom Sadu je potpisan Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Novog Sada

>

___________________________________________________________________________________________

Reprezentativni Sindikati u JPKP „Lazarevac“ iz Lazarevca stupaju u ŠTRAJK

Odbor poverenika sindikata „Nezavisnost“ i  Izvršni odbor SSSS  JPKP „Lazarevac“ su 11.04.2014.godini doneli Odluku o stupanju u štrajk koji će se održati 22.04.2014.godine sa početkom u 07 časova. Štrajk je zakazan zbog zaštite socijalno i ekonomskih prava zaposlenih, odnosno nemogućnosti isplate zarada zbog blokade računa, do koje je došlo zbog neizmerenja obaveza preduzeća po osnovu poreza i drugih obaveza koje preduzeće nije izmirivalo u skladu sa dogovorenim reprogramom. Da li su zaposleni krivi i odgovorni za nastalu situaciju?
Obzirom da razgovori u okiviru preuzeća  nisu dali rezultate , niti je nađeno rešenje , račun ovog   preduzeća je blokiran, zaposlenima se ne mogu isplatiti zarade, nema ni minimalnih sredstava za obavljanje delatnosti (nabavka goriva i drugog materijala za obavljanje komunalnih poslova), zaposleni preko svojih sindikalnih organizacija na ovaj način, pokušavaju da reše nagomilane probleme i omoguće nesmetano poslovanje preduzeća, kao i obavljanje poverenih komunalnih delatnosti.
Štrajkački zahtevi su:

 1. deblokada svih računa ovog privrednog društva i omogućavanje realizacija svih obaveza poslodavca prema zaposlenima u skladu sa Kolektivnim ugovorom
 2. obezbeđivanje poslova za JPKP „Lazarevac“ identično nivou poslova iz 2013.godine, kako bi svi radnici bili uposleni, a dinamika i kvalitet usluga bili na zadovoljavajućem nivou.

Predsednik i stručni saradnik GS JSKD NEZAVISNOST su dana 15.04.2014. razgovarali sa predstavnicima lokalne samouprave kako bi se nastali problemi prevazišli i iznašlo rešenje za nastalu situaciju. Ujedno se na lokalnim medijima prezentovalo stanje i pozicija samih zaposlenih i preduzeća.
GS JSKD NEZAVISNOST će podržati svoje članstvo da sačuva socijalno-ekonomski položaj zaposlenih i funkcionisanje preduzeća. Kolegama iz JPKP „Lazarevac“ podršku će pružiti i kolege iz Beograda.
Problemi sa kojima se susreću zaposleni u ovom preduzeću su mogući i u drugim komunalnim preduzećima, zato treba svi „komunalci“ da se  solidarišu sa svojim kolegama i onima koji „jedu isto prače hleba“ i upute podršku zaposlenima u JPKP „Lazarevac“, 22.04.2014.godine na fax 011/8123402
Solidarišimo se  i pokažimo zajedništvo

 

___________________________________________________________________________________________

VAŽNE VESTI!

 

>

 

Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ je dana 06.03.2014.godine u Ustavnom sudu Republike Srbije podneo inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, a isti je objavljen („Sl. Glasnik RS“, br. 108/2013).
Ova inicijativa je pokrenuta u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i ukazano je na član 21. stav 1. 2. i 3. Ustava Republike Srbije, člana 91. stav 2. Ustava Republike Srbije kao i to da svi zakoni i drugi opšti akti doneti u Republici Srbiji moraju biti saglasni sa Ustavom.
Ovaj zakon je u suprotnosti sa članom 105. stav 2. Zakona o rad.
Zbog svega ovoga Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ je preko imenovanog i ovlašćenog lica, predsednika Milana Simića podneo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti.

________________________________________________________________________________

Dana 12.03.2014 godine nakon 15 meseci od podnosenja inicijative za potpisivanjem kolektivnog Ugovora za javna i javno komunalna preduzeca za grad Nis, isti je je potpisan u Skupstini grada. Kolektivni Ugovor potpisao gradonacelnik prof.dr. Zoran Perisic, Sindikat Nezavisnost GS JSKD i Samostalni Sindikat. Ovim kolektivnim ugovorom utvrdjena su prava i obaveze poslodavca, osnivaca i zaposlenih. Bolja prava zaposlenih u odnosu na postojeci Zakon. Ovim kolektivnim ugovorom zasticeni zaposleni na najtezim poslovima, tacnije izvrsioci. S OBZIROM DA JE OVO PRVI KOLEKTIVNI UGOVOR KOJI JE POTPISAN ZA GRAD NIS A DA U OSTALIM GRADOVIMA SE POPTPISUJE I TRECI PUT NAS SINDIKAT JE GENERALNO ZADOVOLJAN.

 

>

 

>

_______________________________________________________________________________________

Reprezentativni sindikati „Severtrans“ Sombor AD u restrukturiranju, sinidkat „Nezavisnost“ i Samostalni sindikat su za 14.03.2014.godine zakazali štrajk sa zahtevima da se definiše iznos toplog obroka u visini u 200 dinara dnevno, visinu regresa u iznosu od 30.000,00 dinara i Sporazum u kome će se formulisati način i dinamika isplata svih zaostalih potraživanja zaposlenih. Nakon najave štrajka održani su pregovori sa rukovodstvom preduzeća i dana 10.03.2014.godine na sastanku kome su pored menadžmenta preduzeća prisustvovali: zastupnik kapitala, član Izvršnog odbora direktora, predstavnici GS JSKD NEZAVISNOST i članovi štrajkačkog odbora. Postignut je Sporazum o ispunjenju zahteva, odnosno razloga za najavu štrajka. Potpisan je Aneks K.U kod poslodavca kojim se definiše visina toplog obroka i regres kao i Sporazum o realizaciji potraživanja zaposlenih. Ovo je primer da dobro organizovanost sindikata i stručnu pomoć Granskog sindikata mogu ostvariti svoja prava. Nepohodno je da socijalni dijalog na nivou samog preduzeća funkcioniše kvalitetno kao i da zahtevi zaposlenih koji se prezentuju preko sindikalnih predstavnika.

_______________________________________________________________________________________

PROTESTNA ŠETNJA - TRG NIKOLE PAŠIĆA 24.01.2014.

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

Štrajk upozorenja - Objedinjena naplata Niš

>

 

>

____________________________________________________________________________

Štrajk upozorenja - Komunalac Čačak

>

 

>

 

>

_______________________________________________________________________________

Štrajk upozorenja - GSP Beograd

>

 

>

 

>

___________________________________________________________________________________________

Štrajk upozorenja - Komrad Vranje

>

 

>

 

Zajedno sa istim ciljem

Članovi GS JSKD NEZAVISNOST će se priključiti protestu, koji organizuju GS IER i SSSS, a koji će se održati 24.01.2014.godine sa početkom u 12h na Trgu Nikole Pašića.
Ovim protestom se zahteva da se hitno i zvanično Predlog Zakona o privatizaciji i Predlog Zakona o stečaju povuku iz skupštinske procedure i vrate na razradu i usaglašavanje kroz socijalni dijalog sa reprezentativnim Sindikatima.
Predlog Zakona o privatizaciji direktno utiče na sve zaposlene u javnom i komunalnom sektoru jer anulira sve druge zakone koji definišu komunalnu delatnost.
Zato će „komunalci“, članovi GS JSKD NEZAVISNOST sutra 24.01.2014.godine biti u protestu.
Priključite se i ne dozvolite da nas kroz ove zakone ugnjetavaju i sprovode genocid nad radnicima.


Svi zajedno i jedinstveno ćemo odbraniti našu sadašnjost i budućnost

NAJAVA PROTESTA - PETAK, 24.01.2014. SA POČETKOM U 12H, BEOGRAD, TRG NIKOLE PAŠIĆA  

Zahtevi učesnika protesta, koji se organizuje u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, su:

-Povlačenje iz procedure nacrta Zakona o radu, predloga zakona o  privatizaciji i stečaju i njihovo usaglašavanje sa reprezentativnim sindikatima.

-Zahtev  za smenu ministra privrede Saše Radulovića                                      

U ponedeljak, 20.01. je u medijima objavljena vest da je povučen iz procedure nacrt  Zakona o radu, a da se predlozi zakona o privatizaciji i stečaju vraćaju na raspravu u Socijalno-ekonomski savet RS. Medjutim, nad ovom informacijom se već juče nadvio oblak sumnje, jer se ministar privrede javno usprotivio najavi čelnika Vlade da se to i sprovede! 

Obzirom na katastrofalne posledice po zaposlene Srbije ukoliko ovi zakoni budu usvojeni, naročito po zaposlene  iz preduzeća u restrukturiranju, Granski sindikat IER NEZAVISNOST, zajedno sa drugim granskim sindikata iz UGS NEZAVISNOST i kolegama iz SSSS, potvrđuje najavljene aktivnosti i odlučno se protivi scenariju koji ima za cilj da kupi vreme i otupi oštricu spremnosti sindikata da nastave dobro organizovanu, sinhronizovanu i u javnosti odlično prihvaćenu aktivnost na sprečavanju donošenja ovih izuzetno štetnih zakona.

Posebno Vas podsećamo, da bi eventualno usvajanje pripremljenih predloga zakona o privatizaciji i stečaju automatski dovelo do otkaza oko 50.000 zaposlenih u preduzećima u restrukturiranju, a potom bi „privatizacioni upravnik“ slobodnom voljom i procenom odlučivao koga i dali će naknadno pozvati na posao! To bi bila poslednja faza genocida nad radništvom Srbije, bez ikakvog osnova za preispitivanje odluka „svemogućeg“ upravnika, jer u tom slučaju više ne bi postojali ni kolektivni ugovori, ni sindikati.

Imajući to u vidu, najavljujemo protest koji će se održati u  petak, 24.01. 2014.   u Beogradu,  sa početkom u 12 časova, na Trgu Nikole Pašića. Nakon protestnog okupljanja i  kratke analize trenutnih dešavanja, učesnici će u protestnoj koloni obići  Narodnu Skupštinu RS , Ministarstvo privrede i Vladu RS, i svima njima će biti predati zahtevi da se ovi zakoni ZVANIČNO  I HITNO povuku na usaglašavanje sa reprezentativnim sindikatima.

POSLEDICE USVAJANJA PREDLOŽENOG ZAKONA O PRIVATIZACIJI I

IZMENA I DOPUNA ZAKONA O STEČAJU

o Legаlizаcijа nepoštovаnjа već usvojenih zаkonа koji uređuju privrednа društvа, tržište kаpitаlа, preuzimаnje аkcionаrskih društаvа, jаvnа preduzećа, jаvnu svojinu...

o Omogućаvаnje potpune privаtizаcije jаvnih preduzećа u delаtnostimа od opšteg interesа kаo što su vodovodi, grobljа itd., suprotno postojećim zаkonimа i interesimа svih grаđаnа R. Srbije.

o Izjednаčаvаnje procesа sprovođenje restrukturirаnjа i stečаjnog postupkа, prestаnаk rаdnog odnosа svim zаposlenimа i preduzećimа u restrukturirаnju i vаženjа njihovih kolektivnih ugovorа.

o Umаnjivаnje prаvа nа visinu otpremnine nа koju zаposleni u preduzećimа u restrukturirаnju dаnаs imаju prаvo, odnosno njeno obrаčunаvаnje u visini minimаlne zаrаde po godini rаdа u subjektu privаtizаcije (kod poslednjeg poslodаvcа).

o Obesmišljаvаnje usvаjаnjа novog Zаkonа o rаdu, jer su pojedine oblаsti koje bi on trebаo dа reguliše već unete u predložene zаkone.

o Uskrаćivаnje imovinskih (uprаvljаčkih) prаvа mаnjinskih аkcionаrа suprotno Ustаvu R. Srbije i postojećim zаkonimа.

 

 

____________________________________________________________________________________________

DANAS ŠTRAJKUJEMO

NIŠTA O NAMA BEZ NAS

Danas se u Srbiji sprovodi štrajk upozorenja od 11-12h u organizaciji UGS NEZAVISNOST I SSSS, a zbog najave donošenja novog Zakona o radu i stavljanja u skupštinksu proceduru Nacrt Zakona o privatizaciji i Nacrt Zakona o stečaju.
 
Navedeni „spasilački“ i „reformski“ zakoni će „spasiti“ privredu u zemlji i navodno povećati broj zaposlenih i posle usvajanja istih u Srbiji će sve „cvetati“.
 
Ovim štrajkom svih zaposleni, nezaposleni, oni koji čekaju posao i oni koji će jednog dana raditi poručuju da ne pristajemo na život bez dostojanstva, nepristajemo da su radnici trošak, nedozvoljavamo da nam ukinu Kolektivne ugovore i socijalni dijalog i nismo majmuni.

Svi zajedno udruženi i jedinstveni borimo se za svoja prava na život dostojan čoveka da radimo i zaradimo, da se i mi pitamo ne samo zbog sadašnjosti nego zbog budućih ineracija.

