Rec predsednika
Nasa vizija
Najcesca pitanja

Dobrodosli u informativni centar

Najnovije vesti

29. novembar 2016. godine.

Dana 29.11.2016. godine, u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja održan je sastanak sa pomoćnikom ministra Zoranom Lazićem i njegovim saradnicima. Ispred GS JSKD NEZAVISNOST sastanku je prisustvovao Milan Simić, predsednik, Violeta Gojković, izvršna sekretarka i Zoran Ristić, savetnik. Na sastanku je razgovarano o potrebi formiranja Komisije za praćenje primene i davanje mišljenja u vezi primene Granskog kolektivnog ugovor, problemima u obračunu zarada u javnim komunalnim preduzećima i mogućnostima vraćanja dela umanjenih zarada i radnicima ovih preduzeća. Zaključeno je da je neophodno što pre formirati navedenu Komisiju i da će u tom cilju ovo ministarstvo obaviti konsultacije sa resorno nadležnim ministarstvom za komunalne delatnosti, nakon čega će se održati zajednički sastanak o čemu ćemo blagovremeno informisati članstvo Takođe je zaključeno da propisi koji uređuju zarade u javnim komunalnim preduzećima zahtevaju povećanje minimalne zarade od 01.01.2017. godine (131 dinar neto po radnom satu), te da to povećanje ne može da bude na štetu zarada onih zaposlenih kod kojih je ona veća od minimalne zarade. Ovo znači da je u javnim komunalnim preduzećima potrebno planirati uvećanje mase zarada za iznos koji je neophodan za isplatu minimalnih zarada onim radnicima kod kojih su one trenutno ispod tog nivoa. Zahtev sindikata da se radnici u javnim komunalnim preduzećima obuhvate planiranim vraćanjem dela umanjenih zarada od naredne godine biće razmatran i Vlada RS će o tome doneti konačan stav, a GS JSKD NEZAVISNOST će u skladu stim planirati svoje aktivnosti.

02. novembar 2016. godine.

01. novembar 2016. godine.

Најава повећања зарада у Јавном сектору свима - осим ѕапосленима у Комуналном сектору

Допис 1

наставак дописа

29. septembar 2016. godine.

Допис Посланичким групама Предмет: Достављање предлога за измену законских прописа који уређују пословање јавних комуналних предузећа и организовање састанка Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ сматра да прописи који регулишу пословање јавних комуналних предузећа не омогућавају њихову ефикасну реформу и реструктурирање, да имају доста недоречености и недостатака, те подржава измене закона које су усмерене ка реализацији напред наведеног циља трансформације ових предузећа. Наглашавамо да је овај синдикат више пута инсистирао, пре свега, на доношењу новог, посебног, Закона о комуналним предузећима који би садржајно обухватио сва питања од значаја за њихово функционисање, укључујући и измењене делове решења која тренутно регулише Закон о јавним предузећима, којим се до сада на један погрешан и неприхватљив начин изједначава положај комуналних предузећа са великим јавним системима основаним на нивоу Републике и другим јавним системима који имају другу логику пословања. Уколико не постоји спремност да се усвоји такав посебан закон, предлажемо да се Закон о комуналним делатностима прошири и на сва питања која се тичу статуса, управљања и контроле рада комуналних предузећа и да се изврше измене Закона о јавним предузећима у смислу изузимања комуналних предузећа од примене чланова закона које регулишу ове области. Осим наведеног, најважнији предлози и сугестије овог синдиката за измену законских прописа који уређују комуналне делатности односе се на: 1. Укључивање производње и дистрибуције топлотне енергије у оне делатности које могу обављати искључиво јавна предузећа или привредна друштва у којима је већински власник Република Србија или јединица локалне самоуправе Овакав предлог сматрамо да је оправдан имајући у виду осетљивост и значај који ова комунална услуга има за квалитет живота свих грађана, те искуства са уласком приватног капитала у ову делатност у земљама у окружењу, као и у Граду Зајечару. 2. Формирање посебног регулаторног тела Предвидети обавезност да се у оквиру ресорног министарства надлежног за комуналне делатности формира посебно регулаторно тело (одељење, сектор, служба...) који би давао тумачења и обавезујућа упутства по свим питањима везаним за примену и тумачење закона који се односе на обављање комуналних делатности. 3. Ближе уређивање услова и критеријума за оцену испуњености услова за обављање комуналних делатности у закону Уместо садашњег ad hoc приступа одређивања услова и критеријума за оцену испуњености услова за обављање комуналне делатности, те начин оцењивања испуњености услова за обављање комуналних делатности, сматрамо да то питање (лиценцирање вршиоца комуналних делатности) треба да буде ближе и потпуније регулисано законом. 4. Неопходност прибављања сагласности/мишљења министарства надлежног за комуналне делатности на све уговоре о поверавању комуналне делатности Предвидети обавезност прибављања сагласности министарства надлежаног за комуналне делатности на уговоре о поверавању комуналне делатности на рок дужи од 5 година, а за уговоре који се закључују на краћи период обавезноаст давања мишљења (у циљу јачања контролног механизма државе), с обзиром да се ради о уступању државног монопола на обављење делатности и у себи такав уговор потенцијално носи ризик од разних шпекулативних па и коруптивних радњи. 5. Изједначавање цене услуге (постепено) и изједначавање времена застаревања потраживања вршиоца комуналне делатности према правним и физичким лицима на три године Праксу различитих цена за поједине групе корисника комуналних услуга сматрамо да треба напуштати, а рок за застаревање потраживања од 1 године за физичка лица сматрамо да је исувише кратак и да га треба продужити на 3 године, односно изједначити са временом застаревања према правним лицима. Имајући све горе наведено у виду, Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ предлаже организовање састанка и радног ручка на коме би Вас детаљније упознали са наведеним предлозима, и у том циљу молимо да одредите термин који Вам одговара. Састанак би се одржао у посебној сали ресторана „Дома Војске Србије“, ул. Француска 2, Београд. Термин састанка можете потврдити на тел: 063 1066263; 063 10 66265, или путем електронске поште: gsjskd@nezavisnost.org