__________________________________________________________________________________________

 

U ponedeljak je objavljena vest da Vlada povlači iz procedure donošenja Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, a da zakone o privatizaciji i stečaju, koji su već u skupštinskoj proceduri, vraća na raspravu Socijalno-ekonomskom savetu Republike.  Nakon prvog oduševljenja i zadovoljstva članova sindikata, većine zaposlenih i najšire javnosti, već juče se nad ovu informaciju nadvio oblak sumnje, a danas je sasvim jasno,  da se ne radi o iskrenoj, usaglašenoj promeni stava Vlade, već o pokušaju da se  KUPI VREME I OTUPI OŠTRICA SPREMNOSTI  SINDIKATA DA NASTAVE DOBRO ORGANIZOVANU, SINHRONIZOVANU I U JAVNOSTI ODLIČNO PRIHVAĆENU AKTIVNOST NA SPREČAVANJU DONOŠENJA OVIH, ZA ZAPOSLENE, IZUZETNO ŠTETNIH ZAKONA.
            Različite interpretacije zaključka Kolegijuma SES-a i dovođenje u sumnju legitimnosti takve odluke; demanti toga da se navedena zakonska rešenja povlače iz procedure, već samo ’’šalju na doradu’’ od strane najodgovornijih ljudi u zemlji; igra rečima koja treba da zavara i sindikate i javnost; dijametralno suprotni stavovi i izjave pojedinih članova Vlade o ovom pitanju; lekcija ministra Radulovića o tome da se odluke ne mogu donositi (citat)       ’’... van institucija i na neformalnim sastancima’’, uz istovremeno naručivanje ispitivanja javnog mnenja po kome on i negove ’’reforme’’ imaju podršku velike većine građana; nastavak prljave kampanje protiv reprezentativnih sindikalnih centrala, u koju su, osim gospodina Radulovića, uvučeni i neki novinari, udruženja poslodavaca, uključujući i Uniju poslodavaca Srbije, a, na žalost, i neke organizacije koje sebe nazivaju sindikatima i pretenduju da budu reprezentativni zastupnici interesa zaposlenih, teraju nas da sumnjamo u dobre namere glavnih protagonista ove priče, ali, na žalost i onih koje smo do juče smatrali našim partnerima i saradnicima.
 
Zbog toga je Izvršni odbor UGS NEZAVISNOST na svojoj vanrednoj sednici održanoj     22. januara 2014. godine, odlučio:

 1. Nastavljaju se sve dogovorene aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje donošenja ovih zakona, a pre svega ŠTRAJK UPOZORENJA, zakazan za 23. januar, kao i PROTEST, zakazan za 24. januar ove godine. Ove će se aktivnosti voditi pod motom: ’’ NIKADA VIŠE O NAMA BEZ NAS!!!’’;
 2. Od Vlade se zahteva ZVANIČAN, NA VLADI USVOJEN I SINDIKATIMA ZVANIČNO DOSTAVLJEN STAV  o ovim pitanjima, a posebno o tome da se ovako važna zakonska rešenja ne mogu, I NEĆE UBUDUĆE, donositi bez punog i ravnopravnog učešća reprezentativnih socijalnih partnera;
 3. Tražimo POVLAČENJE predloga Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu iz procedure I STAVLJANJE VAN SNAGE, uz obavezu da se sa socijalnim partnerima DOGOVORI, a ne da im se nameće,  način i vreme daljih aktivnosti, kao i relevantan NOSIOC POSLA, odnosno PREDLAGAČ, u skladu sa zakonom;
 4. Odbijamo učešće u ’’doradi’’ Zakona koji je izašao iz tzv. ’’javne rasprave’’, jer se u tom, za nas neprihvatljivom, tekstu nema šta doraditi i popraviti. Insistiramo da se KRENE OD PRAZNOG PAPIRA, a da svaki predlog, bude potkrepljen argumentima, koje ćemo suočiti i javno valorizovati kroz kvantitativnu proveru delotvornosti i realnosti predloženih rešenja;
 5. Tražimo da se ODMAH sazove sednica SES-a, na kojoj će se raspravljati o zakonima: o privatizaciji,  stečaju i štrajku i uvažiti realni, argumentima potkrepljeni, predlozi sindikata, a da se u proceduru usvajanja, upute tek nakon usaglašavanja stavova o Zakonu o radu;
 6. Tražimo od ministra Radulovića da bude dosledan sebi i, iz profesionalnih i moralnih razloga, ispuni dato obećanje i PODNESE OSTAVKU, ili će Sindikat tražiti njegovu smenu.

 

                                    Beograd, 22.01.2014.

 

 

OBAVESTENJE

 

ODLUKE ZA STRAJK

 

UPUTSTVo

 

Sindikat „Nezavisnost“
Glavnim poverenicima i članovima sindikata

 

            Reprezentativne sindikalne centrale UGS NEZAVISNOST i SSSS su doneli zajedničku odluku u stupanju u ŠTRAJK UPOZORENJA 23.01.2014.godine svih zaposlenih na celoj teritoriji Srbije zbog donošenja navodnih izmena odnosno novog ZAKONA O RADU koji je katastrofalan za sve zaposlene i nezaposlene i za buduće generacije.
Sva povereništva su u obavezi da shodno članu 34. Statuta UGS NEZAVISNOST preduzmu sve aktivnosti i organizuju štrajk upozorenja koji će se održati

23.01.2014. u periodu od 11h – 12h

Obzirom da je ovo zajednički organizovano akcija poželjno je da sindikalna povereništva UGS NEZAVISNOST i SSSS zajednički organizuju i sprovedu štrajk upozorenja.
Kako bi se navedeno sprovelo potrebno je sledeće:

 1. Hitno - odmah održati sednice Odbora poverenika i doneti Odluku o stupanju u štrajk upozorenja dana 23.01.2014.godine prekidom rada u periodu od 11h-12h i formirati – odrediti štrajkački odbor (primer odluke u prilogu)
 2. u Odluci navesti mesto okupljanja u krugu preduzeća
 3. Odluku o stupanju u štrajk dostaviti 5 dana pre termina održavanja štrajka, shodno Zakonu o štrajku (najkasnije do 18.01.2014.godine)
 4. na mesto održavanja štrajka pročitati proglas (teks proglasa u prilogu)

Sva povereništva članice GS JSKD NEZAVISNOST su u obavezi da ispoštuju navedeno u dopisu kao i upustva koja su u prilogu dopisa.

OVO JE BORBA NE SAMO ZA NAŠU SADAŠNJOST
VEĆ ZA BUDUĆNOST NAŠE DECE

Po mogućnosti obeležiti fotografijama.

 

VAŽNE VESTI - ŠTRAJK UPOZORENJA U CELOJ SRBIJI

BOLJE ŠTRAJK UPOZORENJA NEGO NOVI ZAKON O RADU

 

ODLUKA O ORGANIZOVANJU STRAJKA

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

OBAVEŠTENJE VLADI REPUBLIKE SRBIJE

 

PROGLAS

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Ovako bi izgledao novi Zakon o radu

>

 

>

 

Ovako je izgledao štrajk upozorenja u Zaječaru

>

 

>

 

>

 

Najnovije važne vesti!!!

 

Članovi sindikata „Nezavisnost“ i svi zaposleni u JKP „Vodovod“ Zaječar 25.12.2013.godine održaće ŠTRAJK UPOZORENJA u trajanju u od sat vremena u periodu od 11h – 12h.

Ovaj štrajk je iznuđeno sredstvo zbog nepoštovanja Kolektivnog ugovora u preduzeću i ne isplaćenih zarada kao i umanjenje prava zaposlenih, obzirom da drugi načini sindikalnog delovanja i pozivanje na socijalni dijalog nisu dali nikakve efekte, sindikati i zaposleni u JKP „Vodovod“ Zaječar odlučili su se na ovakav korak.

Njihovi zahtevi su da se isplate zaostale zarade i ispoštuje Kolektivni ugovor u preduzeću. Zabrinjavajuće je da zaposleni u JKP „Vodovod“ Zaječar koji obavljaju esecijalnu delatnost na ovaj način zahtevaju ostvarivanje svojih prava zagarantovanih pozitivnim zakonskim propisima.

Pozivamo sve naše članove i sva povereništva članice GS JSKD NEZAVISNOST da svojim kolegama upute podršku i pokažu solidarnost, jer ono što se dešava u JKP „Vodovod“ Zaječar sutra se može desiti u svakom komunalnom preduzeću u Srbiji.

 

______________________________________________________________________________________________

Beograd 19.decembar.2013.

Održana je zajednička konferencija za štampu UGS NEZAVISNOST i SSSS povodom pokretanja Javne rasprave o predlogu novog nacrta Zakona o radu.
Na konferenciji je još jednom obrazloženo zbog čega ovakav zakon ne donosi dobro ni zaposlenima, ni penzionerima, a ni onima koji sutra treba da zasnuju radni odnos.
Novi Zakon o radu urušava i smanjuje prava zaposlenih i ni na koji način neće omogućiti novo zapošljavanje već samo otpuštanje i podizanje socijalnih tenzija i haosa u Srbiji.

Zajednički stav je da se kompletno odbaci Zakon o radu kao i to da se sve zakazane Javne rasprave (Novi Sad, Kragujevac i Beograd) bojkotuju. Ovakav zakon treba sve da nas podigne i motiviše u proteste kako bi se sprečilo njegovo donošenje.

>

__________________________________________________________________________________________________

VAŽNE VESTI

Za sve članove GS JSKD NEZAVISNOST

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike pokrenulo je aktivnosti oko javne rasprave i prezentacije nacrta Zakona o radu (NOVOG ZAKONA O RADU) oglušivši se na sve sugestije predloge, inicijative reprezentativnih sindikata u Srbiji.

Zakazane su javne rasprave sa sledećim terminima i sledećim gradovima:

 1. NOVI SAD – 20.DECEMBAR. 2013. u regionalnoj Privrednoj komori Novog Sada (Narodnog fronta 10, II sprat) u periodu od 11h – 14h

 

 1. KRAGUJEVAC – 23.DECEMBAR 2013. regionalna Privredna komora Kragujevac (ulica dr. Zorana Đinđića 10, V sprat) u periodu od 11h – 14h

 

 1. BEOGRAD – 26.DECEMBAR 2013. Palata Srbije (sala Srbije) Bulevar Mihajla Pupina 2 u periodu od 11h – 14h

Poražavajuća je činjenica da se forsira novi Zakon o radu, kao osnov za privredni rast Srbije i bolji standard građana kao i veću zaposlenost, a prenebregava se da novi Zakon o radu umanjuje postojeća prava zaposlenih, a određena prava čak i brišu. O Socijalnom dijalogu i poštovanju procedure po kojima se Zakoni donose, nema ni govora  a postavlja se pitanje „Koje Ministarstvo treba da bude nosilac i predlagač Zakona, da li Ministarstvo rada ili Ministarstvo privrede?“.

Kako nam novi Zakon sigurno neće doneti „svetlo“ Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ obaveštava sve svoje članove i članove UGS NEZAVISNOST, da se navedeni datumi u što većem broju okupe na lokacijama koje su navedene i na taj način iskažu svoj protivljenje ovako pogubnom Zakonu.

Stalno moramo ukazivati jer je očigledno da neće da nas čuju i zbog toga potvrđujemo poruku koju smo poslali NIŠTA O NAMA BEZ NAS.

Sindikalna braćo i prijatelji vidimo se u Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu.

____________________________________________________________________________________________

 

ZABRANA ZAPOŠLJAVANJA

 

            Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (Sl.glasnik RS br. 108/13) koji je stupio na snagu 06.decembra 2013.godine.

            U proceduri usvajanja nisu uvaženi argumenti KOMDEL-a navedeni u formi Amandmana, čija je suština bila da se iz dejstva Zakona izuzmu svi korisnici javnih sredstava među kojima I javna komunalna preduzeća, koji nisu uključeni u konsolidovani račun trezora I kao takvi ni na koji način ne utiču na javnu budžetsku potrošnju.

            Ovim Zakonom (član 27e, stavovi 34-38) propisana je zabrana zasnivanja radnog odnosa sa novim licima radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta koja će trajati do 31.decembra 2015.godine.

            Zabrana se odnosi na sve korisnike javnih sredstava u koje, u smislu ovog zakona, spadaju I javna komunalna preduzeća, a u primeni je od 07.decembra 2013.godine (naredni dan od dana stupanja na snagu).

            Pored ove zabrane, Zakonom je propisano da kod korisnika javnih sredstava ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studenske zadruge I lica angažovanih po drugim osnovama ne može biti veći od 10% ukupnog broja zaposlenih.

            Ovo drugo ograničenje primenjivaće se od 01.marta 2014.godine

            Za nepoštovanje ovih odredbi članom 103b Zakona priprećene su visoke novčane kazne i to: za korisnika javnih sredstava u iznosu od 500.000 do 2.000.000 dinara, kao I za odgovorno lice korisnika javnih sredstava u iznosu od 30.000 do 2.000.000 dinara.

            Zakon predviđa sledeće izuzetke:

1.         Prvi izuzetak propisan je stavom 35 po kome će korisnik javnih sredstava moći da zasnije radni odnos sa novim licima, ali samo uz salgasnost tela Vlade, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa, uz predhodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

2.         Drugi izuzetak iz stave 37 korisniku javnih sredstava dozvoljava mogućnost da angažuje više od 10% od ukupnog broja zaposlenih, po osnovu rada na određeno vreme, angažovanje po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim I povremenim poslovima, preko omladinske i studenske zadruge I drugim osnovama, ali takođe uz salgasnost tela Vlade, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa, uz predhodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

Vlada Republike Srbije je Zakonom obavezana da najkasnije u roku od 15 dana od stupanja na snagu Zakona (do 21-og decembra 2013.godine) donese akt kojom će se urediti postupak za pribavljanje salgasnosti.

            Do donošenja akta Vlade, obzirom da je već otpočela primena stave 34, nijedan korisnik javnih sredstava neće ni imati mogućnost da na zakonit način zasnuje radnih odnos sa novim licem.

 

 

___________________________________________________________________________________

05.decembra.2013.godine u hotelu "Albo" održan je Okrugli sto i Seminar okviru Projekta GS JSKD NEZAVISNOST „UNAPREĐENJE KAPACITETA SINDIKATA ZA UČEŠĆE U PROCESU RESTRUKTURIRANJA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA“. Okruglom stolu su prisustvovali članovi sindikata "Nezavisnost" iz okruga Bora, Seminaru su prisustvovali i predstavnici nadležnih ministarstava, Ministarstvo privrede, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma.

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

22.novembra.2013.godine u Medija centru u Beogradu održana je Konferencija u okviru Projekta GS JSKD NEZAVISNOST „UNAPREĐENJE KAPACITETA SINDIKATA ZA UČEŠĆE U PROCESU RESTRUKTURIRANJA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA“. Konferenciji su prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava, Ministarstvo privrede, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, nezavisni eksperti, prof. dr. Mahmud Bušatlija i prof. dr. Petar Đukić, predstavnici KOMDEL-a Lazar Krnjeta i Bratislav Vučković kao i glavni poverenici Sindikata „Nezavisnost“ u komunalnim preduzećima.

>

 

>

 

Na Konferenciji su prezentovani rezultati i analiza istraživanja koji su sprovedeni preko upitnika u 100 sindikalnih povereništava u preduzećima ovog statusa koji prezentuju položaj samog preduzeća, broj zaposlenih saznanja sindikalnih predstavnika o procesu restrukturiranja komunalnih preduzeća i primene Zakona o javno privatnom partnerstvu, socijalno ekonomski položaj zaposlenih kao i viđenja primene restrukturiranja preduzeća ovog statusa.

>

 

Tokom diskusije svih učesnika konstatovano je da su te delatnosti od javnog – opšteg interesa i da su komunalna preduzeća opterećena raznim problemima od neadekvatnih (zastarelih) sredstava za rad cena komunalnih usluga koja sigurno nije tržišna, organizacije posla koja je uzrokovana kvalifikacionom i starosnom strukturom i mnogim drugima. Ujedno je zaključeno da se krajnje ozbiljno mora razmotriti kako položaj samog preduzeća tako i zaposlenih odnosno da se krajnje svesno, odgovorno i racionalno u narednom periodu tražiti optimalno rešenje za sve navedene probleme u kome mora aktivno i ravnopravno da uzme učešće i Sindikat.

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

_________________________________________________________________________________________

AKTIVNOSTI GS JSKD NEZAVISNOST

13.11.2013.godine predsednik i potrepdsednik GS JSKD NEZAVISNOST, Milan Simić i Nebojša Tasić su zajedno sa Odborom poverenika sindikata „Nezavisnost“ JKP „Mediana“ u Nišu obišli radnu jedinicu Javna higijena. Tom prilikom su na zboru sa zaposlenima iz ovog sektora, a koji obavljaju izuzetno teške poslove, čišćenje i sakupljanje otpada, istaknuti problemi zaposlenih u ovom sektoru a posebno na kvalitet zaštitne opreme na radu. Ovom prilikom Sindikat je svojim članovima iz ovog sektora obezbedio i donirao adekvatnu obuću koja je primerena uslovima rada u kojima se radi. Na ovaj način Sindikat je skrenuo pažnju i pokazao da se shodno pozitivno zakonskim propisima zaposlenima mora obezbediti adekvatna obuća i odeća koja je prvenstveno uslovima rada koje obavljaju.

>

 

>

 

U okviru realizacije Projekta GS JSKD NEZAVISNOST „UNAPREĐENJE KAPACITETA SINDIKATA U PROCESU RETRUKTURIRANJA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA“ 14.11.2013.godine  u Nišu je održan Seminar kome su prisustvovali poverenici sindikalnih povereništava iz Niša, Zaječara, Leskovca, Aleksinca, Pirota i Prokuplja. Nakon Seminara, održan je Okrugli sto kome su prisustvovali pored predstavnika GS JSKD NEZAVISNOST, predstavnici nadležnih ministarstava, ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, ministarstvo privrede i ministarstvo građevinarstva i urbanizma. Značaj teme je evidentan u najavljenom procesu restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća kao i primene Zakona o javno privatnom partnerstvu, a u prilog tome govori da su Okruglom stolu prisustvovali direktori javnih komunalnih preduzeća iz grada Niša,Uprava za komunalne delatnosti grada Niša. Ovaj skup su isparatili lokalni mediji u Nišu.

>

 

>

 

>

 

Koliko je najavljeni proces restruktuiranja značajan kako za socijalno-ekonomski položaj zaposlenih, tako i za sama komunalna preduzeća i sve građane govori i činjenica da su predstavnici GS JSKD dobili poziv da prisustvuju sastanku KOMDEL koji se održavao 15.11.2013.godine u Niškoj Banji i isti su sa zadovljstvom prihvatili. Na pomenutom skupu predsednik GS JSKD je u svom izlaganju potencirao važnost saradnje sindikata, rukovodstva komunalnih preduzeća, lokalne samouprave i resornih ministarstava, kao i važnosti komunalnih preduzeća i komunalnih delatnosti za sve građane.

>

 

>

__________________________________________________________________________________________

>

 

 

>

 

 

>

 

12.novembar.2013.

Ministar građevinarstva i urbanizma gospodin Velimir Ilić, kao ministars resnornog ministarstva zaduženog za komunalni sistem RS je dana 29.10.2013.godine reagujući na zahtev reprezentativnih sindikata u komunalno stambenoj delatnosti Republike Srbije, doneo Rešenje o obrazovanju Posebne radne grupe za izradu Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti komunalnih delatnosti Republike Srbije.

U radnu grupu su imenovani predstavnici nadležnih ministarstava za ove delatnosti – Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i predstavnici reprezentativnih Sindikata na nacionalnom nivou u komunalno stambenim delatnostima Srbije. Predstavnik GS JSKD NEZAVISNOST je dr Zoran Ristić.

12.novembra.2013.godine održan je prvi sastanak navedene Radne grupe što govori i naglašava potrebu brzog delovanja odnosno kontiunirani pregovarački proces kako bi zaposleni u ovim delatnostima dobili akt koji će definisati prava zaposlenih na celoj teritoriji Srbije u komunalnim delatnostima.

 

_______________________________________________________________________________________

U okviru realizacije projekta GS JSKD NEZAVISNOST – UNAPREĐENJE KAPACITETA SINDIKATA ZA UČEŠĆE U PROCESU RESTRUKTUIRANJA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA – koji se realizuje uz podršku fondacije SOLIDARSUISSE 30.10.2013.godine je održan seminar i okgrugli sto u Novom Sadu.

Učešće u seminaru i okruglom stolu uzeli su kolege iz SSS kao i predstavnici GS JSKD NEZAVISNOST sa teritorije Vojvodine. Tokom diskusije na navedenu temu učesnici su ukazali na moguće posledice primene donetih zakonskih akata, kao i posledice po zaposlenih, obzirom da je svako komunalno preduzeće neka vrsta specifikuma iako je svima osnivač lokalna samouprava. Uvodničari koji su prezentovali zakonske normative su bili predstavnici nadležnih ministarstava.

Neophodno je da sindikati u preduzećima svesno i odgovorno učestvuju u navedenom procesu i da svoje kapacitete načinu organizovanja i funkcionisanja organizuju u skladu sa dešavanjima koja nas očekuju u narednom periodu.

U okviru ovog skupa održana je konferencija za štampu na kome su prisustvovali lokalni mediji kao i RTV Vojvodina na kojoj je predočeno delovanje i uloga sindikata u procesu restruktuiranja javnih komunalnih preduzeća.  

 

>

 

>

 

________________________________________________________________________________________________________

Danas, 30.10.2013.godine održana je konferencija za štampu SSS i UGS NEZAVISNOST na kojoj je najavljena saradnja i zajedničko delovanje ove dve reprezentativne sindikalne centrale  povodom najave donošenja (sada već očigledno) novog Zakona o radu.

Predsednici UGS NEZAVISNOST, Branislav Čanak i SSS, Ljubisav Orbović su naglasili da je ovo „hajdučki“ način izrade i donošenja Zakona o radu koji je za sve zaposlene krajnje restriktivan a sve na štetu i onako malog broja zaposlenih. Ovakav predlog Zakona suštinski urušava socijalno ekonomski položaj zaposlenih, nedefinisan je i ima alternativa koja će dodatno stvoriti haos.

Nažalost predlog teksta nije izrađen kroz Socijalni dijalog i realnosti u društvu već kako odgovara pojedinim strukturama u društvu. U prilog tome predsednik UGS NEZAVISNOST, Branislav Čanak je naglasio da u istraživanju USID-a od 27 problema koje imaju strani investitori i poslodavci u Srbiji tek na 24-om mestu su problemi zaposlenih i zarada.

Ujedno naglašeno je da treba lečiti posledice katastrofalnih privatizacija iz predhotnog perioda koje su sprovedene na način svima poznat a cenu toga platili su prvo zaposleni u tim preduzećima, a ne oni koji su sprovodili privatizacije.

Mere Vlade RS koje su donete takođe po proceni SSS i UGS NEZAVISNOST će dodatno osiromašiti radnike i građane i neće biti efekata koji će se osetiti u društvu.

U narednom periodu rukovodstvo UGS NEZAVISNOST i SSS će zajedno delovati, a aktivnosti delovanja definisaće se nakon 05.novembra 2013.godine kada će predstavnici Ministarstva rada prezentovati i obrazložiti tekst nacrta novog Zakona o radu.

Članovi GS JSKD NEZAVISNOST i UGS NEZAVISNOST su na protestu 27.09.2013. u Beogradu poslali jasnu poruku NIŠTA O NAMA BEZ NAS pa tako se ni novi Zakon o radu neće doneti bez nas samih.

 

_________________________________________________________________________________________________

Beograd 28.oktobar 2013.

SSSS I UGS ZAJEDNO U BORBI ZA ZAŠTITU RADNIKA

Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost postigli su danas dogovor o zajedničkim aktivnostima u borbi za zaštitu i unapređenje radnih i socijalnih prava zaposlenih.
Rukovodstva dve reprezentativne sindikalne centrale u Srbiji su se, na sastanku u prostorijama SSSS, dogovorila da zajednički nastupaju oko izmena i dopuna Zakona o radu i najavljenih izmena drugih sistemskih zakona.
Dva sindikata će ubuduće usaglašavati stavove i oko aktuelnih ekonomskih mera Vlade Srbije, kao i oko pitanja vezanih za pregovore o priključenju Srbije Evropskoj uniji.
U cilju realizacije dogovorenih aktivnosti, biće održana zajednička konferencija za novinare, u sredu, 30. oktobra, a biće organizovana i dva okrugla stola vezana za ekonomske teme.

 

__________________________________________________________________________________________________

MERE VLADE RS
- Komentar i predlozi aktivnosti –

NAČELNI STAVOVI:

Kao i kod tzv. Antikriznih mera iz juna ove godine,  postupak donošenja poslednjih MERA VLADE,  još je jednom potvrdio da u Srbiji ne funkcioniše socijalni dijalog. U javnost se izašlo sa gotovim, finalnim merama (bez prefiksa ''radna verzija'', ''nacrt'' ili ''predlog''), a da, pre toga, nisu izvršene konsultacije (po Zakonu obavezne) sa relevantnim socijalnim partnerima i bez rasprave na Socijalno-ekonomskom savetu Republike.

Umesto rasprave sa, po Zakonu utvrđenim socijalnim partnerima, i u okviru zakonom utvrđenih institucija socijalnog dijaloga, na razgovor (pretpostavljamo i o ovim merama) pozivani su  predstavnici nekih, po kriterijumima sazivača, ''relevantnih'' sindikata, među kojima su i oni koji ne zadovoljavaju ni jedan kriterijum reprezentativnosti (broj, kompetentnost i adekvatna infrastruktura, nezavisnost od države i poslodavca, samostalno finansiranje). Istovremeno, kako saznajemo iz sredstava javnog informisanja, to su mere samo vladajuće koalicije ili ministarstava  koja oni vode, bez ikakvih konsultacija sa drugim relevantnim (parlamentarnim) političkim strankama, i , što je posebno važno, nezavisnim EKSPERTIMA !!!!
Od razgovora o merama donetim bez prethdnih konsultacija, sa sasvim nekompetentnim i nerelevantnim sagovornicima, ne može se mnogo ni očekivati.

KONKRETNE PRIMEDBE:

Pristup predlagača ovih mera trenutnim problemima u funkcionisanju pravnog i ekonomskog sistema, a posebno funkcionisanju države i njenih institucija u implementaciji  usvojenih strategija i politika razvoja, kao i konkretnih mera za njihovu realizaciju (akcioni planovi, zakonska rešenja... i dr) je neodgovoran i ''pro forme''.
Predložene ranije, ''antikrizne'' i trenutno aktuelne ''mere štednje'' su u javnosti predstavljene kao nešto sasvim novo,  kao da aktuelna vlast do sada nije u svojim rukama imala ni jednu alatku za sprovođenje dogovorene politike, pa će sada, odjednom, za kratko vreme, moći da sprovedu ono što decenijama nisu ''mogli'' (bolje reči: nisu ni znali ni hteli).
NELOGIČNO JE DA SU SE MERE ŠTEDNJE SPROVODILE GAŠENJEM PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU, UZ IZBEGAVANJE ODGOVORNOSTI ZA NEODGOVORNO PARTIJSKO UPRAVLJANJE NJIMA, A SADA OTPUŠTANJEM ZAPOSLENIH U JAVNIM PREDUZEĆIMA, ODNOSNO SMANJENJEM PLATA ONIMA KOJI OSTAJU, OPET, UZ IZBEGAVANJE TRAŽENJA ODGOVORNOSTI ONIH KOJI SU ZAPOŠLJAVALI SVOJE POLITIČKE  ISTOMIŠLJENIKE ILI ČLANOVE UŽE I ŠIRE FAMILIJE U TIM PREDUZEĆIMA.
ISTO TAKO, PROSTO JE NEPOJMLJIVO DA SE STALNO INSISTIRA NA ŠTEDNJI ONIH KOJI IONAKO NEMAJU DOVOLJNO ZA PRISTOJAN ZIVOT, UZ UVERAVANJE DA SE OD NIČEGA MOŽE STVORITI  NEŠTO.

Ni jedna iole ozbiljma reforma ne može se bazirati isključivo na smanjenju rashoda, već, pre svega,  na povećanju prihoda, odnosno stvaranju adekvatnih preduslova, povoljnog pravnog, ekonomskog i administrativnog okruženja za veća ulaganja, povećanje konkurentne proizvodnje. Time bi se stvorio BDP iz koga bi se mogla stimulisati rentabilna i izvozno orijentisana proizvodnja, ali i podmiriti svi realni javni rashodi, bez ozbiljnijeg ataka na, ionako nizak nivo usluga koje pruža javni sektor – posebno zdravstvo, obrazovanje, kao i na prava po osnovu PIO, i nizak standard zaposlenih u ovim delatnostima, kao i korisnika prava po osnovu PIO.  Mere neće imati efekta ukoliko privreda ne oživi, zapošljavanje se ne poveća, a cene i inflacija se ne obuzdaju, ekonomskim, tržišnim, a ne administrativnim merama.