14. septembar 2016. godine.

V KONGRES GRANSKOG SINDIKATA JAVNIH SAOBRAĆAJNIH I KOMUNALNIH DELATNOSTI NEZAVISNOST GODINE PROLAZE KVALITET OSTAJE V Kongres GS JSKD NEZAVISNOST održan je 14.septembra 2016.godine u zgradi Doma omladine Beograd u beogradu , u prostoru gde se devedesetih godina prošlog veka stvarala velika porodica UGS NEZAVISNOST i 1993 formiran GS JSKD NEZAVISNOT. Kongresu je prisustvovavalo 120 delegata sa cele teritorije Republike Srbije. Takođe su prisustvovali predstavnic sindikalnih organizacija iz Evrope sa kojima GS JSKD ima sindikalnu i bratsku saradnju : PSI/EPSU – svetska i evropska sindikalna organizacija kome GS JSKD pripada kao ravnopravna članica dugi niz godina; brtaski sindikati iz Nemačke (Verdi) , Franscuske ( OPCA transpost Franscuske) ,ETF (eropski sindikat transporta) , sindikalne kolege iz Sindikata komunalnih delatnosti Makedonije i SS komunalno-stambenih delatnosti Srbije. Kao gosti prisustvovali su i predstavnici Ministarstva, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva privrede, Uprave za bezbednost i zdravlje na radu , Stalne konferenicje gradova i opština , Privredne komore Srbije, Komdel-a,sindikalnih fondacija sa kojima takođe sarađujemo FES , SOLIDAR SUISSE; Solidarity centar , predstavnici lokalnih samouprava (statusni osnivači komunalnih preduzeća), direktori komunalnih preduzeća kao i predstavnici najviših organa upravljanja u komunalnim preduzećima. U toku rada V Kongresa usvojena su dokumenta GS JSKD Nezavisnost ( Statut i druga unutrašnja akta ) i Deklaracija V Kongresa o restruktuiranju javnih komunalnih preduzeća koja je sublimirana iz Strategije rada GS JSKD NEZAVISNOST u periodu 2016.-2021 godine (takoše usvojene na V Kongresu), a koja predstavlja viziju sindikalnog delovanja u izgradnju suštinskih partnerskih odnosa, zasnovanih na obostrano uvažavanje socijalnih partnera sa aktivnostima da zaposleni u komunalnom sistemu nisu puki izvršioci, već radnici koji imaju pravo na dostojanstveni rad i život. Izbran je sastav organa GS JSKD NEZAVISNOST- Glavnoi odbora koji broji 31 člana , Izvršni odbora koji broji 13 članova, Nadzorni odbor koji broji 3 člana Za predsednika GS JSKD izbran je Milan Simić Za potpredsednike izabrani su Obrad Tešić i Nebojša Tasić Za izvršnu sekretarku Violeta Gojković Predsednica Nadzornog odbora Gordana Belča Idemo dalje,zaslužujemo bolje

11. jul 2016. godine.