U prepoznatljivom maniru nepoštovanja socijalnih partnera i principa socijalnog dijaloga, predlagači pomenutih mera, te su mere bazirali na izmenama i dopunama zakona (konkretno Zakona o radu, Zakona o PIO i drugih zakona iz korpusa  RADNOG ZAKONODAVSTVA) koje još nisu ni formulisane i o kojima još nije ni počela zvanična javna rasprava. To, praktično, znači da ih ne zanima šta socijalni partneri misle o izmenama i dopunama ovih zakona, odnosno da njihove stavove i prdloge, ma koliko argumentovani bili, neće ozbiljno ni razmatrati, a kamo li prihvatiti.
Strukturne reforme za unapređivanje poslovnog okruženja, kroz izmene Zakona o radu, Vlada ima nameru da provede pre svega na štetu zaposlenih i to:

 1. otklanjanjem prepreka za zapošljavanje (uvođenje raznoraznih fleksibilnih oblika zapošljavanja u kojima nema ni nagoveštaja sigurnosti za zaposlene) i otklanjanjem prepreka za otpuštanje zaposlenih (apsolutna samovolja poslodavca, bez mogućnosti sindikata da zaštiti zaposlene), što pod znak pitanja stavlja svrhu sindikalnog organizovanja. Pitanje je: gde su tu načela ratifikovanih konvencija i preporuka MOR-a (87, 98... i dr.) o pravu i slobodi sindikalnog organizovanja ?

 

 1. promenom obračuna zarada i otpremnina – pretpostavljamo da će predložiti da u utvrđivanju elemanata zarade ne učestvuju i sindikati, već da zaradu, u zavisnosti od dobre volje i raspoloženja, ''odokativno'' utvrđuje poslodavac, pri čemu će mu se ostaviti na volju da li da je uopšte i isplati (jer nema sankcija za one koji ne isplaćuju zarade i ne uplaćuju doprinose za obavezno (zakonom utvrđeno) socijalno osiguranje. Pitanje je: Gde su tu načela dostojanstvenog rada i preporuke iz revidirane Evropske socijalne povelje?
 2. reformom kolektivnog pregovaranja – ni sada poslodavac nije obavezan da zaključi kolektivni ugovor, a i tamo gde se zaključi vrlo se često, delimično ili u potpunosti  ne primenjuje, a sudska zaštita je spora i neefikasna!!! Pitanje je: šta to u sadašnjem sistemu kolektivnog pregovaranja koči ili onemogućava bolji privredni ambijent? I, kakvim izmenama u sistemu kolektivnog pregovaranja će se to popraviti? Privredni ambijent se, valjda, kreira  osnovnim pravnim i ekonomskim sistemom, a ne kolektivnim pregovaranjem.
 1. problem neformalne ekonomije (sivog tržišta), na koji Sindikat NEZAVISNOST ukazuje više od 15 godina, a koju je država ne samo tolerisala, nego svojim činjenjem ili nečinjenjem, odnosno  odlukama i pojedinim rešenjima STIMULISALA, ''brzo'' rešiti: (citiramo) '' sistematskim merama kontrole, sa nultom tolerancijom za nepoštovanje poreskih obaveza po bilo kom osnovu''. Lepo rečeno, ali kako verovati, ukoliko je ta ista Vlada, u tom istom trenutku, predložila, a Skupština donela, Zakon kojim potraživanja po osnovu neuplaćenih poreza ZASTAREVAJU. Pitanje je: Šta će to zastareti, ukoliko imamo nultu toleranciju za nepoštovanje poreskih obaveza?

 

 

ZAKLJUČAK:

Sve ono što je Vlada, odnosno predlagač aktuelnih antikriznih i drugih mera – poslednjih mera štednje -  sada, kao ekskluzivne i posebno efikasne mere predložila, BILA JE U OBAVEZI I MOGUĆNOSTI DA I DO SADA SPROVODI. Na to su je, godinama, upozoravali i UGS NEZAVISNOST, kroz svoje učešće u radu tripartitnih organa i radnih tela, prilikom razmatranja konkretnih strateških, programskih i zakonskih dokumenata i akata. Na žalost, naši predlozi i sugestije, bez obzira koliko argumentovani bili, nisu ozbiljno razmatrani niti usvajani. Ništa se nije promenilo niti u poziciji Vlade niti u spoljnim faktorima, što bi sada, garantovalo da će se ove mere sprovesti, da će imati pozitivne efekte, a da neće pasti isključivo na teret zaposlenih.
Jedino što će, možda, dati konkretne rezultate, jeste ''kresanje'' budžetskih sredstava po pojedinim ministarstvima. Međutim, to i nije nikakva konkretna mera jer TIH SREDSTAVA I NEMA, planirani prihodi nisu ostvareni. Šta je, onda, praktično, učinila Vlada, osim što je konstatovala i ''ozakonila'' postojeće stanje. Pri tome, UGS NEZAVISNOST, kao ni ostali reprezentativni sindikati, nisu konsultovani ni kada je donošen Budžet ni kad su, često, rasipana sredstva iz njega (subvencije i ostala davanja ''mrtvacima'' – radi socijalnog mira ili političke podrške aktuelnim vlastima, osnivanje bezbrojnih agencija da bi se udomili razni politički istomišljenici, opraštanje dugovanja finansijski nedisciplinovanim, ali politički poslušnim, odnosno podobnim privrednim i drugim subjektima, ...i dr.). Zbog toga je krajnje cinično sada od nas tražiti da učestvujemo u preraspodeli nečega što nismo delili.

ONO ŠTO SINDIKAT NEZAVISNOST NEĆE DOZVOLITI JESTE PREBACIVANJE TERETA NA LEĐA ZAPOSLENIH I NA UŠTRB NJIHOVOG, IONAKO, SRAMNO NISKOG STANDARDA, ODNOSNO NEĆE DOZVOLITI DALJE SMANJENJE PRAVA IZ RADA I PO OSNOVU RADA (realne zarade i druga primanja iz rada, penzije...).
UGS NEZAVISNOST će, u okviru STRATEGIJE DELOVANJA U 2013. i 2014. godini  (a na taj se period, većinom, odnose i tzv. antikrizne mere) jasno opredeliti svoje delovanje na ovom planu, a pre svega svoj STAV VEZAN ZA IZMENE ZAKONA O RADU.
OSIM JASNO I NEDVOSMISLENO ISKAZANOG OPREDELJENJA DA NEĆEMO DOZVOLITI IZMENE ZAKONA KOJE BI ZNAČILE SMANJENJE DOSTIGNUTOG NIVOA PRAVA IZ RADA I PO OSNOVU RADA, UGS NEZAVISNOST ĆE, SVIM RASPOLOŽIVIM SREDSTVIMA SINDIKALNE BORBE, UKLJUČUJUĆI I ORGANIZACIJU MASOVNIH PROTESTA, BRANITI PRAVO NA RAD, KAO OSNOVNO LJUDSKO PRAVO, ALI PRAVO NA PRISTOJAN, AKO VEĆ NE MOZE DOSTOJANSTVEN RAD. PRI TOME, NIKAKO NE PRIHVATAMO DA SE PROBLEM NEZAPOSLENOSTI REŠAVA TAKO DA SE ZAPOSLENIMA KOJI ZA PUNO RADNO VREME DOBIJU MINIMALAC, ILI JOŠ MANJE OD TOGA, POLA TOGA UZME I DA DRUGOME, KAKO BI SE SADAŠNJA STOPA NEZAPOSLENOSTI,  FIKTIVNO, PREPOLOVILA, A, ISTOVREMENO,  STOPA SIROMAŠTVA UDVOSTRUČILA.

Taktika presipanja iz šupljeg u prazno nije ništa novo. To su primanjivale i ranije vladajuće strukture, na koje se svaljuje krivica za sadašnje stanje.
NEMOGUĆE JE REŠITI PROBLEME ISTIM MERAMA I METODAMA KOJE SU TE PROBLEME UZROKOVALE. TO JE SAMO GAŠENJE POŽARA, ALI NE I OTKLANJANJE ŽARIŠTA, UZROKA NEGATIVNIH PRIVREDNIH KRETANJA. ODLAGANJE STVARNOG, TEMELJNOG REŠAVANJA NAGOMILANIH PROBLEMA, DOVEŠĆE, VRLO BRZO, DO NJIHOVE JOŠ VEĆE ESKALACIJE.

 

__________________________________________________________________________________________

U okviru projekta GS JSKD NEZAVISNOST
-unapređenje  kapaciteta sindikata za učešće u procesu restruktuiranja javnih komunalnih preduzeća-
koji se realizuje uz podršku švajcarske organizacije SOLIDAR, u Kragujevcu je danas održan seminar na navedenu temu projekta-

Kragujevac 17.10.2013.godine

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

U okviru projekta GS JSKD NEZAVISNOST
-unapređenje  kapaciteta sindikata za učešće u procesu restruktuiranja javnih komunalnih preduzeća-
koji se realizuje uz podršku švajcarske organizacije SOLIDAR, u Beogradu je danas održan seminar na navedenu temu projekta-

Seminari su prisustvovali sindikalni predstavnici SSS zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti i GS JSKD NEZAVISNOST iz komunalnih preduzeća sa teritorije grada Beograda.

Seminar su održali predstavnici javnog sektora nemačkog sindikata Verdi – Roland Tremper i  Rolf Wiegand.

Na seminaru su izneti  procesi i dešavanja u javno komunalnom sektoru u Nemačkoj, aktivnosti i načini delovanja sindikata, naročito na regionu Berlina.

Poseban akcenat je dat na javno-privatno partnerstvo i položaj zaposlenih. Naglašeno je da primena javno-privatnog partnerstva mora biti što javniji i jasniji i dase u tome sagledaju sve prednosti i sve manjkavosti, kao i to da rok javno-privatnog partnerstva vremenski treba ograničiti.

Veoma je bitno da se izrade i urede KU kako bi se zaposleni zaštitili. Sagledavajući ovu problematiku i šta javno-privatno partnerstvo donosi svim građanima neophodno je da sindikati iznalaze alternative kako bi javno privatno partnerstvo u komunalnoj delatnosti održalo kvalitet usluga, optimalne cene i zaposlenost.

Nekontrolisana i ne transparentna primena Zakona o javno privatnom partnerstvu može imati posledice po sve građane Srbije, a ne samo zaposleni u komunalnom sektoru u Srbiji

Beograd 04.10.2013.godine

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

27.09.2013. Beograd, Trg Nikole Pašića.

Protest Sindikata "Nezavisnost", kampanja DOSTA!

>

 

>

 

>

 

>

 

O B A V E Š T E NJ E 

GRANSKI SINDIKAT JAVNIH SAOBRAĆAJNIH I KOMUNALNIH DELATNSOTI NEZAVISNOST POZIVA SVOJE ČLANOVE I ZAPOSLENE DA IZAĐU NA

PROTEST KOJI SE ODRŽAVA 27.09.2013.GODINE
12. ČASOVA – TRG NIKOLE PAŠIĆA U BEOGRADU
-PROTEST ORGANIZUJU UGS NEZAVISNOST-

ZBOG NAJAVE  DONOŠENJA NOVOG ZAKONA O RADU
ZBOG NAJAVE IZMENA POSTOJEĆEG  ZAKONA O PENZIJAMA
I DRUGIH ZAKONA BEZ GLASA RADNIKA
KOJI ĆE ZAPOSLENE TRETIRATI SAMO KAO BROJKE
ZBOG TOGA DA JE PROFIT VAŽNIJI OD RADNIKA
ZBOG TOGA DA JE SVE BITNO, SEM NAS SAMIH
ZBOG TOGA ŠTO SE NEMA SIGURNOSTI I BUDUĆNOSTI
ZBOG ZAKONA BEZ PRAVA I PRAVA BEZ ZAKONA

   NIŠTA O NAMA- BEZ NAS
GS JSKD NEZAVISNOST

 

 

U okviru kampanje „DOSTA!“ UGS NEZAVISNOST ovako je bilo u Nišu.
Kolege i koleginice, svi sa istim ciljem i porukom „DOSTA!“, nasmejani, udruženi i uporni.
Idemo dalje kampanja traje

 

 

>

 

 

>

 

 

>

 

 

>

 

 

>

 

 

DOSTA, ALI KAKO?

Prva etapa kampanje DOSTA završena je uspešno, posmatrano iz nekih uglova, čak veoma uspešno. Otkrili smo i neke interne slabosti naše organizacije, ali, ono što smo otkrili, bolje reći, potvrdili, o Srbiji je poražavajuće. 

Srbija je, nažalost, prilično smušena improvizacija nekolicine privatnih i grupnih interesa, koji kada funkcionišu dopunjujući se, donekle ublažavaju sliku rasula, ali, kada su makar i malo suprostavljeni, makar i na tren, rezultat je eksplozija haosa čija snaga zavisi od vrednosti sukobljenih interesa. Zbir svih ovih haosa i njihovih povremenih uzajamnih potiranja, počiva na tri stuba prinude, dva klasična i jedan novi. Klasični su aparati države sa ustavnim ovlašćenjima primene prinude, ovde nebitno koliko se u kojoj situaciji može naći potrebne legalnosti, a, novi stub čine mediji. Haotično uređena društva koja obezbeđuju svoje funkcije, posebno komunikacije sa svojim članovima, pretežno uz pomoć ovih stubova,  nikada se i nigde nisu nazivala demokratskim.

Imajući kao podlogu veštački izgrađene pluralizme, kako sindikalni, tako i politički, mediji veoma uspešno obavljaju svoju funkciju vršenja prinude na građane. Ta prinuda je sofisticirana, ali ne zato što su, nedajbože, mediji sofisticirani, već zato što je ovde sredstvo prinude ili nevidiljvo ili jedva vidljivo. Konačno, pošto je reč o prinudi da nešto znaš ili ne znaš, rezultat toga – političko, ekonomsko, ideološko, pa čak i opredeljenje pojedinca za određenu vrstu kulturnih potreba, pojavljuje se kao njegova autohtona odluka. On ne zna da je ona iznuđena serijom uskraćivanja informacija, njihovog usmeravanja ili iskrivljavanja, on ne zna da mu je subkultura odjednom postala bliža od temeljnih kulturnih vrednosti zato što su mu je mediji predstavili kao dostupniju proizvod i, što je najgore, stalnim ponavljanjem ponude,  kao potrebniji. Sve to zajedno, subkultura, koja već u sledećoj generaciji postaje neprikosnovena mera, lažni politički, socijalni i ekonomski pluralizmi, koji već u prvoj generaciji, dakle, odmah posle puštanja u opticaj, stvaraju osećaj potpune društvene obamrlosti, jer je sve pluralno, pa i beda i očaj, i kontinuirano širenje jaza između realnog i umišljenog, glavni su sastojci aktuelne srpske tragedije. To znači da će srpski politički pluralizam, zbog ugrađenih singulariteta, ko god da osvoji vlast, uvek davati iste vlade, koje opet, dalje, kakve god promene da izvikuju, sebe ili društva, nužno će sve to završavati uzimanjem svog lika iz ogledala. Pluralizam koji tržišna ekonomija nosi kao glavnu odrednicu, u Srbiji se svodi na pluralno preduzetništvo, koje se, pre ili kasnije, može definisati jedino kao veoma bliska porodica tajkuna i političara. To. dakle, nije tržište, ali nije ni socijalistička ekonomija, jer su za to potrebni korporativni, a ne porodični odnosi. Zato je nebitno da li ćete ili nećete rekonstruisati vladu, jer, što god da uradite, uvek se vraćate na početak. Isto je i sa istragama i hapšenjima tajkuna, šta vredi, porodica ostaje na slobodi. Besmisleno je istraživati 24 privatizacije, kada nijedna nije valjala, jer pored kriminala, u procesu privatizacije najveća mana je upravo njen koncept, dakle, to je utkano i u one retke privatizacije u kojima nije bilo kriminalnih radnji.

Iskreno, teško je zamisliti kako bi o ovoj opštoj papazjaniji pisali i profesionalni mediji. Pre bi, a to je, izgleda, bio slučaj u Srbiji, svesno ili nesvesno potonuli u tu papazjaniju i izveštavali iz nje, o njoj, za nju i njenim jezikom. Svako ko ne ispunjava bar jedan od ovih uslova, ne može biti prijatelj, i mediji iz srpske papazjanije jurnuće na njega, često ne zarad gazde na čijem povocu trčkaraju, već i zbog sebe, štiteći to tužno okruženje kojem su dozvolili da bude i redakcija i porodica i smisao života. Možda je upravo zbog toga moguće na prste jedne ruke  prebrojati novinare koji su u sindikatu, ali je isto tako moguće na prste jedne ruke pobrojati novinare koji, na ovaj ili onaj način, makar i ćuteći, nisu članovi neke stranke.

Svako razuman će nam posle ovoga reći, pitati nas, pa šta onda, pobogu, tražite, skačite i vi u papazjaniju! Ne možemo, zbog genetike. Tamo negde s kraja osamdesetih i početkom devedesetih prošlog veka, kada su opskurni postsocijalistički kuvari pristavljali lonac da skuvaju ovu nesreću, mi smo, na vreme iz njega iskočili, baš onda kada su kuvari i kuvarčići počeli da u lonac sipaju krv naših prijatelja, suseda, nepoznatih ljudi i žena koji nam ništa nisu skrivili. Mi se tog lonca i početka kuvanja današnje papazjanije dobro sećamo i jedino što možemo da radimo je da otreznimo i okupimo što više građana Srbije, pa da, konačno, ugasimo vatru ispod lonca, a njegov gorki, otužni i neljudski sadržaj prospemo. Moramo sva naša izgubljena radna mesta, sve nedočekane, ili dočekane ali neisplaćene plate i penzije, sve neostvarene ambicije, karijere, porodice, povezati kao  posledicu ove tragične nacionalne nesreće zakuvane pre četvrt veka. 

E, toga nam je dosta, dosta nam je da živimo makar i u senci te nesreće, a kamo li da nam je to jedino što živimo. Zato, DOSTA. Nastavak sledi, počela je da se prikazuje serija koja govori o nama, za nas, i. što je najvažnije, svako od nas ima važnu ulogu u toj seriji. Zato, recite DOSTA, ugasite televizore i izađite na ulicu.    

 

 

________________________________________________________________________________________

Pogledali smo se u oči, mi građane, građani nas. Pet dana niko nije trepnuo, verovali smo jedni drugima zato što smo se razumeli, zato što smo govorili o onim mukama koje guše većinu građana Srbije, ogromnu većinu, zato što smo zajedno tragali za rešenjima i za najodgovornijima od kojih očekujemo da zasuču rukave i konačno počnu da rade za nas. Negde prećutno, a negde izričito, zajedno sa građanima, zaključili smo da čvrsto ostajemo kod sledećih zahteva.

Z A H T E V I

UGS NEZAVISNOST:

1. ZAKON O RADU:

- Umesto najava sramotnih izmena Zakona o radu, urediti radno zakonodavstvo po principima i standardima EU

- Do tada obezbediti poštovanje i punu primenu postojećih zakona

2. ZAKON O ŠTRAJKU:

- Ne dozvoliti izmenu Zakona o štrajku na način na koji to traže poslodavci (posebno u vezi regulisanja minimuma procesa rada i lock out-a)

3. USPOSTAVLJANJE SUDOVA RADA:

- UGS NEZAVISNOST su podneli inicijativu za uspostavljanje sudova rada i napisali Predlog zakona pre godinu i po dana, na koje do danas nije stigao nijedan odgovor

4. SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET REPUBLIKE SRBIJE:

- Obezbediti svrsishodno funkcionisanje Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, što znači da svi (bez izuzetka) predlozi zakona, zakonskih izmena i državnog budžeta moraju da budu raspravljeni na sednicama SES-a pre nego što uđu u skupštinsku proceduru

5. KOLEKTIVNO PREGOVARANJE: 

- Obezbediti u praksi efikasne mehanizme zaključivanja granskih, sektorskih i teritorijalnih kolektivnih ugovora

6. POBOLJŠATI POLOŽAJ RADNIKA U SRBIJI: 

- Zaustaviti trend konstatnog pogoršanja položaja radnika, pod izgovorom opšte recesije

7. ZA DOSTOJANSTVENU STAROST: 

- Obezbediti dostojanstvenu starost u Srbiji, podići kupovnu moć i standard penzionera

8. DEMONOPOLIZACIJA TRŽIŠTA: 

- Obračunati se sa monopolizacijom tržišta u Srbiji 

- Stvoriti politički i pravni ambijent za podsticanje investicija ozbiljnih stranih kompanija

9. ZAUSTAVITI PLJAČKU NACIONALNIH DOBARA: 

- Uvesti moratorijum na proces privatizacije državnih preduzeća i rudnika – do usvajanja jedinstvene strategije koja bi bila doneta na osnovu opšteg društvenog konsenzusa

10. POLOŽAJ ZAPOSLENIH U PREDUZEĆIMA U RESTRUKTURIRANJU: 

- Otvoriti realnu šansu zaposlenima u 179 preduzeća koja se nalaze u restrukturiranju da, sopstvenim radom, zarađuju svoje plate

11. ZAUSTAVITI UNIŠTAVANJE: prosvete, medija, kulture, umetnosti, zdravstva, komunalnih preduzeća i poljoprivrede

12. BORBA PROTIV NEZAPOSLENOSTI: 

- Kreirati i sprovesti efikasniju politiku zapošljavanja, preispitati ulogu agencija za zapošljavanje

13. PREVESTI SIVU EKONOMIJU U LEGALNE TOKOVE: 

- sprovesti reformu poreskog sistema 

- obezbediti mehanizme za nultu toleranciju i stogo sankcionisanje poslodavaca za krivično delo izbegavanja isplate zarada i plaćanja poreza i doprinosa

14. SPREČITI ZLOUPOTREBE: 

- Zloupotrebe prekovremenog rada 

- Onemogućavanje zaposlenima da koriste pravo na godišnji odmor 

- Onemogućavanje ženama da koriste pravo na materinstvo od strane poslodavaca

15. VLADAVINA PRAVA: 

- Obezbediti puno poštovanje Opšte deklaracije OUN i čl.60 Ustava Republike Srbije, posebno u delovima kojima se garantuju pravo na dostojanstven rad, stabilan, održiv i pristojan posao, jednakost na radnom mestu, te prava na zasnivanje i podizanje porodice i kvalitetno obrazovanje

Poučeni onim što smo imali poslednjih 25 godina, zajedno smo zaključili da, u cilju ostvarivanja ovih zahteva, svih njih, bez izuzetaka, ostajemo spremni da ponovo, kada god zatreba, izađemo na ulice Srbije i još glasnije objavimo da je kucnuo čas da se Srbija vrati građanima. Ako bude trebalo, progovorićemo i novi jezik koji je do sada bio monopol svih „demokratskih“ vlasti – jezik sile. Jezik dijaloga je do sada bio više puta poražen, na štetu ogromne većine, a u korist sramne manjine, pa da vidimo kako će se ta manjina snaći u komunikaciji na jeziku koji mi do sada nismo govorili i za koji su mislili da samo njima pripada. Znamo da to ne vodi u demokratiju, ali ovo danas, samo nas ubrzano udaljava od civilizacije i demokratije. Ako je spas u novom obliku sporazumevanja,  i za to smo vrlo  spremni.

 

_____________________________________________________________________________

Polazak ka Terazijama...kampanja "DOSTA!", zavrsetak prvog dela u kome su gradjanima 5 dana deljeni pamfleti sindikata UGS NEZAVISNOST, protiv izmena Zakona o radu.

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

Prijatelji stari gde ste...

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

ПРОГЛАС ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ

DOSTA!

 1. Neodgovornog političkog rukovođenja komunalnim preduzećima, političkog zapošljavanja i raznoraznih moćnika iznad građana i države;
 2. Nepoštovanja i neprimene zakona i svesnog urušavanja komunalnih preduzeća;
 3. Nekontrolisanog uzimanja kredita zarad finansiranja političkih promašaja i zadovoljavanja ličnih interesa partijskih funkcionera i lokalnih tajkuna;
 4. Nepostojanja odgovornosti za loše vođenje, uništavanje imovine i opreme preduzeća i lošeg kvaliteta pružanja komunalnih usluga građanima;
 5. Netransparentnosti u poveravanju komunalnih delatnosti privatnicima i politički podobnim licima;
 6. Nepostojanja socijalnog dijaloga i jasno definisanog ministarstva nadležnog za komunalne delatnosti;
 7. Neisplaćivanja zarada komunalnim radnicima, neoverenih zdravstvenih knjižica, izmišljenih radnih mesta i koeficijenata za politički podobne kadrove;
 8. Loših uslova rada i neadekvatne zaštite komunalnih radnika.

ZAHTEVAMO!

 1. Uvođenje evropskih standrada u funkcionisanju i finansiranju komunalnih preduzeća;
 2. Iznalaženje alternativa nekontrolisanom poveravanju komunalnih delatnosti privatnicima;
 3. Odgovorno i stručno rukovođenje  komunalanim preduzećima i zapošljavanje mladih i obrazovanih ljudi;
 4. Racionalno, plansko i tehnološko podizanje opremljenosti komunalnih preduzeća i kvaliteta njihovih usluga;
 5. Odgovornost za štetne postupke i odluke koje imaju dugogodišnje posledice po komunalne usluge za građane i zaposlene;
 6. Javnost u primeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu i potpunu primenu  svih zakona koji utiču na  kvalitet i cene komunalnih usluga i statusa zaposlenih;
 7. Uspostavljanje  socijalnog dijaloga na svim nivoima, ostvarivanje prava zaposlenih u komunalnim preduzećima u skladu sa zakonom;
 8. Poštovanje  prava građana na kvalitetan život i komunalne usluge i prava zaposlenih da od svog rada dostojanstveno žive.

Ovo je borba za buduće generacije i naše sutra, borba za našu decu,
zdravu pijaću vodu, ekološke deponije, čiste i svetle gradove, udoban i brz  prevoz...
SINDIKAT JE SAMOZVIŽDALJKA – ZVONO ZA UZBUNU
MI SMO SE POKRENULI, PRIKLJUČITE SE DA ZAJEDNO TRČIMO ZA BUDUĆNOST

 
Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti NEZAVISNOST

 

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

>

 

ŠTRAJK U JKP „STAN“ NOVI SAD
ŠTRAJK TRAJE A NIKO NE REAGUJE

 

Štraj u JKP „Stan“ Novi Sad traje od 01.07.2013.godine.
Štrajk su organizovali reprezentativni sindikati Sindikat „Nezavisnost“ i Samostalni sindikat zaposlenih u komunalno stambenim delatnostima, jer 370 zaposlenih nije primilo zaradu za maj, nisu isplaćeni putni troškovi, ne dobijaju regres a kolektivni ugovor koji je na snazi poslodavac ne primenjuje.
Neprihvatljivo je i nelogično da iako je štrajk organizovan u skladu sa Zakonom niko iz lokalne samouprave ne reaguje niti poslodavac pokazuje iole bolje za Socijalnim dijalogom i krene u rešavanje dugogodišnjih nagomilanih problema čiju cenu plaćaju zaposleni u JKP „Stan“ Novi Sad.
Pozicija moći i podizanje atmosvere praha je svakodnevna pojava iako je štrajk u toku u prilog tome govori da se članovima štrajkačkog odbora i zaposlenima koji su u štrajku uručuju upozerenja pred otkaz o radu pa čak i legitimnim sindikalnim predstavnicima dok se na same zaposlene i štrajkače vrši usmeni pritisak pojedinačno da napuštaju štrajk, kako bi sačuvali radna mesta.
Činjenica je da je ovo preduzeće u finansijskim problemima ali je činjenica da ne postoji nimalo dobre volje od strane rukovodstva da se započne Socijalni dijalog sa ciljem rešavanje problema i traženih zahteva štrajkačkog odbora iako Zakon o štrajku obavezuje na to.
Nejasno je i neshvatljivo da Grad Novi Sad koji je osnivač ovog preduzeća nije oglasio na više upućenih dopisa od strane zaposlenih niti sada dok je štrajk u toku.
Nužno i hitno je potrebno da predstavnici zaposlenih osnivača i rukovodstvo inađu načina i pokažu minimum dobre volje za stvaranje atmosvere međusobnog uvažavanja i konkretnog pokretanja Socijalnog dijaloga na dobrobit svih, zaposlenih poslovodstva, osnivača i samih građana Novog Sada jer zaposleni u JKP „Stan“ obavljaju delatnosti od opšteg interesa.