Glavni odbor GS JSKD NEZAVISNOST je na XVI sednici doneo Odluku da se V Kongres Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ održi 14.septembra u zgradi Doma Omladine u Beogradu.Dom Omladine Beograd ima izuzetnu simboliku za sindikat "Nezavisnost" obzirom da su u tom prostoru nastajali i UGS NEZAVISNOST i GS JSKD NEZAVISNOST.

13. jun 2016. godine.

U organizaciji GS JSKD NEZAVISNOST i asocijacije „STOPMOBING-SRBIJA“, održana je prva sesija na temu „prevencija mobinga i zaštita zaposlenih od zlostavljanja na radu“. Edukacija članova sindikata „Nezavisnost“ za region Beograd, je održana u prostorijama UGS „NEZAVISNOST“, uz prisustvo polaznika iz sledećih povereništava:JKP „Beograd put“, JKP „Zelenilo“, JKP „Gradska čistoća“, JKP „Mladenovac“, JPKP „Lazarevac“, EKO „Grocka“ D.O.O., JP „Čistoća“ Stara Pazova, JKP „ViK“ Stara Pazova, JP „Hipodrom“ Beograd i Arriva – Litas D.O.O..

09. jun 2016. godine.

Dana 08.06.2016.godine u JKP "Beogradskim elektranama" održana je završna peta sesija u organizaciji GS JSKD NEZAVISNOST, STOPMOBING-SRBIJA i advokatska kancelarija Ribarić na temu "Prevencija mobinga i zaštita zaposlenih od zlostavljanja na radu". Na kojoj su podeljeni sertifikati polaznicima seminara.

Kroz tu edukaciju u JKP "Beogradskim elektranama" dobili smo prvi tim na nivou GS JSKD NEZAVISNOST, koji je stručno osposobljen u prevenciji i zaštiti od mobinga.

/div>

31. maj 2016. godine.

Dana 31.maja 2016.godine u Novom Sadu, u prostorijama regionalog povereništva UGS NEZAVISNOST održana je druga obuka/trening na temu "Unapređenje kapaciteta sindikata za učešće u procesu restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća, koju je organizovao GS JSKD NEZAVISNOST uz podršku SOLIDAR SUISSE/Swiss Labour Assistance SLA/- Kancelarije u Beogradu"

30. maj 2016. godine.

Dana 30.maja 2016.godine u prostorijama UGS NEZAVISNOST održana je prva obuka/trening na temu "Unapređenje kapaciteta sindikata za učešće u procesu restrukturiranja javnih komunalnih preduzeća, koju je organizovao GS JSKD NEZAVISNOST uz podršku SOLIDAR SUISSE/Swiss Labour Assistance SLA/- Kancelarije u Beogradu"

21. mart 2016. godine.

Potpisivanje

18. mart 2016. godine.

Danas je u prostorijama Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnos! “Nezavisnost“ u Beogradu potpisan sporazum o saradnji i zajedničkom delovanju UG STOPMOBING- Srbija i ovog granskog sindikata. Ovim Sporazumom je pokrenuta ak!vnost edukacija i zaš!ta članstva od zlostavljanja na radu, koje je sve prisustnije i u manjim u i u većim sredinama (preduzećima). U zaš!tu će bi! uključeni advoka!, psiholozi i drugi stručnjaci za ovu oblast. Dosadašnja praksa je pokazala da poslodavci ignorišu postojanje ovog zakona i izbegavaju primenu. Uloga Sindikata je da zaš!! svoje članstvo od ovakvog vrsta pri!ska, osnaži članstvo da ne trpi zlostavljanje na radu i zastrašivanje. , a suš!nska ak!vnost sindikata je da zaš!! interese i prava članstva. Stoga je neophodno da sindikat deluje i pokrene i ovu vrstu sindikalnih ak!vnos! na celoj teritoriji Srbije , među svim članovima Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnos! „Nezavisnost“

04. mart 2016. godine.

Štrajk radnika Medijane Niš 03.03.2016.

12. februar 2016. godine.

Zbog toga su naše kolege pokrenule štrajkove upozorenja tražeci da se ovakav rad plati (prekovremeni i nocni) i da njihova bezbednost na radnom mestu ne bude ugrožena kao i da se primenjuju sve mere za bezbednost i zaštite zdravlja na radu.Da li smeće treba lopatama pretovarati i u toku vožnje skupljati po ulicama (kada ispada iz kamiona)? Tada treba pokazati solidarnost na delu da kolegama iz EKO Grocka DOO i uputiti im svaku vrstu podrške.

Granski Sindikat JSKD "Nezavisnost"