__________________________________________________________________________________________________


ŠTRAJK U JP „BELI IZVOR“ VRNJAČKA BANJA

Sindikat „Nezavisnost“ i Samostalni sindikat JP „Beli izvor“ iz Vrnjačke Banje su 08.07.2013.godine stupili u štrajk u skladu sa Zakonom o štrajku i formirali štrajkački odbor.
Zahtevi štrajkačkog odbora su:

 1. Da se svim zaposlenima overe zdravstvene knjižice jer je rok istekao 30.06.2013.godine tako da zaposleni i njihove porodice nisu mogle da ostvare pravo na zdravstveno osiguranje.
 2. Da se doprinosi za PiO što hitnije izmire jer radni staž zaposlenima nije povezan.
 3. Da se isplati odmah drugi deo zarade za maj 2013.godine
 4. Da se unutrašnja akta i Pravilnik unutrašnje organizacije i sistematizacije javno istaknu u preduzeću, ako je doneta aprila 2013.godine i da se svim ugovori o radu zaposlenih usklade sa tim aktom
 5. Da se odmah zaustavi primanje radnika po bilo kom osnovu jer je u zadnjem periodu primljeno veliki broj

Prvog dana štrajka 08.07.2013.godine direktor preduzeća je odgovorio na zahteve i predsednik opštine Vrnjačka Banja je usmeno dao obećanje da će se svi navedeni zahtevi rešiti.
Jedan deo problema na nivou preduzeća će se rešiti ali sistemsko rešenje za probleme overe zdravstene knjižice zaposlenih i uplate za PiO će zahtevati a i neophodno je da se i sama lokalna samouprava aktivno i direktno uključi u rešavanje istih.
Očekuje se da će po obećanju predstavnika lokalne samouprave ova dva problema rešiti u roku od 15 dana.

__________________________________________________________________________________________________

 

ANTIKRIZNE MERE VLADE RS -KOMENTAR I PREDLOZI AKTIVNOSTI–

NAČELNI STAVOVI:

Period usaglašavnanja i donošenja Antikriznih mera još je jednom potvrdio da u Srbiji ne funkcioniše socijalni dijalog. O ovim ''merama'' koalicioni partneri, odnosno političke partije na vlasti, usaglašavali su stavove pune tri nedelje i, nakon toga, u javnost izašli sa gotovim, finalnim merama (bez prefiksa ''radna verzija'', ''nacrt'' ili ''predlog''), a da, pre toga, nisu izvršene konsultacije (po Zakonu obavezne) sa relevantnim socijalnim partnerima i bez rasprave na Socijalno-ekonomskom savetu Republike. 

Umesto rasprave sa, po Zakonu utvrđenim socijalnim partnerima, i u okviru zakonom utvrđenih institucija socijalnog dijaloga, bukvalno, od danas za sutra (21.juna za 22.juni – subota) na razgovor o antikriznim merama pozvani su i predstavnici nekih, po kriterijumima sazivača, ''relevantnih'' sindikata, među kojima su i oni koji ne zadovoljavaju ni jedan kriterijum reprezentativnosti (broj, kompetentnost i adekvatna infrastruktura, nezavisnost od države i poslodavca, samostalno finansiranje) pa su ''reprezentativnost'' dobili na poklon od ''nezavisne komisije'', umesto od Zakonom utvrđenog Odbora za reprezentativnost. Od takvog razgovora o merama donetim bez prethdnih konsultacija, sa sasvim nekompetentnim i nerelevantnim sagovornicima, ne može se mnogo očekivati.

KONKRETNE PRIMEDBE:

Pristup predlagača ovih mera trenutnim problemima u funkcionisanju pravnog i ekonomskog sistema, a posebno funkcionisanju države i njenih institucija u implementaciji  usvojenih strategija i politika razvoja, kao i konkretnih mera za njihovu realizaciju (akcioni planovi, zakonska rešenja... i dr) je krajnje neodgovoran. 

Predložene antikrizne mere su u javnosti predstavljene kao nešto sasvim novo,  kao da aktuelna vlast do sada nije u svojim rukama imala ni jednu alatku za sprovođenje dogovorene politike, pa će sada, odjednom, za pola godine, moći da sprovedu ono što decenijama nisu ''mogli'' (bolje reči: nisu ni znali ni hteli).

NELOGIČNO JE DA SE MERE ŠTEDNJE SPROVODE GAŠENJEM PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU, UZ IZBEGAVANJE ODGOVORNOSTI ZA NEODGOVORNO PARTIJSKO UPRAVLJANJE NJIMA, KAO I JAVNIM PREDUZEĆIMA.

ISTO TAKO, PROSTO JE NEPOJMLJIVO DA SE STALNO INSISTIRA NA ŠTEDNJI ONIH KOJI IONAKO NEMAJU DOVOLJNO ZA PRISTOJAN ZIVOT, UZ UVERAVANJE DA SE OD NIČEGA MOŽE STVORITI NEŠTO.

Ni jedna iole ozbiljma reforma ne može se bazirati isključivo na smanjenju rashoda, već, pre svega,  na povećanju prihoda, odnosno stvaranju adekvatnih preduslova, povoljnog pravnog, ekonomskog i administrativnog okruženja za veća ulaganja, povećanje konkurentne proizvodnje. Time bi se stvorio BDP iz koga bi se mogla stimulisati rentabilna i izvozno orijentisana proizvodnja, ali i podmiriti svi realni javni rashodi, bez ozbiljnijeg ataka na, ionako nizak nivo usluga koje pruža javni sektor – posebno zdravstvo, obrazovanje, kao i na prava po osnovu PIO, i nizak standard zaposlenih u ovim delatnostima, kao i korisnika prava po osnovu PIO.  Mere neće imati efekta ukoliko privreda ne oživi, zapošljavanje se ne poveća, a cene i inflacija se ne obuzdaju, ekonomskim, tržišnim, a ne administrativnim merama.

U prepoznatljivom maniru nepoštovanja socijalnih partnera i principa socijalnog dijaloga, predlagači antikriznih mera, te su mere bazirali na izmenama i dopunama zakona (konkretno Zakona o radu) koje još nisu ni formulisane i o kojima još nije ni počela zvanična javna rasprava. To, praktično, znači da ih ne zanima šta socijalni partneri misle o izmenama i dopunama Zakona o radu, odnosno da njihove stavove i prdloge, ma koliko argumentovani bili, neće ozbiljno ni razmatrati, a kamo li prihvatiti.

Strukturne reforme za unapređivanje poslovnog okruženja, kroz izmene Zakona o radu, Vlada ima nameru da provede pre svega na štetu zaposlenih i to:

 • otklanjanjem prepreka za zapošljavanje (uvođenje raznoraznih fleksibilnih oblika zapošljavanja u kojima nema ni nagoveštaja sigurnosti za zaposlene) i otklanjanjem prepreka za otpuštanje zaposlenih (apsolutna samovolja poslodavca, bez mogućnosti sindikata da zaštiti zaposlene), što pod znak pitanja stavlja svrhu sindikalnog organizovanja. Pitanje je: gde su tu načela ratifikovanih konvencija i preporuka MOR-a (87, 98... i dr.) o pravu i slobodi sindikalnog organizovanja ?
 • promenom obračuna zarada i otpremnina – pretpostavljamo da će predložiti da u utvrđivanju elemanata zarade ne učestvuju i sindikati, već da zaradu, u zavisnosti od dobre volje i raspoloženja, ''odokativno'' utvrđuje poslodavac, pri čemu će mu se ostaviti na volju da li da je uopšte i isplati (jer nema sankcija za one koji ne isplaćuju zarade i ne uplaćuju doprinose za obavezno (zakonom utvrđeno) socijalno osiguranje. Pitanje je: Gde su tu načela dostojanstvenog rada i preporuke iz revidirane Evropske socijalne povelje?
 • reformom kolektivnog pregovaranja – ni sada poslodavac nije obavezan da zaključi kolektivni ugovor, a i tamo gde se zaključi vrlo se često, delimično ili u potpunosti  ne primenjuje, a sudska zaštita je spora i neefikasna!!! Pitanje je: šta to u sadašnjem sistemu kolektivnog pregovaranja koči ili onemogućava bolji privredni ambijent? I, kakvim izmenama u sistemu kolektivnog pregovaranja će se to popraviti? Privredni ambijent se, valjda, kreira  osnovnim pravnim i ekonomskim sistemom, a ne kolektivnim pregovaranjem.
 • problem neformalne ekonomije (sivog tržišta), na koji Sindikat NEZAVISNOST ukazuje više od 15 godina, a koju je država ne samo tolerisala, nego svojim činjenjem ili nečinjenjem, odnosno  odlukama i pojedinim rešenjima STIMULISALA, ''brzo'' rešiti: (citiramo) '' sistematskim merama kontrole, sa nultom tolerancijom za nepoštovanje poreskih obaveza po bilo kom osnovu''. Lepo rečeno, ali kako verovati, ukoliko je ta ista Vlada, u tom istom trenutku, predložila, a Skupština donela, Zakon kojim potraživanja po osnovu neuplaćenih poreza ZASTAREVAJU. Pitanje je: Šta će to zastareti, ukoliko imamo nultu toleranciju za nepoštovanje poreskih obaveza?

ZAKLJUČAK:

Sve ono što je Vlada, odnosno predlagač aktuelnih antikriznih mera sada, kao ekskluzivne i posebno efikasne mere predložila, BILA JE U OBAVEZI I MOGUĆNOSTI DA I DO SADA SPROVODI. Na to su je, godinama, upozoravali i UGS NEZAVISNOST, kroz svoje učešće u radu tripartitnih organa i radnih tela, prilikom razmatranja konkretnih strateških, programskih i zakonskih dokumenata i akata. Na žalost, naši predlozi i sugestije, bez obzira koliko argumentovani bili, nisu ozbiljno razmatrani niti usvajani. Ništa se nije promenilo niti u poziciji Vlade niti u spoljnim faktorima, što bi sada, garantovalo da će se ove mere sprovesti, da će imati pozitivne efekte, a da neće pasti isključivo na teret zaposlenih.

Jedino što će, možda, dati konkretne rezultate, jeste ''kresanje'' budžetskih sredstava po pojedinim ministarstvima. Međutim, to i nije nikakva konkretna mera jer TIH SREDSTAVA I NEMA, planirani prihodi nisu ostvareni. Šta je, onda, praktično, učinila Vlada, osim što je konstatovala i ''ozakonila'' postojeće stanje. Pri tome, UGS NEZAVISNOST, kao ni ostali reprezentativni sindikati, nisu konsultovani ni kada je donošen Budžet ni kad su, često, rasipana sredstva iz njega (subvencije i ostala davanja ''mrtvacima'' – radi socijalnog mira ili političke podrške aktuelnim vlastima, osnivanje bezbrojnih agencija da bi se udomili razni politički istomišljenici, opraštanje dugovanja finansijski nedisciplinovanim, ali politički poslušnim, odnosno podobnim privrednim i drugim subjektima, ...i dr.). Zbog toga je krajnje cinično sada od nas tražiti da učestvujemo u preraspodeli nečega što nismo delili. 

ONO ŠTO SINDIKAT NEZAVISNOST NEĆE DOZVOLITI JESTE PREBACIVANJE TERETA NA LEĐA ZAPOSLENIH I NA UŠTRB NJIHOVOG, IONAKO, SRAMNO NISKOG STANDARDA, ODNOSNO NEĆE DOZVOLITI DALJE SMANJENJE PRAVA IZ RADA I PO OSNOVU RADA (realne zarade i druga primanja iz rada, penzije...).

UGS NEZAVISNOST će, u okviru STRATEGIJE DELOVANJA U 2013. i 2014. godini  (a na taj se period, većinom, odnose i tzv. antikrizne mere) jasno opredeliti svoje delovanje na ovom planu, a pre svega svoj STAV VEZAN ZA IZMENE ZAKONA O RADU.

OSIM JASNO I NEDVOSMISLENO ISKAZANOG OPREDELJENJA DA NEĆEMO DOZVOLITI IZMENE ZAKONA KOJE BI ZNAČILE SMANJENJE DOSTIGNUTOG NIVOA PRAVA IZ RADA I PO OSNOVU RADA, UGS NEZAVISNOST ĆE, SVIM RASPOLOŽIVIM SREDSTVIMA SINDIKALNE BORBE, UKLJUČUJUĆI I ORGANIZACIJU MASOVNIH PROTESTA, BRANITI PRAVO NA RAD, KAO OSNOVNO LJUDSKO PRAVO, ALI PRAVO NA PRISTOJAN, AKO VEĆ NE MOZE DOSTOJANSTVEN RAD. PRI TOME, NIKAKO NE PRIHVATAMO DA SE PROBLEM NEZAPOSLENOSTI REŠAVA TAKO DA SE ZAPOSLENIMA KOJI ZA PUNO RADNO VREME DOBIJU MINIMALAC, ILI JOŠ MANJE OD TOGA, POLA TOGA UZME I DA DRUGOME, KAKO BI SE SADAŠNJA STOPA NEZAPOSLENOSTI,  FIKTIVNO, PREPOLOVILA, A, ISTOVREMENO,  STOPA SIROMAŠTVA UDVOSTRUČILA.

Taktika presipanja iz šupljeg u prazno nije ništa novo. To su primanjivale i ranije vladajuće strukture, na koje se svaljuje krivica za sadašnje stanje. NEMOGUĆE JE REŠITI PROBLEME ISTIM MERAMA I METODAMA KOJE SU TE PROBLEME UZROKOVALE. TO JE SAMO GAŠENJE POŽARA, ALI NE I OTKLANJANJE ŽARIŠTA, UZROKA NEGATIVNIH PRIVREDNIH KRETANJA. ODLAGANJE STVARNOG, TEMELJNOG REŠAVANJA NAGOMILANIH PROBLEMA, DOVEŠĆE, VRLO BRZO, DO NJIHOVE JOŠ VEĆE ESKALACIJE.UGS NEZAVISNOST ĆE, KROZ SVOJE NAREDNE AKTIVNOSTI,  NA TO UPOZORITI SVOJE ČLANSTVO, ZAPOSLENE I NAJŠIRU JAVNOST. 

 __________________________________________________________________________________________________

 

U organizaciji GS JSKD NEZAVISNOST 26.aprila 2013.godine održan je jednodnevni seminar za povereništva, članice GS JSKD NEZAVISNOST regiona Niš.
Seminar je održan u regionalnom povereništvu UGS NEZAVISNOST Niš i istom je prisustvovalo 25 učesnika iz Niša, Aleksinca i Soko Banje.
Tema seminara je bila „položaj i uloga Sindikata u najavljenom procesu restruktuiranja javnih komunalnih preduzeća i primene zakona o javno privatnom partnerstvu“. Svi učesnici seminara su stavili akcenat da je neophodno da se radno pravni status zaposlenih rešava kroz Kolektivne ugovore jer u Nišu pojedina komunalna preduzeća imaju potpisane Kolektivne ugovore kod poslodavca a pojedina nemaju. Kako bi se prevazišlo postojeće stanje i svim zaposlenima u javno komunalnim preduzećima u Nišu obezbedili minimum jednakih prava i standarde hitno je potrebno sve aktivnosti za početak pregovora i potpisivanja Posebnog Kolektivnog ugovora za zaposlene u komunalno stambenim delatnostima grada Niša.
Zakon o javno privatnom partnerstvu i njegova primena je novina i u pojedinim delovima nepoznanica, gde su učesnici seminara bili veoma zainteresovani kako će se navedeni Zakon primenjivati, kakva će biti perspektiva zaposlenih i samih preduzeća.
U narednom periodu dogovoreno je da se organizuje okrugli sto na temu „javno privatno partnerstvo“ sa svim relevantim akterima.

 

 

>

 

>

 

OD URANKA DO SUMRAKA

Naoko logičan put. Konačno, i život ide tim putem. Jedino kada je reč o ljudskom dostojanstvu, onda valja pobeći od te logike.

Prvi maj nije običan datum, ali, nije ni praznik. To je, pre bi se reklo, istorijski krajputaš na jednoj od ključnih magistrala razvoja ljudske civilizacije. On je i oznaka emancipacije ogromne mase ljudi što je kasnije imalo višestruke efekte na način života, politiku, uređenje privrednih odnosa, pa i na kulturno stvaralaštvo, jer se potrošačka baza kulturnih dobara naglo i enormno proširila. Dakle, istorijski datum koji se piše velikim slovom.

Privredni razvoj naše civilizacije obeležili su razni faktori u različitim istorijskim uslovima. Samo jedan faktor se proteže od antičke privrede do danas – eksploatacija, ili bar, namera da se ona održi kao nepromenjivi faktor privrednog razvoja. Prvi maj 1886. godine u Čikagu, je prvi veliki dogadjaj kada su eksploatisani rekli da više neće trpeti tu podelu uloga i kada je ta poruka stigla i bila prihvaćena svuda u svetu, kao nijedna do tada.

Bilo bi preterivanje kada bi se reklo da ta poruka nije stigla jedino u Srbiju. U socijalističkoj Srbiji, ali i onoj čitavih pola veka pre socijalizma, poruka Prvog maja je imala svoje mesto dostojno događaja koji ga je stvorio. U tih pedesetak godina, Prvi maj je bio dan kada se pokazivala spremnost radnika, svesnih svoje klasne pripadnosti, da svim oblicima borbe zauvek prekinu neljudske i nedemokratske odnose rada i kapitala. U socijalizmu, ubeđeni da su to i ostvarili, radnici su proglasili taj dan praznikom. 

Od tada stalno praznuju, kao da je vreme stalo. Kao da se nije desila privatizacija koja ih je preko noći vratila u položaj najamne, eksploatisane radne snage. Kao da se nije desila politička i socijalna tranzicija koja ih je postavila u ulogu pukih posmatrača rađanja demokratije, prikovanih za nametnute nacionalne, istinske ili krivotvorene, probleme. Politička elita, najčešće inicijator ili kreator tih problema, napravila je novi dnevni red za radničku klasu, dnevni red u kojem se od radnika očekuje samo da ga aklamativno prihvate i poslušno podmetnu leđa za ostvarenje zaključaka iz takvog dnevnog reda.  

I danas, kada, ruku na srce, postoje znaci buđenja novih odnosa u srpskom društvu, snažno nasleđe interesa političko-tajkunskih elita i dalje bezdušno vapi za njihovim očuvanjem. Tako se u povodu sporazuma iz Brisela priziva referendum o njegovom prihvatanju, a stanovnici, da, stanovnici, ne građani, (jer građani tako ne razmišljaju), četiri opštine sa severa Kosova povrh toga, traže peticijom povratak od nekuda nekog Vulina.

Srbiji neće pomoći ni Dačić ni Vučić, sve dok većina njenih odavno pokleklih građana ne pronađe svoju ulogu u novoj Srbiji i daju svoj doprinos tom procesu. Neko ko je odavno morao i mogao da traži referendum o svojim otetim pravima, neko ko je odavno morao i mogao da potpisuje peticije za povratak svojih radnih mesta, gurnuo je sam sebe u pasivnu poziciju posmatrača izgradnje novog srpskog društva. On, prosečan radnik Srbije, pristao je da bude jeftino korumpiran, pristao je na to i ovog Prvog maja, skrnaveći još jednom taj svetli i sveti datum, masnim urankom i gozbom nepriličnom i  za klasu na vlasti. 

Prvog maja 1886. godine u Čikagu, radnici su takođe mogli da odu na uranak. No, znajući da posle takvih uranaka uvek dolazi duboki sumrak, izabrali su da svojom smrću ispišu poruku, koju, nažalost, danas u Srbiji nema ko da pročita.

 

U Beogradu, dan-dva uoči 

još jednog straćenog Prvog maja    

 

 

 

Vozač JKP „ATP“ Pančevo, član sindikata „Nezavisnost“ u jutarnjim časovima 28.03.2013.godine teško je povređen na radnom mestu, dok je vozio autobus i trenutno se nalazi na Ortopoedskoj klinici Banjica, gde je operisan zbog izuzetnog teškog preloma ključne kosti. Do poverede je došlo kada je od putnika tražio da plati kartu, a isti to nije hteo i okončalo se teškom povredom. U proteklom periodu, prošle godine učestali su napadi na vozače autobusa, kako u GSP-u Beograd tako i u JKP „ATP“ Pančevo. Povodom ovog događaja sindikat „Nezavisnost“ je održao 29.03.2013.godine u prostorijama JKP „ATP“ Pančevo. Konferenciju za štampu koju su podržali i u njoj učestvovali i drugi predstavnici Sindikata i jasno izneli stav da je hitna i neophodna reakcija svih nadležnih organa kako se ovo ne bih ponovilo. Konferenciji za štampu je prisustvovao veliki broj vozača i konduktera, koji su želeli da svojim prisustvom daju podršku svom kolegi. Na konferenciji za štampu koju su pratili lokalni mediji naglašeno je da se moraju uključiti nadležni organi i da ni u jednom saobraćajnom preduzeću, nijedan vozač više na bilo koji način ne treba bude ugrožen i ometan dok je za volanom. Vozači autobusa na svojim radnim mestima ostvaruju egzistenciju za sebe i svoje porodice. Sindikat „Nezavisnost“ će preduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi se zaštita i bezbednost zdravlja na radu podigla na adekvatan nivo i pružiće svaku vrstu pomoći svom članu i kolegi.  

>

 

>

 

>

 

U petak, 15.03.2013.godine u Kruševcu u saradnji sa poverenikom GS IER Dragišom Milojevićem održana je koordinacija povereništava sa regiona Kruševca. Koordinaciji su prisustvovali glavni poverenici sledećih povereništava: JKP „Vodovod“ , JKP „Toplana“ , JKP „Kruševac“ , JP „Poslovni centar“  i JKP „Varvarin“ iz Varvarina. Ujedno je održana i konferencija za štampu, koji su ispratili svi mediji grada Kruševca, na kojoj je prezentovano da će u narednom periodu sva povereništva, članice GS JSKD, gore navedene, inicirati postupak za izradu, pregovranja i potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u komunalnom sistemu grada Kruševca. Takođe su izneti problemi sa kojima se ova povereništva susreću u primeni postojećih Kolektivnih ugovora kod poslodavca. Navedeno je da je izuzetno važno da predstavnik UGS NEZAVISNOST aktivno učestvuje u radu SES-a grada Kruševca. Broj članova UGS NEZAVISNOST i GS JSKD NEZAVISNOST u poslednjih par meseci je povećan, u prilog tome govori podatak da je formirano povereništvo u JP „Poslovni centar“. Sva navedena povereništva koja su kao osnovni oblik organizovanja i delovanja, a koja su članice GS JSKD NEZAVISNOST su reprezentativna u svojim preduzećima, što je osnovi preduslov za efikasno sindikalno delovanje.

>

 

>

 

>

 

Redovna Izborna skupština Sindikata "Nezavisnost" "Severtrans" Sombor.

Za glavnog poverenika izabran je Đorđe Mojzeš.

09.02.2013.godine u Somboru

 

>

 

>

 

Osnivačka skupština Sindikata "Nezavisnost" JKP "Čistoća" Smederevo.

Za glavnog poverenika izabran je Ivić Bojan.

04.02.2013.godine u Smederevu

 

>

 

>

Osnivačka skupština JKP "Gradski vodovod" Prokuplje

24.01.2013.godine u Prokuplju

>

 

>

 

>

 

>

 

 

Zaposleni u JKP Komunalac Čačak odustali su od generalnog štrajka, nakon što im je lokalna samouprava ispunila sve zahteve. Prema rečima predsednika Štrajkačkog odbora Pavla Pavlovića postignut je dogovor oko isplate zaostalih ličnih dohodaka, kupovini novih kamiona, zaštitnih sredstava ali i utvrđivanje odgovornosti direktora preduzeća Miloja Vojinovića.

 

>

 

- Sindikat Nezavnisnost i Samostalni sindikat doneli su odluku da prekinu obustavu rada jer su predstavnici osnivača, odnosno Skupštine grada, prihvatili sve naše zahteve. Osnivači su obećali da će biti isplaćena zaostala primanja, da će biti kupljena dva nova vozila za iznošenje smeća, kupiće se dodatna zaštitna sredstva za radnike ali i da će se utvrditi odgovornost direktora Miloja Vojinovića za teško stanje u firmi, rekli su predstavnici sindikata i još jednom ponovili da štajk nema političku pozadinu, već da je reč o borbi za osnovna prava. Zamenik gradonačelnika Radenko Luković, rekao je da je danas potpisan nalog za isplatu oktobarskih zarada i da će se redovnost isplate ličnih dohodaka uspostaviti do kraja i početkom sledeće godine. - Ponoviću da je do problema u JKP Komunalac došlo iz više razloga. Prvo, došlo je do nesrazmernog zapošljavanja jer je broj zaposlenih sa nekadašnjih 212 skočio na 286. Čak 120 ljudi u firmi radi na poslovima koji nisu u osnovnoj delatnosti preduzeća. Problem je i niska cena usluga, koje su niže za 20 odsto od realnih cena. Takođe bih izvdojio i neracionalne troškove i velike dugove građanja i privrede, koja iznose oko 180 miliona dinara. Počinjemo da rešavamo probleme, i danas je započeta isplata oktobarskih zarada, a lokalna samouprava će pored toga obezbediti još osam miliona dinara bespovratnih subvencija, na ime troškova poslovanja. Nabaviće se i dva nova vozila za iznošenje smeća, ali kako se radi o velikoj investiciji ostaje da se vidi kako će se to realizovati, rekao je Luković i dodao da će se o odgovornosti direktora Miloja Vojinovića govoriti u narednom periodu. Konferenciji za novinare nije prisustvovao direktor JKP Komunalac Miloje Vojinović.,

 

OBAVEŠTENJE

Poštovani članovi,

Obaveštavamo vas da je došlo do promene brojeva fiksnih telefona GS JSKD NEZAVISNOST.
Novi brojevi GS JSKD NEZAVISNOST su:

 • 011/ 630 32 57
 • 011/ 630 32 58
 • 011/ 334 97 57 - fax

 

 

Допис Министарству правде

 

Допис Министарству правде стр.2

 

Zaposleni u Javnom komunalnom preduzeću Komunalac u Čačku održali su danas jednosatni štrajk upozorenja, zahtevajući isplatu jedne zaostale plate, povećanje najnižih zarada i bolje uslove za rad.

Predsednik Štrajkačkog odbora Pavle Pavlović rekao je na konferenciji za novinare da radnici štrajkuju zbog niskih i neredovnih zarada, preduzeće im trenutno duguje celu oktobarsku platu, i da traže poštovanje kolektivnog ugovora i dalje redovno isplaćivanje plata. On je dodao da radnici štrajkuju i zbog loših uslova rada, kao što su loša lična zaštitna sredstva i stari vozni park.

Pavlović je istakao da će se jednočasovni štrajk upozorenja održavati svakoga dana i da će, ukoliko rukovodstvo "Komunalca" ne ispuni njihove zahteve, 29. novembra stupiti u potpunu obustavu rada. On je dodao da je oko 70 odsto radnika danas učestvovalo u štrajku, tako što su jedan sat obustavili rad i bili okupljeni u krugu preduzeća, a štrajk su podržala oba sindikata "Komunalca" - Nezavisni i Samostalni.

- Na inicijativu radnika sa najnižim primanjima mi smo danas započeli sa jednodnevnim štrajkom upozorenja. Na ovu meru smo bili prinuđeni, ne samo zbog niskih i neredovnih primanja, već i zbog loših uslova rada, pre svega mislimo na lična zaštitna sredstva i loš vozni park. Ne tražimo krivca zbog lošeg stanja u kome se preduzeće nalazi, već samo tražimo pristojnu i redovnu zaradu za poslove koje obavljamo u svim vremenskim uslovima, i to u starim odelima, šupljim cipelama i pocepanim kamionima. Većina zaposlenih, oko 95 odsto, ima kredite, na koje im se računaju zatezne kamate kada kasne zarade. Od marta meseca smo se u više navrata sastajali sa direktorom preduzeća i pokušavali da izađemo iz ove situacije, obraćali smo se osnivaču ali to je sve bilo nedovoljno. Imali smo dovoljno razumevanja jer smo svesni da nismo jedini koji se nalaze u ovim problemima, ali u našem gradu postoje i druga javna preduzeća koja redovno primaju svoje zarade. Osim kašnjenja zarada dodatno nas je zabrinulo novo zaduženje preduzeća za 12 miliona dinara, a ta sredstva su utrošena za isplatu septembarske plate. Zbog toga smo zabrinuti za dalju sudbinu preduzeća, rekao je Pavlović.

Prema podacima Štrajkačkog odbora "Komunalac" ima 284 radnika. Plata radnika koji iznosi smeće je 22.000 dinara, a proseČna plata je oko 28.000 dinara.

Direktor "Komunalca" Miloje Vojinović rekao je novinarima da je to preduzeće u teškoj finansijskoj situaciji jer je cena komunalnih usluga mala i jedna od najnižih u okruženju, kao i da od osnivača preduzeća, Grada Čačka, traži povećanje cene za 23 odsto. Vojinović je dodao da su u toku razgovori rukovodstva "Komunalca" sa predstavnicima sindikata i lokalnih vlasti i da očekuje da će se problem rešiti kako se štrajk upozorenja ne bi pretvorio u potpunu obustavu rada.
- Ovo je problem koji je nagomilan mnogo ranije, a razlog je disparitet cena. Čačak je grad koji im anajniže cene od svih gradova u Srbiji. Taj disparitet se vuče već duži niz godina i sada smo već došli do jednog nivoa gde je ugrožena likvidnost. Zarade kasne oko 20 dana. Čelnici grada imaju volje i želje da pomognu. Obavili smo razgovore poslovodstvo i ljudi iz grada i nadam se da ćemo sa ljudima iz sindikata naći zajednički jezik da ovaj štrajk upozorenja ne pređe u neki veći proces obustave rada.  Cena iznošenja smeća u Čačku je 2,76 dinara po kvadratu, dok je prosek Srbije 4,16 dinara. Opštine u okruženju koje odlažu smeće na deponiju Duboko imaju daleko veće cene, pa tako građani Požege plaćaju cenu od 6,48 dinara, Kosjerića 5,40 pa samim tim vidite da je ova naša cena stvarno simbolična, rekao je Vojinović i dodao da će sa svim rukovodiocima  uraditi racionalizaciju svih poslova u firmi, dodavši da je JKP Komunalac najmanje zaduženo komunalno preduzeće u Srbiji. Pored niskih cena usluga, veliki problem preduzeća su dugovi potrošača, odnosno privrede i gradjana, za iznošenje smeća koji su dostigli 179 miliona dinara, od čega gradjani duguju oko 100 miliona dinara. Osvrćući se na prozivke da je bilo stranačkog zapošljavanja u firmi direktor Komunalca je rekao da je moguće dobiti spisak svih novoprimljenih radnika gde se jasno vidi da se radi o ljudima koji pripadaju skoro svim političkim strankama. Takođe je odbacio mogućnost da iza štrajka stoje politički motivi, jer je navodno izgubio podršku u Novoj Srbiji.

Pregovori sidnikata i poslovodstva preduzeća vođeni su u subotu i ovoga jutra ali još uvek nije došlo do konačnog dogovora. Kako smo saznali pregovori će bit nastavljeni sutra.

 -Ja kao direktor nikada nikoga nisam pitao da li je član i koje stranke. To možete proveriti prostim uvidom u spisak primljenih radnika.  Primljani su radnici koji pripadaju skoro svim političkim opcijama koje postoje u ovom gradu. Što se tiče priča da je štrajk politički ja u to ne verujem. Prosto radnici su u kreditima kao i većina nas. Kada im kasni plata banke počinju da opominju, plaćaju se određene kamate. Zbog problema sa održavanjem mašina, smenjen je tehnički direktor Radovan Luković, smenjen je upravnik Bogoljub Radosavljević, drugi upravnik Stević, smenjen je šef Dobrilo Jojić. Svi su oni iz različitih političkih opcija, počev od tehničkog direktora. Razlozi za smenu su tehničke prirode jer smo u jednom periodu imali situaciju da nam veliki broj vozila stoji. Smatrao sam da je tehnički sektor odgovoran i zato sam ih sve smenio, izričit je bio Vojinović.

>

 

>

 

>

 

>

 

 

Zaposleni u privrednom društvu JKP „Komunalac“ Čačak već duži period su nezadovoljni svojim socijalnim položajem i dinamikom isplata zarada. Kako su zarade sa 280 zaposlenih među najnižima u Srbiji, zaposleni a naročito oni sa najnižim primanjima (izvršioci i nosioci delatnosti koje ovo komunalno preduzeće obavlja) odlučili su se da zatraže svoja prava jer socijalni dijalogu zadnjih godinu dana ne funkcioniše i ne daje rezultate.
Sindikat NEZAVISNOST u JKP „Komunalac“ Čačak koji ima 189 članova je zagovornik postupanja i sindikalnog delovanja u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u društvu. Stoga je Odbor poverenika na sednici održanoj 5.11.2012.godine doneo odluku u stupanju u štrajk upozorenja od 19.11.2012.godine. Štrajk upozorenja će se odvijati svaki dan u navedenom preduzeću u periodu od 10-11 časova. Svi pokušaji predstavnika Sindikata NEZAVISNOST da se socijalnim dijalogom i ukljućivanjem Sindikata u rešavanje socijalnih problema zaposlenih i ekonomske pozicije preduzeća nisu urodili plodom. Zbog toga su u saradnji sa kolegama iz Samostalnog sindikata podržali i ušli u štrajk takođe sa indentičnim zahtevima, a to su:

 1. Isplata zaostalih zarada
 2. Redovnost isplate narednih zarada – utvrđena dinamika
 3. Poboljšanje uslova za rad – sredstva za rad
 4. Povećanje zarada zaposlenima sa najnižim primanjima (iznosači smeća,perača,čistača...)
 5. Obezbeđivanje zaštitnih sredstava
 6. Domaćinsko ponošanja u preduzeću – racionalizacija troškova

Verujemo da su se u ovim problemima prepoznali mnogi naši članovi i zaposleni u komunalnom sistemu Srbije pa očekujemo da se Sindikatu NEZAVISNOST i svim zaposlenima JKP „Komunalac“ Čačak upute pisma (e-mail , fax) podrške i solidarnosti, jer se mnoga preduzeća i zaposleni u njima mogu naći u ovakvoj pa i goroj situaciji te stoga potrebno pokazati solidarnost zajedništvo kao i primenu osnovnih sindikalnih načela.
Podršku možete uputiti na:
pavlejovana.pavlovic@hotmail.com
fax: 032/ 537 40 55; 032/557 82 02

Predstavnici Gransko sindikata JSKD NEZAVISNOST su podržali izrazili solidarnost sa kolegama i sindikalnim prijateljima iz RTS-a i učestvovali u štrajku upozorenja koji je održan 14.11.2012.godine u periodu od 12-13h na kome su izneti zahtevi naših kolega zaposlenih u javnom servisu, isplata zaostalih zarada i svih prava koji proističu u vezi sa radom i na radu a takođe i potpisivanje Kolektivnog ugovora.
U svim daljim aktivnostima koje naše kolege iz sindikata NEZAVISNOST RTS-u budu preduzimali GS JSKD NEZAVISNOST će se solidarisati i aktivno učestvovati.

>

 

>

 

>

 

>

 

Потписан закључак

 

ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ сазнаје да је у дневни ред данашње седнице Владе Р. Србије уврштен предлог Закључка који је договорен усмено на састанку 6.новембра 2012године. са представницима Министарства финансија и председником ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ Миланом Симићем и председником Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије Миланом Грујићем. Представници Синдиката су тражили да се члан 3 и 4 Закона о утврђивању максималних зарада у јавном сектору.
ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ има сазнања да су захтеви обе синдикалне централе испуњене, односно да је Влада Р. Србије прихватила синдикалне захтеве. Очекује се да се у току сутрашњег дана синдикалне централе добију званичан документ-Закључак Владе.
Одмах након добијања наведеног документа текст истог презентоваће се на овом сајту.

 

 

Предлог закључка Владе Р.Србије у вези примене Закона о утврђивању максималне зараде у јавном секотру

Полазећи од захтева ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ и Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије да се Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору не примени на запослене који имају најниже зараде у јавним комуналним предузећима, Министарство финансија и привреде Р. Србије, упутило је Предлог Закључка Влади Р. Србије на усвајање.
Прилог Закључка је испод текста.

Закључак1

Закључак2

 

Гранси синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности НЕЗАВИСНОСТ дугогодишња је чланица PSI (Светска Федерација Синдиката јавних служби ) и чланица EPSU (Европска Федерација Синдиката јавних служби) и информисала их је о доношењу Закона о утврђивању максималних зарада у јавном сектору као и то да је овај закон донет ван институција Социјалног дијалога. Уједно их је обавестила о свим активностима и акцијама које иницирамо и спроводимо како се наведени закон не би примењивао на запослене у комуналном систему сем, на менаџмент у предузећима. Након нашег дописа колеге из PSI и EPSU доставили су нам писмо подршке који се налази испод овог текста.

 

Писмо подршке

 

Одлука за штрајк

 

Упуство за повереника за штрајк

 

Данас, 6.новембра 2012.године у 11,55. испред зграде Владе Републике Србије одржан је протест представника синдиката ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ и Синдиката запослених у комунално стамбеној делатности Србије, на коме је изнет енергичан захтев да се запослени у јавним комуналним предузећима Србије изузму од примене „Закона о утврђивању максималних зарада у јавном сектору“. На протесту је било око стотинак људи (како је планирано и договорено).


Једногласно је упућена порука Влади Републике Србије да запослени у комуналном систему неће дозволити да им се иовако мале зараде, које су већ ограничене Уредбом Владе из 2006.године јер ће се велики број запослених у комуналним предузећима наћи на ивици екзистенције уколико се не изузму из наведеног закона.

Након протеста који је трајао 30-ак минута председник ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ, Милан Симић, и председник Синдиката запослених у комунално стамбеним делатностима Србије, Милан Грујић одржали су састанак са саветником министра финансија и привреде, господином Којићем на коме је дато обећање да ће на седници Владе, која треба да се одржи у четвртак, 8.новембра 2012.године разматрати захтев две наведене синдикалне централе.

 

>

 

>

 

>

 

>

 

Dopis Ministarstvu finansija

 

>

 

Saopstenje za medije

 

>

 

>

 

>

 

 

бланко меморандум повереништвима за измену и коришћење

 

УГС НЕЗАВИСНОСТ је дана 26.10.2012.године поднео Уставном суду Републике Србије Иницијативу за оцену Уставности Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору.

 

ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ и Самостални синдикат запослених у комунално - стамбеним делатностима су у Београду (Трг Николе Пашића) и свим већим градовима у Србији, 24.10.2012.године у 11.55 часова, обратили Влади Републике Србије, локалним самоуправама и грађанима петоминутним саопштењем о штетности и последицама примене "Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору" односно у јавним комуналним предузећима, којим се додатно урушава економски и социјални положај запослених у комуналном систему чије су зараде већ под ограничењем од 2006.године.

Председник Владе Републике Србије Ивица Дачић је поводом захтева синдиката за изузимање јавних комуналних предузећа од примене наведеног закона истог дана изјавио медијима: "Влада Србије разматра захтеве синдиката поводом Закона о утврђивању максималних зарада у јавном сектору и у најкраћем року ће пронаћи решење којим ће се заштитити радници са ниским примањима. Наш циљ је да се заштите радници и Влада ће врло брзо усвојити акт, којим ће практично бити измењен закон и радници неће бити оштећени".

Обавештавамо јавност да ћемо, уколико се овакав акт Влада Републике Србије убрзо не усвоји, бити принуђени да организујемо ОБУСТАВЕ РАДА И ПРОТЕСТЕ, за шта очекујемо разумевање и подршку свих грађана.

Наглашавамо да ГС ЈСКД НЕЗАВИСНОСТ сматра оправданим ограничавање највиших зарада у јавном сектору, али примена закона која умањује зараде радницима које су и овако недовољне за живот, никако није прихватљива.

Београд, 26.октобар 2012.

 

 

 

>

>

>

 

 

 

 

>

>

>

 

 

 

Пријава скупа.

Саопштенје ГСЈДКС Независност од 19.10.2012.

 

 

Uputstvo o primeni zakona o utvrdjivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

Zakon o zaradama

Zahtev1